MVV7911K Studentský podnikatelský inkubátor

Právnická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/3. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Ing. Lenka Jaterková (cvičící)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. David Póč (cvičící)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (cvičící)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (cvičící)
Mgr. Jan Neckář, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV7911K/01: Čt 3. 10. 15:05–16:35 140, 16:40–18:10 140, 18:15–19:45 140, Čt 17. 10. 15:05–16:35 140, 16:40–18:10 140, 18:15–19:45 140, Čt 31. 10. 15:05–16:35 140, 16:40–18:10 140, 18:15–19:45 140, Čt 14. 11. 15:05–16:35 140, 16:40–18:10 140, 18:15–19:45 140, Čt 28. 11. 15:05–16:35 140, 16:40–18:10 140, 18:15–19:45 140, Čt 12. 12. 15:05–16:35 140, 16:40–18:10 140, 18:15–19:45 140, D. Šramková
MVV7911K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Šramková
Předpoklady
MP502Zk Pracovní právo II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/16, pouze zareg.: 0/16
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět bude zaměřen na prohloubení vědomostí a znalostí získaných ve výuce s využitím případových a aplikačních modelů. Důraz bude kladen na schopnost studentů kreativně aplikovat získané poznatky na modelovém příkladu vytvoření podnikatele. Významným charakteristickým prvkem předmětu bude vzájemná interakce studentů ekonomie a práva aplikovaná s cílem simulovat reálnou situaci spojenou se základními kroky při činnosti podnikatele. Předmět počítá se zapojení externích vyučujících z praxe obou oborů. Studenti budou rozděleni do smíšených skupin, které budou tvořeny jak posluchači Ekonomicko-správní, tak i Právnické fakulty. Úkolem každé skupiny se stane vytvoření fiktivního podnikatele s podrobnou specifikací, která bude definována konkrétním podnikatelským záměrem. V průběhu výuky projde každý z projektů dalším vývojem, kdy výstupem bude rozvinutý podrobný projektový záměr založení konkrétního typu podnikatele včetně zhodnocení relevantních rizik. Cílem předmětu je nabídnout studentům možnost simulovat realizaci vlastních podnikatelských záměrů, prozkoumat jednotlivé problémové okruhy spojené s tímto úkonem. Bude tak možné realizovat praktický rozvoj znalostí a dovedností s využitím teoretického základu, který jim nabízí dosavadní vysokoškolské studium. Zvýšení úrovně schopnosti aplikovat získané vědomosti umožní budoucím absolventům lépe se etablovat na pracovním trhu a rovněž snazší založení vlastního podnikání.
Osnova
  • Cílem předmětu je nabídnout studentům možnost simulovat realizaci vlastních podnikatelských záměrů, prozkoumat jednotlivé problémové okruhy spojené s tímto úkonem. Bude tak možné realizovat praktický rozvoj znalostí a dovedností s využitím teoretického základu, který jim nabízí dosavadní vysokoškolské studium. Zvýšení úrovně schopnosti aplikovat získané vědomosti umožní budoucím absolventům lépe se etablovat na pracovním trhu a rovněž snazší založení vlastního podnikání. 3. týden – Úvodní hodina Na úvodní hodině budou studenti obeznámeni s formou výuky a všemi požadavky, které budou povinni splnit. Definitivně se zde určí pracovní skupiny, které budou pracovat na konkrétním projektu. Ve druhé polovině bloku budou studentům představeny konkrétní realizovatelné projekty a jejich úskalí z portfolia Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity. 5. týden – Identifikace projektu Studenti představí imaginárním investorům svůj záměr, definují typ podnikatele, který by měl projekt realizovat. Součástí bude vymezení zvolené právní formy a na ni navazující hlavní záměr s vymezením dílčích vývojových bodů. Náčrt lokality umístnění podnikatele a opodstatnění tohoto umístění (vazba na regionální ekonomiku atd.), případný synergický efekt na krajinu, zaměstnanost a konkrétní regionální či národní dopady. V rámci záměru týmy definují charakter produktů nebo služeb, které budou realizovány a s tím související požadavky na odbornost zaměstnanců. Rozplánují velikosti a struktury podnikatele včetně personálního zajištění, zejména požadavky na management a řízení. Cílem bloku je získání základních informací pro zahájení závěrečného projektu. Do 22.10. týmy odevzdají do odevzdávárny předmětu v ISu definitivní složení týmů a zaměření podniku. 