MV846K Právo informačních a komunikačních technologií - veřejné

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
Mgr. Dominika Collett (pomocník)
Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek (pomocník)
Garance
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. každé liché úterý 16:00–17:40 214
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV846K/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé úterý 16:00–17:40 214, J. Míšek, M. Myška
MV846K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Myška
Předpoklady
MP605Z Trestní právo I.
Předmět je určen především studentům magisterského studia oboru právo, u nichž se předpokládá základní znalost disciplín vyučovaných v 1.-6. semestru. Výhodou bude znalost anglického jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit vybrané otázky veřejnoprávní regulace informačních a komunikačních technologií.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen:
- porozumět základním otázkám veřejnoprávní regulace ICT
- analyzovat a řešit právní problémy v oblasti eGovernmentu a eJustice
- analyzovat a řešit právní problémy v oblasti kyberkriminality a elektronických důkazů
- analyzovat a řešit právní problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti
- analyzovat a řešit právní problémy v oblasti ochrany osobních údajů online
- analyzovat a řešit právní problémy v oblasti veřejnoprávní identifikace, autentizace a autorizace
- analyzovat a řešit právní problémy v oblasti elektronických komunikací - analyzovat a řešit právní problémy v oblasti regulace informací veřejného sektoru
Osnova
 • Témata probíraná na přednáškách a seminářích:
 • - eGovernment a eJustice
 • - kyberkriminalita a elektronické důkazy
 • - kybernetická bezpečnost
 • - ochrany osobních údajů online
 • - E-identity - tj. identifikace, autentizace a autorizace
 • - elektronické komunikace
 • - informace veřejného sektoru
Literatura
  povinná literatura
 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. edite Téma. ISBN 978-80-87284-22-3. info
  doporučená literatura
 • POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA a Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. 215 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 576. ISBN 978-80-210-8426-1. Vědecký web PrF - open access info
 • POLČÁK, Radim, František PÚRY, Jakub HARAŠTA, Tomáš ABELOVSKÝ, Petr KLEMENT, Matěj MYŠKA, Václav STUPKA, Alena PEJČOCHOVÁ a Tomáš ELBERT. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 s. ISBN 978-80-210-8073-7. info
 • MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v České republice : právní a technologické aspekty. 2. podstatně přeprac. a ro. Praha: Leges, 2012. 464 s. ISBN 9788087576366. info
  neurčeno
 • Další zdroje budou poskytnuty v interaktivní osnově. / Further reading will be provided in the interactive syllabus.
Výukové metody
přednášky; semináře; e-learningová aplikace; teoretická příprava; rozbor judikatury; prezentace anotací judikátů
Metody hodnocení
Zpracování anotací 2 přidělených judikátů metodou FIRAC a jejich prezentace, 3 z 6 odpovědníků, kolokvium (Podmínky pro individuální studijní plán: 6 anotací, 6 z 6 odpovědníků, seminární práce, kolokvium).
Informace učitele

Anotace vytvořené studenty metodou FIRAC v rámci tohoto předmětu budou dále užity v rámci plnění projektu FRMU "Repozitář judikatury práva informačních a komunikačních technologií" (číslo projektu: MUNI/FR/0939/2016) a to jejich zpřístupněním a zveřejněním a to s možností šíření pod veřejnou licencí Creative Commons BY-NC-ND 4.0 International License (podmínky dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode). Zápisem do tohoto předmětu studenti souhlasí s takovým užitím tohoto školního díla a udělují MU nevýhradní, bezúplatnou, místně a množstevně neomezenou licenci ke všem známým způsobům užití anotace (zejména, nikoliv však pouze, k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti), samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to pod dobu trvání majetkových práv k dílu (anotaci), a to i s možností MU poskytovat třetí osobě či osobám oprávnění tvořící součást této licence, a to zcela nebo zčásti. MU není povinna tuto licenci využít.
FIRAC annotations created by the students within this course will also be used in the context of the project FRMU "ICT Law Case Law Repository" (project number: MUNI/FR/0939/2016) and may be disseminated under the Creative Commons BY-NC-ND 4.0 International License (Available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode). By enrolling into this course the student consents to such use of the work and grants MU a non-exclusive, gratuitous, royalty-free, quantitatively unlimited world-wide license to all known manners of use of the work - annotation (including, but not limited to, reproduction, distribution and public performance), separately or in a set or in conjunction with another work or other elements, for the term of the duration of economic rights with the possibility of the MU to grant a third person or persons an authorization to use the Work, in whole or in part. MU is not obliged to make use of the granted license.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.