EN

PrF:MV728K Pr.klinika uprchl.práva I - Informace o předmětu

MV728K Právní klinika uprchlického práva I

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Linda Janků, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Láníčková (cvičící)
Mgr. Beáta Szakácsová (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Linda Janků, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV728K/01: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každý lichý čtvrtek 18:15–19:45 208
MV728K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na azylové a cizinecké právo a na praktické aspekty této oblasti práva. Teoretická výuka k předmětu je pokryta samostatným předmětem Azylové a migrační právo (MVD017K), který současně studenti kliniky povinně navštěvují a na který semináře právní kliniky uprchlického práva tematicky navazují. Na každém semináři jsou rozvíjeny dovednosti studentů, na většině z nich vystupují hosté z praxe a součástí jsou praktická cvičení, pomocí kterých si studenti osvojují nabyté poznatky (viz dále osnovu předmětu). Cílem kliniky je poskytnout praktické zakotvení získávaných teoretických poznatků a rozvoj dovedností, které jsou pro právní praxi (nejen pro oblast azylového a cizineckého práva) nepostradatelné. Studenti mají možnost si prakticky vyzkoušet některé aspekty právního poradenství a zastupování klienta „nanečisto“ se zpětnou vazbou od právníků z praxe a následně tyto zkušenosti aplikovat v praxi v přijímacím středisku pro uprchlíky a v práci s konkrétními případy žadatelů zastupovaných spolupracující nevládní organizací (Organizace pro pomoc uprchlíkům). Kromě nabytí konkrétních znalostí a dovedností studenti absolvováním předmětu rovněž zjistí, jak v praxi vypadá práce právníka v nevládní organizaci, jak lze právem pomoci specifické a zranitelné skupině osob, které jsou mnohdy odkázány pouze na asistenci nevládní organizace. Přidanou hodnotou oproti obvyklé praxi je dostatečný čas věnovaný specializované teoretické přípravě a čas věnovaný v jednotlivých seminářích přípravě k jednání s klienty, provádění pohovorů, vypracování správních rozhodnutí, žalob ke správním soudům, zastupování klienta při ústním jednání před soudem atd. V rámci právní kliniky studenti navštěvují přijímací středisko pro uprchlíky v Zastávce u Brna (http://www.suz.cz/prehled/prs-zastavka/ ), kde mají možnost nejprve přihlížet k poradenské praxi zkušených právníků a později se sami pod jejich vedením zapojit do poskytování právního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu. Výjezdy do přijímacího střediska probíhají 1x14 dnů a studenti se vždy střídají po předchozí individuální domluvě (každý tak středisko navštíví 2 až 3 krát za semestr). V průběhu prvního semestru také všichni studenti absolvují jednodenní praxi v brněnské pobočce nevládní organizace zabývající se poskytováním právního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a cizincům obecně (Organizace pro pomoc uprchlíkům, http://www.opu.cz/cs/ ), kde se rovněž zapojí do řešení reálných případů. Ve druhém semestru se pak již studenti pod dohledem více zapojují do poskytování právního poradenství – zjišťují od klientů potřebná fakta, připravují právní podání apod., v rámci části praxe pak ve dvojicích pomáhají se zpracováním podkladů pro žádost o mezinárodní ochranu vybraného klienta Organizace pro pomoc uprchlíkům a na případu pracují. Na veškerou práci studentů je v průběhu výuky poskytována individuální zpětná vazba od vyučujících i spolupracujících právníků z praxe, která pomáhá rozvíjet získané poznatky a zkušenosti.
Osnova
 • • Právní klinika uprchlického práva (jednou za dva týdny); výuka je propojena s předmětem MVD017K Azylové a migrační právo, kde přednáší odborníci z azylového a migračního práva. Sylabus 1. semestru: 1. seminář: Úvod do problematiky. První kroky žadatele o mezinárodní ochranu na území ČR – podání žádosti, postavení žadatele a jeho práva a povinnosti, typy azylových ubytovacích zařízení v ČR. Praktická cvičení, práce s právními předpisy, orientace v tématu, dotazy. 2. seminář: problematika informací o zemi původu. Teoretická část: vysvětlení významu a role práce s informacemi o zemi původu v azylovém řízení (a dalších typech řízení, např. o správním vyhoštění, předání na základě dublinského nařízení apod.), představení hlavních zásad a principů práce s těmito zdroji, představení judikatury evropských i českých soudů věnující se této otázce, tipy na zdroje, kde informace hledat a jak je využít v podáních ve prospěch klientů. Praktická část: na základě zadaného příkladu a podotázek si studenti postupně vyzkouší sami informace vyhledávat, posoudit jejich relevanci pro daný případ, dojde rovněž k posouzení různých specifik a řešení problematických situací a otázek. 3. seminář: Azylové řízení před správním orgánem. V rámci hodiny si studenti vyzkoušejí pohovor v řízení o mezinárodní ochraně (student v roli pohovoristy, vyučující v roli žadatele o mezinárodní ochranu), zpětná vazba a užitečné rady k pohovoru a k tomu, co z pohledu právního poradce sledovat, v případě, že asistuje u pohovoru. Hostem na semináři je bývalý pracovník Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, který prováděl pohovory s žadateli o mezinárodní ochranu. Domácí úkol pro studenty: napsat správní rozhodnutí o mezinárodní ochraně (využít znalosti z Azylového a migračního práva) na základě zadaných podkladů - fiktivní žádosti o mezinárodní ochranu a pohovoru (lhůta pro odevzdání 2 týdny, následuje písemná individuální zpětná vazba od vyučující). 