EN

PrF:MV840K Pr.klinika uprch.práva II. - Informace o předmětu

MV840K Právní klinika uprchlického práva II

Právnická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Linda Janků, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Láníčková (cvičící)
Mgr. Beáta Szakácsová (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Linda Janků, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV840K/01: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé sudé pondělí 18:15–19:45 126
Předpoklady
MV728K Pr.klinika uprchl.práva I
Absolvování Právní kliniky I. (ve výjimečném případě může vyučující tento předpoklad individuálně prominout udělením výjimky)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na azylové a cizinecké právo a na praktické aspekty této oblasti práva. Teoretická výuka k předmětu je pokryta samostatným předmětem Azylové a migrační právo (MVD017K), který studenti kliniky navštěvovali během podzimního semestru a na který semináře právní kliniky uprchlického práva tematicky navazují. Na každém semináři jsou rozvíjeny dovednosti studentů, na většině z nich vystupují hosté z praxe a součástí jsou praktická cvičení, pomocí kterých si studenti osvojují nabyté poznatky (viz dále osnovu předmětu). Cílem kliniky je poskytnout praktické zakotvení získávaných teoretických poznatků a rozvoj dovedností, které jsou pro právní praxi (nejen pro oblast azylového a cizineckého práva) nepostradatelné. Studenti mají možnost si prakticky vyzkoušet některé aspekty právního poradenství a zastupování klienta „nanečisto“ se zpětnou vazbou od právníků z praxe a následně tyto zkušenosti aplikovat v praxi v přijímacím středisku pro uprchlíky a v práci s konkrétními případy žadatelů zastupovaných spolupracující nevládní organizací (Organizace pro pomoc uprchlíkům). Kromě nabytí konkrétních znalostí a dovedností studenti absolvováním předmětu rovněž zjistí, jak v praxi vypadá práce právníka v nevládní organizaci, jak lze právem pomoci specifické a zranitelné skupině osob, které jsou mnohdy odkázány pouze na asistenci nevládní organizace. Přidanou hodnotou oproti obvyklé praxi je dostatečný čas věnovaný specializované teoretické přípravě a čas věnovaný v jednotlivých seminářích přípravě k jednání s klienty, provádění pohovorů, vypracování správních rozhodnutí, žalob ke správním soudům, zastupování klienta při ústním jednání před soudem atd. V rámci právní kliniky studenti navštěvují přijímací středisko pro uprchlíky v Zastávce u Brna (http://www.suz.cz/prehled/prs-zastavka/ ), kde mají možnost nejprve přihlížet k poradenské praxi zkušených právníků a později se sami pod jejich vedením zapojit do poskytování právního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu. Výjezdy do přijímacího střediska probíhají 1x14 dnů a studenti se vždy střídají po předchozí individuální domluvě (každý tak středisko navštíví 2 až 3 krát za semestr). Ve druhém semestru se již studenti pod dohledem více zapojují do poskytování právního poradenství, v rámci části praxe pak ve dvojicích pomáhají se zpracováním podkladů pro žádost o mezinárodní ochranu vybraného klienta Organizace pro pomoc uprchlíkům a na případu pracují. Součástí praxe v jarním semestru je rovněž den absolvovaný praxí v Kanceláři veřejného ochránce práv v oblasti azylové a cizinecké agendy pod vedením právníků kanceláře specializovaných na tuto oblast. Na veškerou práci studentů je v průběhu výuky poskytována individuální zpětná vazba od vyučujících i spolupracujících právníků z praxe, která pomáhá rozvíjet získané poznatky a zkušenosti.
Osnova
 • Sylabus: 1. seminář: příprava na argumentační seminář. Studenti jsou rozděleni do dvojic, kdy každá zastupuje před soudem jednu ze stran sporu ve věci řízení o udělení mezinárodní ochrany (žadatel vs. stát) na základě faktů fiktivního případu, s nímž pracovali během podzimního semestru. Každá dvojice má za úkol představit prezentaci argumentace své strany sporu při ústním jednání soudu, v prezentaci se prostřídají všichni studenti. Následuje individuální zpětná vazba vyučující, tipy pro zastupování klienta při ústním jednání u soudu, doporučení ohledně prezentačních dovedností. Seminář slouží jako příprava pro argumentační seminář, který studenti později v průběhu semestru absolvují spolu se studenty kliniky uprchlického práva pražské či olomoucké právnické fakulty. 