NP201Zk Činnost veřejné správy

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Kebrlová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D. (cvičící)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Faisal Husseini, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Klára Malaníková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 15. 2. 8:00–9:30 133, 9:35–11:05 133, Pá 8. 3. 8:00–9:30 133, 9:35–11:05 133, Pá 19. 4. 8:00–9:30 025, 9:35–11:05 025
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout, v návaznosti na studium předmětu Správní právo v bakalářském studiu, hlubší teoretický základ problematiky činnosti veřejné správy,zejména jejích právních aspektů, a to z pohledu systémového, dále právních a neprávních forem realizace veřejné správy, jejich hlavních druhů a znaků, některých specifických součástí pravomoci správních orgánů ( normotvorná, diskreční, dozorová, sankční), dále nároků kladených na činnost veřejné správy jako součásti veřejné moci, vztah správy k adresátům jejího působení, principů dobré správy, a vytváření a působení evropského správního prostoru, kontroly vykonávané vůči veřejné správě a odpovědnosti veřejné správy.
Osnova
  • 1. Činnost veřejné správy. Pojem, systém. Formy realizace veřejné správy. 2. Právní a neprávní formy realizace veřejné správy. Druhy a znaky hlavních právních forem. 3. Problémy právní interpretace, neurčité pojmy, diskreční pravomoc. 4. Normotvorná pravomoc veřejné správy ( včetně interních předpisů), právně-aplikační pravomoc. Úloha judikatury. 5. Dozorová pravomoc veřejné správy, státní kontrola. 6. Sankční pravomoc veřejné správy. Správní trestání. 7. Požadavky kladené na činnost veřejné správy. Efektivnost. Zásada legality. Ochrana základních práv a svobod, včetně evropské dimenze. 8. Principy dobré správy v národním a evropském kontextu. 9. Participace občanů na správě. Transparentnost správy. 10. Spolehlivost, předvídatelnost a odpovědnost veřejné správy. 11. Ochrana stanovených druhů informací ve veřejné správě. Ochrana osobních údajů. 12. Kontrola veřejné správy. Systém kontroly.
Literatura
  • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 231 s. ISBN 9788073574581. info
  • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA a Jana JURNÍKOVÁ. Správní právo procesní. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 405 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6. URL info
  • MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xxii, 202. ISBN 9788071798064. info
  • PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 s. MU Brnio - Doplněk Brno. ISBN 978-80-210-4276-6. info
  • KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 s. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4. info
  • POMAHAČ, R a O VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2002. 278 s. ISBN 80-7179-748-0. info
  • SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné srávě (některé správně vědní a správně právní aspekty). 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 176 s. info
Výukové metody
kolektivní konzultace
Metody hodnocení
Ústní zkouška. V průběhu semestru písemná esej v rozsahu 10 stran ke kontrole samostudia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.