NV201K Správní trestání

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
12/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. David Hejč, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nikola Jílková (pomocník)
Mgr. Jan Scheuer (pomocník)
Garance
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 23. 3. 15:05–16:35 136, 16:40–18:10 136, Pá 20. 4. 15:05–16:35 034, 16:40–18:10 034, Pá 11. 5. 8:00–9:30 034, 9:35–11:05 034
Předpoklady
! OBOR ( PR )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je podat přehled a informace o místu a významu tzv. správního práva trestního v systému správního práva a veřejné správy. Studentům budou přiblíženy základní principy správního práva trestního a správního trestání. Cílem je rovněž poskytnutí informací o systému správního trestání, jeho právní úpravě a judikatuře. Analyzována bude i oblast soudního přezkumu správního trestání.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování tohoto předmětu:
- rozumí místu a významu tzv. správního práva trestního v systému správního práva a veřejné správy;
- má znalosti základních principů správního práva trestního a správního trestání;
- je vybaven základními teoretickými znalostmi, které mu umožní správnou aplikaci příslušných právních předpisů a nezbytnou orientaci v právní úpravě tzv. správního práva trestního;
- má přehled jak o základní judikatuře, tak i doktrinálních názorech, které umí řádně aplikovat v praxi;
- je schopen orientovat se v právní úpravě upravující nejen řízení před správními orgány, ale i soudy.
Osnova
  • 1) Správní trestání (právní odpovědnost a správně právní odpovědnost; správní právo trestní, pojem a charakteristika; místo a účel správního práva trestního; vztahy správního práva trestního k trestnímu právu a k dalším právním odvětvím; zásady správního trestání a prameny právní úpravy)
  • 2)Reforma správního trestání (zhodnocení stávajícího stavu a přiblížení nové koncepce správního trestání v České republice). Disciplinární a pořádkové delikty (hmotněprávní a procesní úprava, specifické rysy)
  • 3) Přestupky (systematika právní úpravy v oblasti přestupků; pojem přestupku, hmotněprávní úprava přestupků, základy odpovědnosti za přestupek, vznik a zánik odpovědnosti za přestupek a znaky přestupku)
  • 4) Přestupky (následky odpovědnosti za přestupek, správní tresty a podmínky pro ukládání správních trestů, ochranná opatření; evidence přestupků)
  • 5) Přestupky (řízení o přestupcích a rozhodnutí o přestupku, specifika právní úpravy a procesního postupu v prvním stupni, zvláštní druhy řízení o přestupku)
  • 6) Správní a soudní přezkum a soudní ochrana ve věcech správního trestání (přezkum rozhodnutí o přestupku ze strany správních orgánů; soudní ochrana a přezkum rozhodnutí o přestupku ze strany správních soudů; moderační právo správních soudů)
Výukové metody
kolektivní konzultace
Metody hodnocení
seminární práce (případová studie, teoretický rozbor)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.