BZ401Zk Správní právo procesní II

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
10/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (cvičící)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dagmar Sochorová, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
St 13. 2. 11:10–12:40 140, 13:30–15:00 140, Čt 14. 2. 13:30–15:00 140, 15:05–16:35 140, 16:40–18:10 140
Předpoklady
BZ307K Správní právo procesní I || CBZ307K Správní právo procesní I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student po úspěšném abslovování předmětu Správní právo procesní II: -zná teoretické a praktické poznatky z oblasti správního práva procesního, - je schopen orientovat se v obecné úpravě i zvláštních úpravách správních procesů, - je schopen aplikovat konkrétní ustanovení správního řádu při rozhodovacích postupech i přezkumných režimech, při správní exekuci, v rámci přijímání opatření obecné povahy a v režimu veřejnoprávních smluv, - je schopen vysvětlit systém soudního přezkoumání s právních rozhodnutí, - umí zpracovat podněty či návrhy k uplatnění přezkumných prostředků, a také návrhy správních rozhdonutí, - dovede se orientovat v relevantní judikatuře.
Osnova
 • Přezkoumání rozhodnutí v režimu správního řádu - řádné a mimořádné přezkumné prostředky, nové rozhodnutí ve věci,správní exekuce, vyjádření, osvědčení, sdělení, veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy, přezkum ve správním osudnictví, přezkum podle části páté o.s.ř., ústavní soudnictví.
Literatura
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA a Jana JURNÍKOVÁ. Správní právo procesní. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 405 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6. URL info
 • KADEČKA, Stanislav. Správní rozhodnutí [Část II. Správní řízení. Hlava VI.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 239-298, 60 s. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5. info
 • PRŮCHA, Petr. Přezkoumání správních rozhodnutí [Část II. Správní řízení. Hlava VII.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 299-337, 39 s. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5. info
 • KADEČKA, Stanislav. Správní exekuce [Část II. Správní řízení. Hlava VIII.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 339-358, 20 s. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5. info
 • PRŮCHA, Petr. Jiné úkony správních orgánů [Část III.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 361-372, 12 s. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5. info
 • HAVLAN, Petr. Veřejnoprávní smlouvy. [Část IV.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 375-396, 20 s. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5. info
 • PRŮCHA, Petr. Opatření obecné povahy [Část V.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 399-407, 9 s. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005. 280 s. ISBN 80-86861-54-6. info
 • VEDRAL, Josef. Správní řád : komentář. Vyd. 1. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2006. 1042 s. ISBN 8072731343. info
 • Správní řád : komentář. Edited by Luboš Jemelka - Klára Pondělíčková - David Bohadlo. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxvi, 640. ISBN 9788074001574. info
 • SKULOVÁ, Soňa. Správní právo - procesní část. Multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 2., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 102 s. Edice multimediálních učebních textů č. 67. ISBN 978-80-210-5470-7. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška, která se skládá z písemného testu a ústní zkoušky. Písemná část zkoušky zahrnuje jak otázky, testového charakteru nabízející odpovědní varianty, tak dále otázky, u nichž je třeba formulovat vlastní odpověď. Úspěšně absolvovaný písemný test je podmínkou přípustnosti k ústní zkoušce, která sestává ze dvou otázek z různých oblastí správního práva procesního.
Informace učitele
Zkušební okruhy -Správní právo procesní II: 1. Pojem a podstata správního práva procesního 2. Pojem správního řízení. Definice správního řízení ve správním řádu 3. Systematika a rozsah působnosti (předmět úpravy) správního řádu 4. Základní zásady činnosti správních orgánů . Přehled a rozsah působnosti základních zásad. 5. Zásada zákonnosti, zásada legitimního očekávání, zásada přiměřenosti,zásada ochrany veřejného zájmu. 6. Zásada veřejné správy jako služby, zásada smírného řešení rozporů, zásada rychlosti a hospodárnosti, zásada nestrannosti a procesní rovnosti, zásada spolupráce správních orgánů 7. Subjekty správního řízení - obecné vymezení a přehled. 8. Správní orgány (včetně nadřízeného orgánu), příslušnost, spory o příslušnost 9. Změny příslušnosti. Dožádání 10. Vyloučení. 11. Úřední osoby, oprávněné úřední osoby . 12. Jednací jazyk. Protokol. 13. Spis a nahlížení do spisu. 14. Společná ustanovení o doručování. Doručování fyzickým osobám a právnickým osobám. 15. Uložení písemnosti v rámci doručování. Překážky při doručování. 16. Úřední deska. Doručování veřejnou vyhláškou. 17. Dotčené orgány, závazné stanovisko. Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem. 18. Účastníci řízení vymezení pojmu, kategorie účastníků. 19. Procesní způsobilost účastníků. 20. Zastupování na základě zákona a opatrovnictví. 21. Zastoupení na základě plné moci. 22. Oprávnění a povinnosti účastníků řízení (včetně součinnosti se správním orgánem). 23. Podání. 24. Lhůty a počítání času. 25. Navrácení v předešlý stav. 26. Postup před zahájením řízení (podněty, odložení věci, vysvětlení, zajištění důkazu, předběžná informace). 27. Zahájení řízení, překážky řízení. 28. Ústní jednání. 29. Podklady pro vydání rozhodnutí. 30. Dokazování. 31. Předběžné otázky. 32. Zajišťovací prostředky přehled, účel. 33. Předvolání, předvedení . 34. Předběžné opatření, pořádková pokuta, vykázání z místa konání úkonu. 35. Přerušení a zastavení řízení. 36. Hlavní znaky společného řízení a sporného řízení. 37. Hlavní znaky řízení o určení právního vztahu, řízení na místě, řízení s předstihem žádosti a o výběru žádosti. 38. Druhy rozhodnutí (včetně příkazu), obsah a forma rozhodnutí. 39. Usnesení, mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci, vydání dokladu. 40. Lhůty pro vydání rozhodnutí. 41. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 42. Nicotnost rozhodnutí. 43. Ochrana před nečinností. 44. Odvolání, rozklad 45. Postup orgánu 1. stupně po podání odvolání. 46. Postup odvolacího orgánu a nastavení jeho přezkumné pravomoci. 47. Přezkumné řízení. 48. Obnova řízení a nové rozhodnutí ve věci. 49. Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví. 50. Pojmy exekuce, exekuční správní orgán, úprava režimů exekuce. 51. Formy exekuce na nepeněžitá plnění. 52. Úprava vyjádření, osvědčení a sdělení. 53. Hlavní znaky úpravy veřejnoprávních smluv. 54. Úprava opatření obecné povahy. 55. Úprava stížností ve správním řádu. 56. Systém soudní kontroly veřejné správy. 57. Soudní kontrola v rámci správního soudnictví (základ, zaměření, podmínky, úloha Nejvyššího správního soudu). 58. Druhy žalob ve správním soudnictví, kasační stížnost. 59 Zvláštnosti řízení o přestupcích.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.