EN

PrF:BI201K Úvod do práva ICT I - Informace o předmětu

BI201K Úvod do práva ICT I

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. MgA. Jakub Míšek (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek (cvičící)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
Ing. Mgr. František Kasl (pomocník)
Mgr. Veronika Žolnerčíková (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. MgA. Jakub Míšek
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 57 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/57, pouze zareg.: 0/57, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/57
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními a aktuálními koncepty a problémy soukromoprávních odvětví práva informačních a komunikačních technologií.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět základním otázkám soukromoprávní regulace ICT
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy civilní jurisdikce na internetu
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy elektronické kontraktace
-analyzovat a řešit konkrétní právní problémy ochrany soukromí on-line
-analyzovat a řešit konkrétní právní problémy práva duševního vlastnictví on-line
-analyzovat a řešit konkrétní právní problémy doménových jmen
-analyzovat a řešit konkrétní právní problémy odpovědnosti ISP
-analyzovat a řešit konkrétní právní problémy ochrany spotřebitele on-line
-analyzovat a řešit konkrétní právní problémy pracovního práva v kontextu nových technologií
Osnova
 • 1. Úvod, pojem soukromého práva ICT, základní metody;
 • 2. Působnost práva na internetu, jurisdikce;
 • 3. Elektronická kontraktace, B2B a spotřebitelské smlouvy;
 • 4. Ochrana spotřebitele online;
 • 5. Pracovní právo v informační společnosti;
 • 6. Soukromí a ochrana osobnosti;
 • 7. Odpovědnost ISP;
 • 8. Právo duševního vlastnictví online;
 • 9. Autorské právo v informační společnosti;
 • 10. Právní ochrana software;
 • 11. Databázová práva;
 • 12. Doménová jména a doménové spory;
 • 13. Nekalosoutěžní jednání na internetu, spamming
Literatura
  povinná literatura
 • Studijní materiály publikované v IS MU
 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. edite Téma. ISBN 978-80-87284-22-3. info
 • MYŠKA, Matěj, Radim POLČÁK, Libor KYNCL, Jaromír ