NP102Zk Organizace veřejné správy

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Brož (pomocník)
Mgr. Veronika Doubková (pomocník)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Kamil Jelínek (pomocník)
Mgr. Nikola Jílková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Eva Lásková (pomocník)
Mgr. Michal Matouš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jan Scheuer (pomocník)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Marek Vrbík (pomocník)
Garance
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 29. 9. 11:10–12:40 030, 13:30–15:00 030, Pá 24. 11. 8:00–9:30 140, 9:35–11:05 140, Pá 8. 12. 15:05–16:35 140, 16:40–18:10 140
Předpoklady
! OBOR ( PR )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout, v návaznosti na studium předmětu "Správní právo" v bakalářském stupni, hlubší teoretický základ problematiky organizace veřejné správy, zejména jejích právních aspektů, a to z pohledu systémového, dále jednotlivých složek/stupňů organizace veřejné správy, jejich hlavních druhů a znaků, dále nároků kladených na organizaci veřejné správy, vztah veřejné správy k jiným subjektům, principů dobré správy, to vše v podmínkách vytváření a působení evropského správního prostoru.
Osnova
 • 1. Veřejná správa jako organizace (pojem, charakteristika, právní základy).
 • 2. Organizační principy, moc a modely. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy.
 • 3. Historie organizace veřejné správy v České republice.
 • 4. Vláda, ministerstva a jiné ústřední správní úřady (ústřední orgány státní správy).
 • 5. Nezávislí vykonavatelé veřejné správy. Veřejné sbory.
 • 6. Územní správní úřady (územně dekoncentrované orgány státní správy).
 • 7. Územní samospráva a její reformování.
 • 8. Místní samospráva I.
 • 9. Místní samospráva II.
 • 10. Regionální samospráva.
 • 11. Vztahy obcí a krajů. Účast občanů na územní samosprávě.
 • 12. Zájmová/profesní samospráva.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 242 s. ISBN 9788074785610. info
 • PRŮCHA, Petr. Správní právo : obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd.,. Brno: Doplněk, 2012. 427 s. ISBN 9788073803810. info
  doporučená literatura
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. xxxiv, 792. ISBN 9788071792543. info
 • MATES, Pavel, Jindřich ŠKODA a František VAVERA. Veřejné sbory. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. xx, 363. ISBN 9788073576042. info
 • HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 233 s. ISBN 9788073802639. info
 • SCHELLE, Karel. Dějiny české veřejné správy. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 314 s. právo. ISBN 978-80-7380-203-5. info
 • KADEČKA, Stanislav, Petr HAVLAN a Kateřina VALACHOVÁ. Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20.června 2008). In Spisy Právnické fakulty MU č. 388 (řada teoretická). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 598 s. ISBN 978-80-210-4784-6. URL info
 • KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 s. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4. info
Výukové metody
Kolektivní konzultace, e-learning, studium doporučených dokumentů a judikátů, rozbor judikátů, diskuse.
Metody hodnocení
Ústní zkouška. V průběhu semestru písemná esej v rozsahu 10 stran ke kontrole samostudia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.