NV201K Správní trestání

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
12/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. David Hejč, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Scheuer (pomocník)
Garance
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je podat přehled a informace o místu a významu tzv. správního práva trestního v systému správního práva a veřejné správy. Studentům budou přiblíženy základní principy správního práva trestního a správního trestání. Cílem je rovněž poskytnutí informací o systému správního trestání, jeho právní úpravě a judikatuře. Analyzována bude i oblast soudního přezkumu správního trestání.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování tohoto předmětu:
- rozumí místu a významu tzv. správního práva trestního v systému správního práva a veřejné správy;
- má znalosti základních principů správního práva trestního a správního trestání;
- je vybaven základními teoretickými znalostmi, které mu umožní správnou aplikaci příslušných právních předpisů a nezbytnou orientaci v právní úpravě tzv. správního práva trestního;
- má přehled jak o základní judikatuře, tak i doktrinálních názorech, které umí řádně aplikovat v praxi;
- je schopen orientovat se v právní úpravě upravující nejen řízení před správními orgány, ale i soudy.
Osnova
  • 1) Správní trestání (právní odpovědnost a správně právní odpovědnost; správní právo trestní, pojem a charakteristika; místo a účel správního práva trestního; vztahy správního práva trestního k trestnímu právu a k dalším právním odvětvím; zásady správního trestání a prameny právní úpravy)
  • 2)Nová právní úprava správního trestání (zhodnocení stávajícího stavu a přiblížení nové koncepce správního trestání v České republice). Disciplinární a pořádkové delikty (hmotněprávní a procesní úprava, specifické rysy)
  • 3) Přestupky (systematika právní úpravy v oblasti přestupků; pojem přestupku, hmotněprávní úprava přestupků, základy odpovědnosti za přestupek, vznik a zánik odpovědnosti za přestupek a znaky přestupku)
  • 4) Přestupky (následky odpovědnosti za přestupek, správní tresty a podmínky pro ukládání správních trestů, ochranná opatření; evidence přestupků)
  • 5) Přestupky (řízení o přestupcích a rozhodnutí o přestupku, specifika právní úpravy a procesního postupu v prvním stupni, zvláštní druhy řízení o přestupku)
  • 6) Správní a soudní přezkum a soudní ochrana ve věcech správního trestání (přezkum rozhodnutí o přestupku ze strany správních orgánů; soudní ochrana a přezkum rozhodnutí o přestupku ze strany správních soudů; moderační právo správních soudů)
Literatura
    doporučená literatura
  • MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 7., přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xxviii, 23. ISBN 9788074006807. info
Výukové metody
kolektivní konzultace
Metody hodnocení
seminární práce (případová studie, teoretický rozbor)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.