MV936K Správní věda

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
JUDr. Markéta Bednářová (pomocník)
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tomáš Svoboda (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 18:00–19:40 126
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu Správní věda - disponuje hlubšími poznatky o faktické struktuře a fungování veřejné správy jako řídícího společenského systému, - je schopen orientace v základních aspektech a problémech moderní veřejné správy v podmínkách demokratického právního státu a evropského správního prostoru, - má znalosti o rozhodovacích procesech ve veřejné správě ( včetně principů dobré správy), o problematice personálního základu veřejné správy a státní služby, o principech etiky a etických kodexech, - orientuje se v informační politice a standardech veřejné správy, - umí navrhnout východiska a konkrétní řešení problémových otázek souvisejících s organizací a činností veřejné správy, zejména v procesech reformních změn, - dokáže zprostředkovat poznatky z nejnovějšího vývoje a trendů v systémech evropské veřejné správy pro přípravu modernizačních postupů ve veřejné správě.
Osnova
 • Pojem a předmět správní vědy, správní věda a teories právního práva ( regulatorní reforma), systém veřejné správy a organizační principy veřejné správy, rozhodování ve veřejné správě, principy dobré správy a jejich prosazování, efektivnost veřejné správy, pracovníci veřejné správy, státní služba (hlavní znaky, kritéria, současný stav), etika veřejné správy a etické kodexy, reformy veřejné správy (pojem, podstata, vývoj a trendy).
Literatura
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 s. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 242 s. ISBN 9788074785610. info
 • POMAHAČ, Richard. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. xx, 315. ISBN 9788074004476. info
 • POMAHAČ, Richard. Základy teorie veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 267 s. ISBN 9788073803308. info
 • Reforma veřejné správy v teorii a praxi : sborník z mezinárodní konference Třešť, 22. - 24. října 2003. Edited by Jiří Grospič - Lenka Vostrá. 1. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2004. 406 s. ISBN 8086473716. info
 • WRIGHT, Glen a Juraj NEMEC. Management veřejné správy : teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 419 s. ISBN 808611970X. info
 • POMAHAČ, Richard a Olga VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 278. ISBN 8071797480. info
 • CHANDLER, J. A. Místní správa v liberálních demokraciích : úvodní náčrt. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1998. 264 s. ISBN 8072390236. info
 • MATES, Pavel a Miloš MATULA. Kapitoly ze správní vědy. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997. 63 s. ISBN 8070791284. info
 • SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě v pohledu správní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 2, s. 225-245. ISSN 1210-9126. info
 • SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 173 s. ISBN 802101458X. info
 • PRŮCHA, Petr. K pojetí vědy správního práva a správní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 2, s. 31-37. ISSN 1210-9126. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Zpracování seminární práce v rozsahu 8-10 stran, na zvolené téma z oblasti správní vědy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.