EN

PrF:BVD004K Daňové řízení - Informace o předmětu

BVD004K Daňové řízení

Právnická fakulta
jaro 2018

Předmět se v období jaro 2018 nevypisuje.

Rozsah
12/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Neckář, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Předpoklady
( BZ101Zk Právní nauka || CBZ101Zk Právní nauka ) && ! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět daňové řízení si klade za cíl získání praktických dovedností, které student bude moci uplatnit při daňových řízeních vedených před daňovou správou.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen rozumět základním termínům daňového řízení, řešit případy jednotlivých úkonů v daňovém řízení a orientovat se v oblasti správy daní. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit pojmy, které se týkají daňového řízení, jakož i pojmy související;použít informace o institutech z daňového řízení, jakož i souvisejícíh institutech k jejich aplikaci; vytvořit podání související s daňovým řízením a souvisejícími instituty; předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí z oblasti daňového řízení na základě fiktivně vedených řízení; na základě nabytých znalostí odvodit i neznámé řešení na základě fiktivně zadaných příkladů; interpretovat závěry na základě fiktivně vedených řízení.
Osnova
  • Správa daní a řízení před správcem daně. Stádia řízení před správcem daně. Otázka subsidiárního použití správního řádu v řízení před správcem daně. Praktické případy z procesů správy daní. Nalézací řízení - vyměřovací a doměřovací řízení (vztah řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání)z pohledu způsobu, forem a lhůt pro jejich podání, včetně postupu př jejich nepodání. Související instituty jako je postup k odstranění pochybností, daňová kontrola. Rozhodnutí o stanovení daně. Řízení o řádném opravném prostředku v rámci vyměřovacího a doměřovacího řízení. Odvolání proti platebnímu výměru a dodatečnému platebnímu výměru, podání odvolání, jeho náležitosti, doplňování,postup správce daně prvního stupně, postup odvolacího orgánu.
Literatura
    doporučená literatura
  • Daňový řád s komentářem. Edited by Jaroslav Kobík - Alena Kohoutková. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 2013. 1191 s. ISBN 9788072637690. info
  • BAXA, Josef, Ondřej DRÁB, Lenka KANIOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena SCHILLEROVÁ a Karel ŠIMEK. Daňový řád. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. 1537 s. I. díl, II. díl, přílohy. ISBN 978-80-7357-564-9. URL info
Výukové metody
Výukovou metodou bude zvolena metoda fiktivního řízení.Studenti budou průběhu výuky zpracovávat jednotlivá podání daňových subjektů nebo úkony daňové správy.
Metody hodnocení
Semináře s diskusí a praktickými příklady. Kolokvium - semestrální práce. Na závěr kurzu bude uspořádána kolokviální rozprava nad fiktivním případem, s využitím probraných řešení, kdy student poukáže v rámci řízené diskuse na vhodnost či nevhodnost jejich uplatnění.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017.