EN

PrF:MVD015K Profesní role a profesní etika - Informace o předmětu

MVD015K Profesní role a profesní etika

Právnická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M. (cvičící)
Garance
Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Fafílková
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD015K/01: Čt 12. 3. 15:05–16:35 215, 16:40–18:10 215, 18:15–19:45 215, Čt 26. 3. 15:05–16:35 215, 16:40–18:10 215, 18:15–19:45 215, Čt 9. 4. 15:05–16:35 215, 16:40–18:10 215, 18:15–19:45 215, Čt 23. 4. 15:05–16:35 215, 16:40–18:10 215, 18:15–19:45 215, Čt 7. 5. 15:05–16:35 215, 16:40–18:10 215, 18:15–19:45 215, Čt 21. 5. 15:05–16:35 215, 16:40–18:10 215, 18:15–19:45 215, L. Atkinsová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl vytvořit u studentů alespoň minimální povědomí o tom, co je úlohou právníků ve vztahů k jejich klientům a ve vztahů ke společnosti.
Cílem předmětu není popis a vysvětlení všech nuancí právnických profesi či všech etických problémů obklopujících výkon spravedlnosti na kterém se právníci v rámci různých právnických profesích podílejí. Spiše jde o to aby se studenti zamysleli nad tím, co to znamená "profesní role" a jaká etická pravidla chování se k této roli vážou (samozřejmě s upozorněním, že pro různá pravnická povolání existují různá pravidla). V samotném centru pozornosti předmětu potom stojí různá etická dilemata související s dvojjedinou rolí advokáta coby právního zástupce klienta a zároveň účastníka a obránce systému spravedlnosti.
Dále by si studenti měli osvojit jaká očekávání s touto rolí souvisí v rámci vztahu s klientem, ale i v širším celospolečenském kontextu (například otázka dostupnosti právní pomoci a zapojení advokátů do poskytování právní pomoci znevýhodněným občanům). Zvláštním cílem je upozornit studenty na některá etická dilemata, vyzdvihnout nutnost těmito dilematy se zaobírat a vybudovat u studentů přístup umožňující jim tato dilemata včas rozpoznat a přinejmenším uznat potřebu pro hledání vhodného etického řešení.
Osnova
 • Osnova předmětu může být zatím jen velmi hrubé nastíněna. Předpokládá se, že se osnova poupraví s ohledem na potřeby fakulty, ale i potřeby studentů. Předpokládá se totiž, že tento předmět bude navázán na výkon odborných praxi studentů a bude jak s ostatními členy fakulty tak se studenty rozvíjen tak, aby naplnil zcela specifické potřeby jež však budou známy právě až z výkonu praxi, respektive ze specifických etických problémů, se kterými se studenti během praxi setkají.
 • Jako orientační osnovu lze prozatím stanovit zhruba toto:
 • 1. Kdo je "dobrý právník"? aneb zamyšlení se na tím jaké je postavení právníků vzhledem k hodnotám vyznávaným a chráněným liberálními sekulárními právními státy resp.jaké specifické úlohy jsou právníkům přiznávány a proč mají právníci ve společnosti výsadní postavení?
 • 2. Jaké hlavní okruhy problémů resp. jaké hlavní oblasti výskytu etických problémů můžeme vysledovat z reakce veřejnosti na fungování systému spravedlnosti?
 • 3. Pojem “profesní etika” a širší kontext, ve kterém lze s tímto pojmem operovat, aneb proč nelze profesní etiku srovnat s obecnou morálkou?
 • 4. Charakteristické znaky profese advokacie (svobodná profese, autoregulace, mezinárodní struktura advokacie); hodnotové prameny advokacie a postavení etiky v rámci těchto hodnotových pramenů
 • 5. Kompetentnost: podstata kompetentnosti; etické aspekty nekompetentnosti
 • 6. Oddanost klientovi versus výkon spravedlnosti a ochrana hodnot
 • 8. Povinnost mlčenlivosti: ochrana korespondence, prolomení principu profesního tajemství
 • 9. Bezplatná právní pomoc: Evropská a národní úprava; deklarovaná nebo opravdu poskytována služba společnosti?; etické aspekty
 • 10. Nezávislost, nestrannost a konflikt zájmů
 • 11. Vztahy mezi profesemi: úcta k soudům a k soudcům; vztahy v rámci profese (mezi advokáty navzájem, mezi advokáty a koncipienty, apod)
 • 12. Vyplatí se dodržovat etické zásady?
Literatura
  doporučená literatura
 • JANOTOVÁ, Helena, Karel SCHELLE a Ilona SCHELLEOVÁ. Profesní etika. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 96 s. ISBN 8086861422. info
 • HART, Herbert Lionel Adalphus. Pojem práva. Edited by Jiří Přibáň, Translated by Petr Fantys. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2004. 312 s. ISBN 80-7260-103-2. info
 • KRSKOVÁ, Alexandra. Etika právnického povolania. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 1994. 129 s. ISBN 80-7160-065-2. info
Výukové metody
Metodou výuky je sledován cíl co nejvyššího zapojení studentů do zpracování uvedených témat a jejich co nejvyšší vtaženi do diskuse. V prvním semináři budou studenti rozdělení do menších skupin (max. 5 studentů) a těmto skupinám bude zadána příprava jednoho z témat v následujících seminářích. Každá menší skupina tak bude v jednom z dalších seminářů vystupovat jako “zpracovatel” zadání. Tato skupina bude po dobu přípravy v kontaktu s vyučujícím a připravovanou prezentaci témata bude konzultovat. Tak se zajistí odborné vedení a požadovaný obsah prezentace a obsah semináře.
Pro účely vtaženi ostatních studentů do diskuse vytipuje vyučující se skupinou zpracovávající téma semináře také otázky, které budou před seminářem rozeslány ostatním studentům. Tito studenti pak budou v semináři vyzvání k zodpovězení vytipovaných otázek. Budou tak sehrávat roli profesních kolegů poskytujících zpracovatelské skupině feedback.
Rovněž není vyloučeno, že studentům zpracovatelské skupiny, ale také ostatním studentům v semináři budou zadány určité role (například role člena disciplinární komise; role klienta a advokáta; role panelu sestavujícího etický kodex) a zadání bude potom zpracováváno a prezentace ovlivněna těmito rolemi.
Metody hodnocení
50% individuální písemné zpracování prezentace témata připraveného pro jeden ze seminářů včetně zapracovaného feedbacku od studentů a od vyučujícího
25% příprava a prezentace témata v malé skupině včetně komunikace s vyučujícím a včetně vytipování a sestavení seznamu otázek pro ostatní studenty
25% individuální aktivní participace na seminářích
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2015/MVD015K