4. seminář: Komunikace s klientem (sociálně slabším; cizincem) – hodina za asistence psychologa a sociálního pracovníka nevládní neziskové organizace s letitou praxí práce s klienty-žadateli o mezinárodní ochranu. Teoretický úvod - kategorizace psychologického traumatu u klientů, důraz na situace (z psych. hlediska), s nimiž se lze s žadatelem o mezinárodní ochranu v průběhu řízení jako právník setkat (s akcentem na různé typy chování, doporučeními, jak reagovat na agresivní, depresivní klienty, klienty s posttraumatickým syndromem, jak se chovat ve styku s klienty z různého socio-kulturního prostředí, např. ženy muslimky apod.... Praktická část semináře: role-plays (2-3 studenti si vyzkoušejí poskytování právního poradenství takovému klientovi. Student v roli právníka, psycholog v roli klienta). 5. seminář: Řízení před soudy (azylové soudní řízení). První část hodiny: zpětná vazba na odevzdaná rozhodnutí o mezinárodní ochraně. Druhá část hodiny: o řízení před soudy: na co si má právní poradce dávat pozor, jaká jsou specifika správního přezkumu rozhodnutí o mezinárodní ochraně (seminář vede asistent soudce NSS). Domácí úkol pro studenty: Napsat žalobu proti zadanému rozhodnutí ministerstva o neudělení mezinárodní ochrany. Lhůta: dva týdny. (následuje písemná individuální zpětná vazba od vyučující) 6. seminář: První část: Souhrnná zpětná vazba na odevzdané žaloby, hlavní obecná doporučení a tipy, jak v praxi při psaní žalob postupovat či čeho se vyvarovat. Druhá část: informace o průběhu soudního přezkumu v azylových věcech (před krajským soudem i Nejvyšším správním soudem), zkušenosti a tipy z praxe. Host: soudce krajského soudu rozhodující o žalobách proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o neudělení mezinárodní ochrany.
Literatura
  doporučená literatura
 • JANKŮ, Linda, Eliška FLÍDROVÁ a Věra HONUSKOVÁ. Dnes migranti - zítra uprchlící? In Honusková Věra ; Flídrová Eliška ; Janků Linda. Dnes migranti - zítra uprchlící? Postavení migrantů, kteří potřebují ochranu v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta., 2015. s. 173-178, 6 s. Studie z lidských práv č. 8. ISBN 978-80-87975-23-7. info
 • Příručka o evropských právních předpisech v oblasti azylu, hranic a přistěhovalectví. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2015. 263 stran. ISBN 9789292395087. info
 • Teorie a praxe azylu a uprchlictví. Edited by Pavel Šturma - Věra Honusková. 2. dopl. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2012. 253 s. ISBN 9788087146682. info
 • HONUSKOVÁ, Věra. Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011. xv, 268. ISBN 9788087146453. info
 • MOLEK, Pavel, David KOSAŘ, Hana LUPAČOVÁ, Miroslav JURMAN a Věra HONUSKOVÁ. Zákon o azylu :komentář. Edited by David Kosař - Pavel Molek. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 736 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-476-5. info
 • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:doplňková ochrana. první. Brno: Masarykova Univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 320, 2007. 235 s. ISBN 978-80-210-4476. info
 • JÍLEK, Dalibor a Renáta KLEČKOVÁ. Společný evropský azylový systém : procedurální směrnice. / editoři: Dalibor Jílek a Renáta Klečková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 214 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 304. ISBN 80-210-4058-0. info
 • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
Výukové metody
Semináře - praktická cvičení (další semináře) s pozvanými hosty Praxe v nevládní organizaci a azylových zařízeních a v Kanceláři veřejného ochránce práv Možnost účasti na česko-slovenském Azylovém moot courtu v jarním semestru (samostatné PVP)
Metody hodnocení
Podmínkou absolvování předmětu je účast na seminářích a na praxi. V průběhu předmětu studenti odevzdávají různá právní podání (správní rozhodnutí, správní žalobu) a aktivně participují v seminářích (pohovor s žadatelem o mezinárodní ochranu ve správním řízení, pohovor s klientem), je proto mnoho příležitostí hodnotit snahu studenta zlepšit své dovednosti, vynaložené úsilí, a také zlepšení jeho právní argumentace. Pro kolokvium z uvedeného předmětu je nutná zejména účast na seminářích, účast na praxi v azylovém zařízení, v nevládní organizaci a odevzdání žaloby a správního rozhodnutí v přiměřené kvalitě. V případě odevzdání nekvalitní žaloby, je nutno tuto žalobu na základě připomínek dopracovat. V případě neúčasti na semináři se lze výjimečně domluvit na náhradním plnění.
Informace učitele
Studenti budou vybráni do předmětu na základě stručných motivačních dopisů, které by měli zaslat Mgr. Lindě Janků a v nichž vysvětlí své důvody pro zájem o předmět. K předmětu je nutné si zaregistrovat i předmět Azylové a migrační právo, kde se na podzim odehrává teoretická výuka k předmětu; v rámci tohoto předmětu přednášejí také různí odborníci na azylové a cizinecké právo.
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2017/MV728K