CM212Zk Sociology of Law

Faculty of Law
Spring 2007
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Department of Legal Theory – Faculty of Law
Contact Person: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Timetable
Wed 8:00–9:30 140
Prerequisites
NOW ( CM212Z Sociology of Law ) || CM212Z Sociology of Law
Basic knowledge from secondary school in the area of social sciences
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives
Sociology of law studies the relationship between law and society, the mechanism of law in action to society and functions and purpose of law in society.
Syllabus
 • Definition of sociology of law. Great authors and main lines of sociology of law. Socio-cultural system and law. Law in social reality. Law and social groups. Social deviancy and social control. Methods in the study of law.
Literature
 • Večeřa, Miloš - Urbanová, Martina. Sociologie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006 (Vyjde duben-květen 2006).
 • VEČEŘA, Miloš and Martina URBANOVÁ. Sociologie práva v textech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 154 s. ISBN 8021018151. info
 • VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995, 141 s. ISBN 80-85964-20-1. info
 • URBANOVÁ, Martina. Sociální kontrola a právo. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 125 s. ISBN 8021019476. info
 • Sociologie práva :systémově teoretický přístup k modernímu právu. Edited by Jiří Přibáň. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996, 197 s. ISBN 80-85850-18-4. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie (Introduction to Sociology.). In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
 • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
 • Velký sociologický slovník. 2, P - Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, S. 749 - 1. ISBN 80-7184-310-51. info
Assessment methods (in Czech)
Zápočet za aktivní účast na seminářích a zvládnutí probíraných témat Zkouška písemná nebo ústní
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011.
 • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2007/CM212Zk