MV846K Právo informačních technologií - veřejné

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
Mgr. Dominika Collett (pomocník)
Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 16:00–17:40 214
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV846K/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 16:00–17:40 214, J. Harašta, F. Kasl, P. Loutocký, J. Míšek, M. Myška
MV846K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Myška
Předpoklady
MP605Z Trestní právo I.
Předmět je určen především studentům magisterského studia oboru právo, u nichž se předpokládá základní znalost disciplín vyučovaných v 1.-6. semestru. Výhodou bude znalost anglického jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit vybrané otázky veřejnoprávní regulace informačních technologií.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen:
- porozumět základním otázkám veřejnoprávní regulace ICT
- analyzovat a řešit právní problémy v oblasti eGovernmentu a eJustice
- analyzovat a řešit právní problémy v oblasti kyberkriminality a elektronických důkazů
- analyzovat a řešit právní problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti
- analyzovat a řešit právní problémy v oblasti ochrany osobních údajů online
- analyzovat a řešit právní problémy v oblasti veřejnoprávní identifikace, autentizace a autorizace
- analyzovat a řešit právní problémy v oblasti elektronických komunikací - analyzovat a řešit právní problémy v oblasti regulace informací veřejného sektoru
Osnova
 • Témata probíraná na přednáškách a seminářích:
 • - eGovernment a eJustice
 • - kyberkriminalita a elektronické důkazy
 • - kybernetická bezpečnost
 • - ochrany osobních údajů online
 • - E-identity - tj. identifikace, autentizace a autorizace
 • - elektronické komunikace
 • - informace veřejného sektoru
Literatura
  doporučená literatura
 • POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA a Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. 215 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 576. ISBN 978-80-210-8426-1. Vědecký web PrF - open access info
 • POLČÁK, Radim, František PÚRY, Jakub HARAŠTA, Tomáš ABELOVSKÝ, Petr KLEMENT, Matěj MYŠKA, Václav STUPKA, Alena PEJČOCHOVÁ a Tomáš ELBERT. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 s. ISBN 978-80-210-8073-7. info
 • MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v České republice : právní a technologické aspekty. 2. podstatně přeprac. a ro. Praha: Leges, 2012. 464 s. ISBN 9788087576366. info
 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. edite Téma. ISBN 978-80-87284-22-3. info
  neurčeno
 • Další zdroje budou poskytnuty v interaktivní osnově. / Further reading will be provided in the interactive syllabus.
Výukové metody
přednášky; semináře; e-learningová aplikace; teoretická příprava; rozbor judikatury
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytné kumulativně splnit následující dílčí podmínky:
- Aktivní účast navšech seminářích (jedna absence dovolena)
- Pozitivní hodnocení nadpoloviční většiny odpovědníků navazujících na přednášky
- Vypracování stanoviska k zadanému tématu a jeho prezentace v rámci moot courtu

ISP: Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytné kumulativně splnit následující dílčí podmínky:
- Pozitivní hodnocení všech odpovědníků navazujících na přednášky
- Vypracování dvou stanovisek k zadaným tématům a jejich konzultace ve zkouškovém období
- Vypracování tří anotací zadaných judikátů FIRAC metodou
Informace učitele

Anotace vytvořené studenty metodou FIRAC v rámci tohoto předmětu budou dále užity v rámci plnění projektu FRMU "Repozitář judikatury práva informačních a komunikačních technologií" (číslo projektu: MUNI/FR/0939/2016) a to jejich zpřístupněním a zveřejněním a to s možností šíření pod veřejnou licencí Creative Commons BY-NC-ND 4.0 International License (podmínky dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode). Zápisem do tohoto předmětu studenti souhlasí s takovým užitím tohoto školního díla a udělují MU nevýhradní, bezúplatnou, místně a množstevně neomezenou licenci ke všem známým způsobům užití anotace (zejména, nikoliv však pouze, k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti), samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to pod dobu trvání majetkových práv k dílu (anotaci), a to i s možností MU poskytovat třetí osobě či osobám oprávnění tvořící součást této licence, a to zcela nebo zčásti. MU není povinna tuto licenci využít.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.