MVV793K Právo informačních technologií – soukromé

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
Mgr. Jan Svoboda, LL.M. (cvičící)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek (pomocník)
JUDr. Jan Zibner, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 2. až Pá 22. 5. každé liché pondělí 14:00–15:40 038
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVV793K/01: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé sudé pondělí 14:00–15:40 038, M. Myška
MVV793K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Myška
Předpoklady
MP410Zk Občanské právo III && MP511Zk Pr. duševního vlast. && MP510Z Civilní právo procesní II sem
Předmět je určen především studentům magisterského studia oboru právo, u nichž se předpokládá základní znalost disciplín vyučovaných v 1.-5. semestru. Výhodou bude znalost anglického jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit vybrané otázky soukromoprávní regulace informačních technologií.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto předmětu bude student schopen:
- porozumět základním otázkám soukromoprávní regulace ICT
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy v oblasti civilní jurisdikce na internetu
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy v oblasti ochrany soukromí online
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy v oblasti odpovědnosti ISP
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy v oblasti duševního vlastnictví on-line
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy v oblasti ochrany software
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy v oblasti doménových jmen a doménových sporů
Osnova
 • - Mezinárodní právo soukromé online - kolizní situace na internetu
 • - Ochrana soukromí online
 • - Specifické otázky odpovědnosti ISP
 • - Duševní vlastnictví online
 • - Softwarové právo
 • - Doménová jména a doménové spory
Literatura
  doporučená literatura
 • HUSOVEC, Martin. Zodpovednosť na internete: podľa českého a slovenského práva. Praha: CZ.NIC, c2014. CZ.NIC. ISBN 978-80-904248-8-3.
 • TELEC, Ivo. Právo duševního vlastnictví v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2015. 240 s. ISBN 978-80-7502-061-1. info
 • JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 414 s. ISBN 9788025142011. info
 • MYŠKA, Matěj. Veřejné licence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 252 s. ISBN 978-80-210-7538-2. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní : (se zaměřením na princip teritoriality a pravidla pro založení mezinárodní příslušnosti soudu ve sporech vyplývajících ze smluvních závazkových vztahů). Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. 228 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 487. ISBN 978-80-210-7424-8. info
 • MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva : hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC, 2013. 256 s. ISBN 9788090424876. URL info
 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. edite Téma. ISBN 978-80-87284-22-3. info
 • POLČÁK, Radim, Zsolt György BALOGH, Michael BOGDAN, Giovanni Maria RICCIO, Dan Jerker B. SVANTESSON a Andreas WIEBE. Introduction to ICT Law (Selected Issues). Brno: Masarykova Univerzita, 2007. 185 s. AUBI, řada teoretická, 314. ISBN 978-80-210-4302-2. info
 • POLČÁK, Radim. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 150 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1777-4. info
  neurčeno
 • Další literatura bude poskytnuta prostřednictvím interaktivní osnovy/Further reading will be provided in the interactive syllabus.
Výukové metody
přednášky; semináře; e-learningová aplikace; teoretická příprava; rozbor judikatury
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytné kumulativně splnit následující dílčí podmínky:
- Aktivní účast navšech seminářích (jedna absence dovolena)
- Pozitivní hodnocení nadpoloviční většiny odpovědníků navazujících na přednášky
- Vypracování stanoviska k zadanému tématu a jeho prezentace v rámci moot courtu

ISP: Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytné kumulativně splnit následující dílčí podmínky:
- Pozitivní hodnocení všech odpovědníků navazujících na přednášky
- Vypracování dvou stanovisek k zadaným tématům a jejich konzultace ve zkouškovém období
- Vypracování tří anotací zadaných judikátů FIRAC metodou
Informace učitele
Anotace vytvořené studenty metodou FIRAC v rámci tohoto předmětu budou dále užity v rámci plnění projektu FRMU "Repozitář judikatury práva informačních a komunikačních technologií" (číslo projektu: MUNI/FR/0939/2016) a to jejich zpřístupněním a zveřejněním a to s možností šíření pod veřejnou licencí Creative Commons BY-NC-ND 4.0 International License (podmínky dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode). Zápisem do tohoto předmětu studenti souhlasí s takovým užitím tohoto školního díla a udělují MU nevýhradní, bezúplatnou, místně a množstevně neomezenou licenci ke všem známým způsobům užití anotace (zejména, nikoliv však pouze, k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti), samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to pod dobu trvání majetkových práv k dílu (anotaci), a to i s možností MU poskytovat třetí osobě či osobám oprávnění tvořící součást této licence, a to zcela nebo zčásti. MU není povinna tuto licenci využít.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.