CS

PrF:MP604Z Commercial Law III - sem. - Course Information

MP604Z Commercial Law III - seminar

Faculty of Law
Spring 2004
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (seminar tutor)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (seminar tutor)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (seminar tutor)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (seminar tutor)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Department of Commercial Law - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Petra Marková
Timetable of Seminar Groups
MP604Z/01: Mon 16:40–18:10 211, K. Marek
MP604Z/02: Mon 16:40–18:10 133, J. Bejček
MP604Z/03: Tue 8:00–9:30 131, E. Večerková
MP604Z/04: Tue 9:35–11:05 160, E. Večerková
MP604Z/05: Tue 11:10–12:40 160, E. Večerková
MP604Z/06: Tue 13:30–15:00 160, J. Bejček
MP604Z/07: Tue 15:05–16:35 160, J. Bejček
MP604Z/08: Tue 16:40–18:10 148, J. Bejček
MP604Z/09: Wed 8:00–9:30 131, E. Večerková
MP604Z/10: Wed 8:00–9:30 129, J. Pokorná
MP604Z/11: Wed 9:35–11:05 129, J. Pokorná
MP604Z/12: Wed 9:35–11:05 131, E. Večerková
MP604Z/13: Wed 11:10–12:40 129, K. Marek
MP604Z/14: Wed 11:10–12:40 131, J. Kotásek
MP604Z/15: Wed 13:30–15:00 129, K. Marek
MP604Z/16: Wed 13:30–15:00 131, J. Kotásek
MP604Z/17: Wed 16:40–18:10 129, K. Marek
MP604Z/18: Wed 16:40–18:10 131, J. Kotásek
MP604Z/19: Thu 15:05–16:35 131, J. Kotásek
MP604Z/20: Thu 16:40–18:10 214, J. Kotásek
MP604Z/21: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites (in Czech)
NOW ( MP604Zk Commercial Law III )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem v celém jeho rozsahu. Výuka zahrnuje soutěžní právo v dělení na právní ochranu soutěžního prostředí a nekalou soutěž, dále výklad o právní úpravě postavení podnikatelských subjektů (především obchodní společnosti a družstvo), výklad o obchodních závazkových vztazích a seznámení se základy práva cenných papírů (právo směnečné a šekové, výklady o akciích, dluhopisech a dalších druzích cenných papírů, výklad o kapitálovém trhu). Výuka směřuje k nabytí vědomostí tvořících teoretický základ oboru, seminární výuka je zaměřena na aplikační praxi.
Syllabus (in Czech)
  • Výklad o jednotlivých smluvních typech v obchodním právu * Kupní smlouva * Smlouva o dílo * Leasing * Bankovní služby, fakturace, placení * Smlouva o prodeji podniku, * Smlouva o kontrolní činnosti, * Smlouva o tichém společenství * Licenční smlouva, ochranné známky, označení původu * Smlouvy obstaravatelské, * Smlouvy přepravní * Smlouvy skladovací, Výklad o cenných papírech * Pojem a druhy cenných papírů * Směnky * Ostatní cenné papíry * Trh s cennými papíry
Literature
  • BEJČEK, Josef. Obchodní závazky : obecná úprava a kupní smlouva. (Commercial obligations. General regulation and purchase contract). 2. aktualiz. a dopl. vad. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 362 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 115. ISBN 80-210-0613-0. info
  • Marek, K.: Obchodněprávní smlouvy, 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 2001, 282 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica, No.: 252, ISBN:80-210-2754-1
  • ELIÁŠ, Karel. Kurs obchodního práva : obchodní závazky : cenné papíry. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 1999. xl, 542. ISBN 8071792233. info
Assessment methods (in Czech)
Semináře s řešením praktických příkladů každý týden Zápočet podle podmínek stanovených jednotlivými učiteli
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2003, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2004/MP604Z