2. seminář: rozbor případů klientů nevládní neziskové organizace, pro jejichž případy mají studenti v rámci části praxe jarního semestru vypracovat podání na podporu žádosti klienta (argumentace ohledně naplnění důvodů pro udělení azylu, doplňkové ochrany). Podklady tvoří přepisy pohovorů a kopie dalšího obsahu spisu daných klientů. Studenti jsou rozděleni do dvojic, před seminářem si prostudují materiály ke „svému“ případu, na kterém následně budou ve dvojici během semestru pracovat. Vyučující postupně všechny případy projde, společně dojde k vymezení hlavních právních otázek daných případů a vysvětlení postupu v další práci a zpracování podání pro žadatele. 3.-4. seminář: argumentační seminář. Studenti si vyzkouší zastupování vybrané strany sporu (na základě nácviku v prvním semináři) při fiktivním soudním jednání. Jako protistranu přitom mají vylosovanou dvojici studentů pražské nebo olomoucké právní kliniky uprchlického práva. Soudce tvoří hosté z praxe (azyloví soudci, odborníci na uprchlické právo) a vyučující. Po každém kole ústního jednání soudu následuje individuální zpětná vazba. Součástí semináře je následně workshop právní argumentace, zahrnující teoretické i praktické tipy a doporučení uplatnitelné v praxi zastupování klientů před soudem. 5. seminář: Problematika správního vyhoštění. Posuzování překážek vycestování – průběh řízení, právní úprava a praktické poznatky, rozdíly oproti ochraně poskytované uprchlíkům v rámci udělení azylu či doplňkové ochrany, postřehy z praxe a z monitoringu nucených návratů prováděných pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv. 6. seminář: Problematika osob bez státní příslušnosti. Teoretický úvod – vymezení osob bez státní příslušnosti jako skupiny, které mezinárodní právo přiznává ochranu obdobnou ochraně uprchlíků (Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954). Vymezení hlavních prvků definice, řízení o určení osob bez státní příslušnosti, styčných bodů s řízením o udělení mezinárodní ochrany, vysvětlení rozdílů, reflexe zahraniční i české praxe, rozbor české vnitrostátní právní úpravy postavení těchto osob. Praktická část – příklady zakládající se na skutečných případech klientů – osob bez státní příslušnosti z praxe Kanceláře veřejného ochránce práv, řešení případů ve dvojici, společná diskuze nad možnými řešeními z hlediska zákonné úpravy.
Literatura
  doporučená literatura
 • JANKŮ, Linda, Eliška FLÍDROVÁ a Věra HONUSKOVÁ. Dnes migranti - zítra uprchlící? In Honusková Věra ; Flídrová Eliška ; Janků Linda. Dnes migranti - zítra uprchlící? Postavení migrantů, kteří potřebují ochranu v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta., 2015. s. 173-178, 6 s. Studie z lidských práv č. 8. ISBN 978-80-87975-23-7. info
 • Příručka o evropských právních předpisech v oblasti azylu, hranic a přistěhovalectví. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2015. 263 stran. ISBN 9789292395087. info
 • Teorie a praxe azylu a uprchlictví. Edited by Pavel Šturma - Věra Honusková. 2. dopl. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2012. 253 s. ISBN 9788087146682. info
 • HONUSKOVÁ, Věra. Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011. xv, 268. ISBN 9788087146453. info
 • MOLEK, Pavel, David KOSAŘ, Hana LUPAČOVÁ, Miroslav JURMAN a Věra HONUSKOVÁ. Zákon o azylu :komentář. Edited by David Kosař - Pavel Molek. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 736 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-476-5. info
 • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:doplňková ochrana. první. Brno: Masarykova Univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 320, 2007. 235 s. ISBN 978-80-210-4476. info
 • JÍLEK, Dalibor a Renáta KLEČKOVÁ. Společný evropský azylový systém : procedurální směrnice. / editoři: Dalibor Jílek a Renáta Klečková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 214 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 304. ISBN 80-210-4058-0. info
 • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
Výukové metody
Semináře - praktická cvičení, s pozvanými hosty Praxe v nevládní organizaci, Kanceláři veřejného ochránce práv a azylových zařízeních v celkovém rozsahu 5 pracovních dní Argumentační seminář Možnost účasti na česko-slovenském Azylovém moot courtu (samostatné PVP)
Metody hodnocení
účast na hodinách a na praxi
Informace učitele
Předmět navazuje na kliniku uprchlického práva I (podzimní semestr). Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018.