MV732K Ochrana spotřebitele

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miloslav Hrdlička (přednášející)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Svatava Veverková (přednášející)
Garance
JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 16:00–17:40 041
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV732K/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 18:00–19:40 041, J. Dudová, J. Provazník, M. Selucká, M. Urbanová, E. Večerková
MV732K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dudová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět poskytuje studentům průřezový přehled o právních prostředcích k ochraně spotřebitele. Cílem výuky je osvojení základních právních nástrojů vyplývajících z komunitárního práva a platné právní úpravy v ČR. Zejména jsou v daném kontextu zkoumány právní prostředky ochrany veřejného zdraví, a to se všemi odpovědnostními důsledky. Po absolvování výuky tohoto předmětu by měl být student schopen použít získané informace v aplikační praxi. Po ukončení předmětu by student měl být schopen vyjmenovat a popsat právní prostředky k ochraně spotřebitele vyplývající z komunitárního práva a platné právní úpravy v ČR. Student bude schopen vysvětlit odpovědnostní důsledky protiprávního chování zejména v oblasti ochrany veřejného zdraví a aplikovat získané poznatky v praxi.
Osnova
 • Mezinárodní ochrana spotřebitele
 • Základní informace k veřejnoprávní ochraně zdraví spotřebitele
 • Odpovědnost za vadný výrobek
 • Základní informace k soukromoprávní ochraně zdraví spotřebitele
 • Účast veřejnosti při ochraně spotřebitele
 • Potravinové právo
 • Dobrovolné nástroje k ochraně spotřebitele
Literatura
  povinná literatura
 • POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ, Tereza LEVICKÁ a Jana DUDOVÁ. Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 178-221, 224-255, 44 s. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-625-0. info
 • VEČERKOVÁ, Eva, Markéta SELUCKÁ, Jana DUDOVÁ, Martina URBANOVÁ, Eva ŽATECKÁ, Jan PROVAZNÍK a Tereza LEVICKÁ. Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 s. Editio Scientia, vol. 540. ISBN 978-80-210-8050-8. info
 • SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. 134 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-037-9. kniha info
 • DUDOVÁ, Jana. Některé právní aspekty ochrany zdraví spotřebitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 175 s. Acta Universitatis Brunesis Iuridica ; No 202. ISBN 80-210-1761-9. info
  neurčeno
 • POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ a Milan PEKÁREK. Obchodní korporace a nekalá soutěž. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xvii, 614. ISBN 9788074788734. info
 • Ochrana spotřebitele : novelizovaný zákon o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce, technické požadavky na výrobky, zákon o potravinách, obecná bezpečnost výrobků : podle stavu k 25.2.2008. Ostrava: Sagit, 2008. 144 s. ISBN 9788072086757. info
 • TOMANČÁKOVÁ, Blanka. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. Praha: Linde, 2008. 222 s. ISBN 9788072016952. info
 • HULVA, Tomáš. Ochrana spotřebitele při prodeji zboží v obchodě. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2005, roč. 1/2005, s. 32 - 40. ISSN 1210-6348. info
 • DUDOVÁ, Jana. Ochrana veřejného zdraví v environmentální legislativě. In Aktuální otázky práva životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 156-172, 17 s. ISBN 80-210-3629-X. info
 • HOROVÁ, Olga. Ochrana spotřebitele. Vyd. 2. V Praze: Oeconomica, 2004. 136 s. ISBN 8024506904. info
 • HULVA, Tomáš. Ochrana spotřebitele v komunitárním evropském právu. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2004, roč. 7-8/2004, s. 68-74. ISSN 1210-6348. info
 • Příručka hospodářského práva EU :(základy vnitřního trhu, ochrana životního prostředí a ochrana spotřebitele). Edited by Manfred A. Dauses - Jiří Zemánek, Translated by Radoš Horáček. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2002. xx, 754 s. ISBN 80-86395-32-4. info
 • Sdružení obrany spotřebitelů (Praha). Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii. Praha: Sdružení obrany spotřebitelů ČR, 2001. 80 s. info
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Směr Evropská unie : ochrana spotřebitele v Evropské unii. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2000. 24 s. : il. info
 • Právní ochrana spotřebitele v České republice. Edited by Milan Kratochvíl. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1999. xi, 620. ISBN 8071791970. info
 • HAJN, Petr. Klamavé soutěžní praktiky a ochrana spotřebitele. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 1, s. 68-79. ISSN 1210-9126. info
 • DUDOVÁ, Jana. Ekologicky šetrný výrobek a ochrana spotřebitele. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 43 s. Právnická fakulta, právnické sešity. ISBN 80-210-0658-7. info
Výukové metody
interaktivní přednáška, rozbor judikatury, diskuse, prezentace seminární práce na vybrané téma studenty
Metody hodnocení
Kolokvium v rozsahu přednášené problematiky, diskuse k seminární práci zpracované formou případové studie.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je určen zejména pro studenty, kteří mají zájem prohloubit své znalosti v oblasti prevence a právní ochrany před škodlivými vlivy prostředí na zdraví spotřebitele.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2019/MV732K