MVD023K Právo vysokých škol se zaměřením na správní rozhodování

Právnická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Matouš, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD023K/01: St 1. 3. 15:05–16:35 020, 16:40–18:10 020, St 15. 3. 15:05–16:35 020, 16:40–18:10 020, St 29. 3. 15:05–16:35 020, 16:40–18:10 020, St 12. 4. 15:05–16:35 020, 16:40–18:10 020, St 26. 4. 15:05–16:35 020, 16:40–18:10 020, St 10. 5. 15:05–16:35 020, 16:40–18:10 020, V. Smutná
MVD023K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Smutná
Předpoklady
MP701Zk Správní právo procesní
Znalost správního práva procesního, orientace v právu vysokých škol.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání teoretických a zejména praktických znalostí a dovedností v oblasti vysokoškolského práva, správního procesu a vnitřní normotvorby.
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti důkladně rozumět postavení a činnosti vysokých škol. Budou se dobře orientovat ve správním procesu podle zákona o vysokých školách a dovedou jej srovnat s obecným správním procesem. Budou schopni posoudit zákonnost vydaného rozhodnutí, navrhnout vhodný prostředek nápravy a vyhotovit jej. Budou schopni základní zákonné, ale též vyšší – ústavněprávní a principiální argumentace. Dále se studenti naučí základy normotvorby vnitřních normativních aktů, které budou moci využívat i v jiných oblastech, v nichž dochází k úpravě poměrů vnitřními (statutárními předpisy).
Osnova
 • 1. Úvod do práva vysokých škol: ústavní východiska a jejich zákonný odraz, prameny práva, typy a druhy vysokých škol. Vysokoškolská samospráva. Správní rozhodování.
 • 2. Přijímací řízení, studium, ukončení studia.
 • 3. Poplatky spojené se studiem.
 • 4. Vnitřní předpisy a jiné normativní akty vysokých škol.
 • 5. Akreditace, státní souhlas. Soudní přezkum.
 • 6. Klauzurní práce
Literatura
  povinná literatura
 • KUDROVÁ, Veronika a Jiří SMRČKA. Základy práva vysokých škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6591-8. url info
 • JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo : zvláštní část. 6. doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 399 stran. ISBN 9788021048478. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA a Jana JURNÍKOVÁ. Správní právo procesní. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 405 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6. URL info
  doporučená literatura
 • Správní řád : komentář. Edited by Josef Vedral. Vyd. 1. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2006. 1042 s. ISBN 8072731343. info
 • POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014. s. nestránkováno, 361 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6. info
 • ŠIMÍČEK, Vojtěch, Jan FILIP, Pavel MOLEK, Lenka BAHÝĽOVÁ, Milan PODHRÁZKÝ, Radovan SUCHÁNEK a Ladislav VYHNÁNEK. Ústava České republiky - Komentář. Praha: Linde Praha, 2010. 1536 s. ISBN 978-80-7201-814-7. info
 • WAGNEROVÁ, Eliška, Vojtěch ŠIMÍČEK, Tomáš LANGÁŠEK a Ivo POSPÍŠIL. Listina základních práv a svobod. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. s. 55-78, 24 s. Kodex. ISBN 978-80-7357-750-6. URL info
 • KÜHN, Zdeněk, Michal BOBEK, Radim POLČÁK a A KOL. Judikatura a právní argumentace. Vyd. 1. Praha: AUDITORIUM, 2006. 234 s. ISBN 80-903786-0-9. info
 • • Nejvyšší správní soud: rozhodnutí a stanoviska (www.nssoud.cz)
 • • Ústavní soud: nálezy a usnesení (http://nalus.usoud.cz)
Výukové metody
Výklad k problematice, rozbor modelových a skutečných případů, seminární diskuze, nácvik práce s rozhodnutími a podklady, společné i samostatné vypracování zadaných úkonů. Velký důraz bude kladen na zpětnou vazbu. Vycházet se bude rovněž z rozboru příslušných judikátů, které se k předmětu kurzu vztahují.
Metody hodnocení
Znalosti, společně s osvojenými schopnostmi, budou průběžně ověřovány prostřednictvím hodnocení vypracovaných plnění, s hodnoceními budou studenti bezprostředně seznamováni v navazujících seminářích. V případě nedostatečných plnění budou vyzýváni k přepracování. Na ně potom bude navazovat opětovné individuální hodnocení.
Finální ověření bude provedenou formou klauzurní práce, s možností jejího přepracování. Hodnocení klauzurní práce bude sděleno ústně, aby každý jednotlivý student získal osobní hodnocení jím osvojených schopností. Na základě klauzurní práce odpovídající kvality, kompletně zpracovaných seminárních (domácích) plnění a přiměřené míry účasti na prezenční výuce bude uděleno příslušné úspěšné ukončení.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk

Předpokládá se aktivní zapojení studentů do výuky, ale též pravidelná domácí příprava. Pro úspěšné ukončení předmětu bude nezbytné zpracování všech seminárních úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2017/MVD023K