CS

PrF:CM405Z Commercial Law I - Course Information

CM405Z Commercial Law I

Faculty of Law
Spring 2008
Extent and Intensity
2/1. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (lecturer)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (lecturer)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (seminar tutor)
Supervisor
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Department of Commercial Law - Faculty of Law
Contact Person: Eva Vinklárková
Timetable
Mon 25. 2. to Fri 23. 5. Wed 13:30–15:00 034
  • Timetable of Seminar Groups:
CM405Z/01: Mon 3. 3. to Fri 23. 5. each odd Thursday 13:30–15:00 124, P. Hajn
CM405Z/02: Mon 3. 3. to Fri 23. 5. each even Thursday 13:30–15:00 124, P. Hajn
CM405Z/03: Mon 3. 3. to Fri 23. 5. each odd Thursday 15:05–16:35 124, P. Hajn
CM405Z/04: Mon 3. 3. to Fri 23. 5. each even Thursday 15:05–16:35 124, P. Hajn
CM405Z/05: No timetable has been entered into IS. J. Pokorná
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem v celém jeho rozsahu. Výuka zahrnuje soutěžní právo v dělení na právní ochranu soutěžního prostředí a nekalou soutěž, dále výklad o právní úpravě postavení podnikatelských subjektů (především obchodní společnosti a družstvo), výklad o obchodních závazkových vztazích a seznámení se základy práva cenných papírů (právo směnečné a šekové, výklady o akciích, dluhopisech a dalších druzích cenných papírů, výklad o kapitálovém trhu). Výuka směřuje k nabytí vědomostí tvořících teoretický základ oboru, seminární výuka je zaměřena na aplikační praxi.
Syllabus (in Czech)
  • Obecné výklady ** Úvod do obchodního práva (předmět, metody, prameny) ** Obchodní firma ** Obchodní tajemství ** Výklad o soutěžním právu ** Obecné otázky soutěžního práva - generální klausule proti nekalé soutěži ** Speciální skutkové podstaty nekalé soutěže ** Právní prostředky proti nekalé soutěži ** Existenční ochrana hospodářské soutěže (teoretický úvod, kartelové smlouvy, spojování podniků soutěžitelů,zneužívání dominantního postavení) * Výklad o subjektech obchodněprávních vztahů ** Subjekty obchodně právních vztahů (pojem podnikatele, ostatní subjekty obchodně právních vztahů) ** Obchodní rejstřík, jednání podnikatelů ** Obecné otázky právní úpravy obchodních společností (základní pojmy, vznik a zánik obchodní společnosti) ** Družstvo
Literature
  • Eliáš, K. - Bejček, J. - Hajn, P. - Ježek, J.: Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo, 4. vyd., Praha, C. H. Beck, 2004
  • Eliáš, K. - Bartošíková, M. - Pokorná, J.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé, 5. vyd., Praha: C. H. Beck 2005. ISBN 80-7179-391-4
Assessment methods (in Czech)
Výuka předmětu obchodní právo I je prováděna ve fromě přednášek (1x týdně) a seminářů (1x za 14 dní). Přednášky mají účel poznávací, semináře jsou zaměřeny na procvičování schopnosti aplikovat právo na konkrétní situace. Předmět je ukončen zápočtem, podmínky zápočtu stanovuje vyučující učitel.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2008/CM405Z