EN

PrF:BVD007K Správní řízení ve stavebním pr - Informace o předmětu

BVD007K Správní řízení ve stavebním právu a právu životního prostředí v praxi ombudsmana

Právnická fakulta
jaro 2015
Rozsah
12/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jitka Večeřová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jitka Večeřová, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Fafílková
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 19. 2. 15:05–16:35 302, 16:40–18:10 302, Pá 3. 4. 16:40–18:10 209, 18:15–19:45 209, Pá 24. 4. 11:10–12:40 302, 13:30–15:00 302
Předpoklady
BZ210Zk Základy správního práva
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zacílen především na to, aby studenti dokázali aplikovat obecné instituty správního řízení, které v rámci výuky běžně poznávají v teoretické rovině, na konkrétní reálné případy z praxe. Důraz je kladně především na vnímání souvislostí mezi jednotlivými právními předpisy - obecnými (zejména správní řád) a zvláštními (stavební zákon, složkové předpisy práva životního prostředí) - a jejich vzájemnou provázanost. Cílem předmětu je rovněž seznámit studenty s průběhem šetření prováděného veřejným ochráncem práv (ombudsmanem). Na konci kurzu by student měl být schopen porozumět podstatě jednotlivých institutů správního řízení a aplikovat teoretické poznatky o nich na reálné praktické případy z oblasti stavebního práva a práva životního prostředí včetně využití judikatury.
Osnova
  • 1. Veřejný ochránce práv a průběh jeho šetření. Průběh správního řízení dle správního řádu (shrnutí). Vztah správního řádu ke stavebnímu zákonu a předpisům práva životního prostředí (obecně). 2. Zahájení správního řízení. Podjatost. 3. Účastníci správního řízení. 4. Nahlížení do spisu. Dokazování. 5. Správní rozhodnutí. Nečinnost. Odškodňování dle zákona č. 82/1998 Sb. 6. Přezkumné řízení. Soudní ochrana.
Literatura
    doporučená literatura
  • PRŮCHA, Petr. Správní právo : obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd.,. Brno: Doplněk, 2012. 427 s. ISBN 9788073803810. info
  • Sborník stanovisek veřejného ochránce práv Hluková zátěž (dostupné z: http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Hlukova_zatez.pdf)
  • Sborník stanovisek veřejného ochránce práv Odstraňování staveb (dostupné z: http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Odstranovani_staveb.pdf).
Výukové metody
Výuka nebude striktně rozdělena na přednášky a cvičení, průběžně se bude střídat monolog vyučujícího s aktivním zapojením studentů. Od studentů bude vyžadována připravenost (promyšlení možných řešení zadaného případu), aby byli schopni v rámci výuky diskutovat o problematice, která bude tématem dané hodiny. Bude prováděn též rozbor judikatury. Studenti se se závěry ombudsmana budou moci seznámit například prostřednictvím promítnutí videa – pořadu „Ochránce“; se studenty bude případně diskutovat právník z Kanceláře veřejného ochránce práv. Dle počtu studentů budou využívány též další interaktivní metody výuky. Účast na výuce je povinná.
Metody hodnocení
Studenti budou vždy minimálně týden před každou hodinou dostávat zadání konkrétního příkladu, ev. příkladů, případně i judikatury. Budou si muset promyslet, jak by při řešení daného případu postupovali, zaujmout názor na to, co řekl soud, apod. Na hodině bude se studenty tento případ diskutován. Bude vyžadována jejich aktivita a připravenost. Do konce výuky studenti odevzdají krátkou esej (2 - 5 stránek), kde si vyberou jakoukoli otázku z oblasti správního řízení ve stavebním právu či právu životního prostředí, kterou zpracují. Ti studenti, kteří budou zároveň zaměstnáni ve veřejné správě dotýkající se daných oblastí, zpracují esej vycházející z jejich vlastních zkušeností. Ve zkouškovém období, případně na poslední hodině, bude vyučující vést se studenty nad jejich esejemi diskusi.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016.