7. týden – Determinace relevantních subjektů na trhu Rozbor trhu a marketingový plán projektu (vypracování analýz – SWOT, disparity atd.). Vymezení potencionálních konkurentů, jakož i popis způsobu odlišení se od konkurence. Popis případných inovativních řešení přístupu k trhu. Definování požadavku na dodavatele, analýza a prognóza poptávky po produktu či službě v dané oblasti. Způsob a uvedení produktu na trh. Zpracování plánu distribuce a zabezpečení odbytu produktu (reklama a propagace). Charakteristika spotřebitelů, citlivost poptávky na cenu a ceny na poptávku. Označení možných rizik realizace projektu – ochrana spotřebitele, ochrana hospodářské soutěže apod. 9. týden – Právní náležitosti a zhodnocení záměru Provedení potřebných úkonů až po zápis do obchodního rejstříku (zakladatelské dokumenty, správa vkladů, živnostenské příp. jiné podnikatelské oprávnění, bezúhonnost statutárních orgánů, návrh na zápis do obchodního rejstříku, adekvátní reakce na případné výzvy či usnesení rejstříkového soudu nebo správních úřadů). 11. týden – Problematika využívání strukturálních fondů EU V rámci předmětu bude v podzimním semestru 2010/2011 realizován workshop zabezpečovaný novým „Centrem ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity“, který vznikl jako společná komunikační platforma obou fakult. Workshop proběhne v rámci modulu „Projektové řízení“ a bude zaměřen na problematiku využívání finanční podpory především z tzv. strukturálních fondů EU včetně řešení některých partikulárních otázek jako jsou veřejné zakázky či role subjektů veřejné správy. Mezi lektory budou zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Krajského úřadu Jihomoravského kraje či Nadace Partnerství. 13. týden – Harmonogram realizace záměru Řešitelé zpracují plán časového harmonogramu a realizace jednotlivých kroků k zahájení podnikání. Součástí tohoto modulu by mělo být zpracování ekonomicko-finanční analýzy situace podnikatele. Jedná se zejména o: plán výnosů a nákladů (právnická osoba) / příjmů a výdajů (fyzická osoba) projektu, analýza cash-flow, zdroje financování (vlastní/cizí). Predikce časové souslednosti vzniku nákladů, rozsah investic a harmonogram pořízení, uvažovaný leasing a doba splatnosti. Závěrem tohoto modulu by měl být plánovaný rozpočet, včetně analýzy kalkulace hlavních nákladových položek. Problematika skončení podnikání. Doplnění projektu o základní determinanty spojené s fungováním relevantního trhu. Problematika finančních výkazů, jejich konstrukce a vypovídací schopnost. Vypracování pracovních smluv a dohod, vytvoření právních náležitostí týkajících se bezpečnosti práce, tvorba vnitropodnikových norem apod. Vypracování leasingových a úvěrových smluv. Vymezení a splnění daňových povinností s využitím eventuelních prostředků správy daní k úpravě daňových povinností a obdobných povinností ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení. Implementace právních a finančních základů fungování podnikatele do projektu. Problematika dotací a grantů.
Literatura
  • Garantem předmětu doporučená literatura a literatura podle zaměření jednotlivých vyučujících. ESF: doc.Ing. Petr Pirožek, CSc., Mgr. Bc. David Póč, Ing. Eva Karpissová, Ing. Pavla Odehnalová, Ing. Petr Mikuš.
Výukové metody
Prakticky orientované semináře.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. Požadavkem k udělení kolokvia bude předložení projektového záměru a jeho prezentace včetně diskuse. Pro připuštění ke kolokviu je nutné splnit 80% účast na seminářích. Na závěr proběhne diskuse mezi vyučujícím a skupinou studentů pracující na stejném projektovém záměru. V rámci této diskuse by měl každý ze studentů prokázat aktivní zapojení do řešení jednotlivých úkolů a orientace se v projektovém záměru své skupiny. Způsob ověřování kvality předmětu a výuky 1.Využitím výsledků studentské ankety z IS MU. 2.Zhodnocením kvality vypracovaných záměrů. 3.Využitím výsledků ankety absolventů MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.