NP201Zk Activities of Public Administration

Faculty of Law
Spring 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Markéta Bednářová (assistant)
Mgr. Bc. Jan Ferfecký (assistant)
Guaranteed by
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Department of Administrative Studies and Administrative Law - Faculty of Law
Contact Person: Andrea Kalivodová, DiS.
Supplier department: Department of Administrative Studies and Administrative Law - Faculty of Law
Timetable
Fri 26. 2. 8:00–9:40 038, 10:00–11:40 038, Fri 12. 3. 16:00–17:40 038, 18:00–19:40 038, Fri 9. 4. 8:00–9:40 Virtuální místnost, 10:00–11:40 Virtuální místnost
Prerequisites (in Czech)
! OBOR ( PR )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the subject, following the subject Administrative law in the bachelor degree, is to give the students a deeper theoretical basis of the topic of function of public administration, especially in terms of legal approach and systematical view; the subject deals also with the legal and non-legal forms of implementation of public administration, the main kinds and elements of such forms. Also some specific powers of administrative bodies (legislatory, discretionary, controlling and sanctionary) are considered. The subject deals with the requirements set upon the activities of public administration as a part of public autority, with the relation of the administration and individuals, with the topic of good administration, with the creation and functioning of european administrative space, with the control of the public administration and with the liability of public administration, too.
Syllabus
 • 1. The function of public administration. The concept and system. The forms of implementation of the public administration. 2. The legal and non-legal forms of implementation of public administration. The kinds and elements of the main legal forms. 3. The problems of legal interpretation, indeterminate legal concepts, discretionary powers. 4. The legislatory powers of public administration (including internal regulation), implementing powers. The role of the judicature. 5. The supervisory powers of public administration, state control. 6. The sanctionary powers of public administration. Administrative punishment. 7. The requirements put upon the function of public administration. Efficiency. The principle of legality. The protection of fundamental rights and freedoms, including the european dimension. 8. The principles of good administration – national and european context. 9. The participation of citizens in public administration. The transparency of administration. 10. The reliability, predictability and liability of public administration. 11. The protection of specified information in public administration. The protection of personal information. 12. The control of public administration. The system of control.
Literature
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA and Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. dotisk 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 216 pp. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7. info
 • POMAHAČ, Richard. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. xx, 315. ISBN 9788074004476. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ and Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 2. upravené vydání. (Administrative procedural law. 2nd adapted edition.). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 386 pp. ISBN 978-80-7380-381-0. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 231 s. ISBN 9788073574581. info
 • MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xxii, 202. ISBN 9788071798064. info
 • PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část (Administrative law, general part). 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 pp. MU Brnio - Doplněk Brno. ISBN 978-80-210-4276-6. info
 • KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice (Law of Municipalities and Regions in the Czech Republic). 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 pp. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4. info
 • POMAHAČ, R and O VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. 1st ed. Praha: C.H.Beck, 2002. 278 pp. ISBN 80-7179-748-0. info
 • SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné srávě (některé správně vědní a správně právní aspekty). 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 176 pp. info
Teaching methods
collective consultation
Assessment methods
Oral exam. Written thesis as a control of the individual study within the period (10 pages).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2021/NP201Zk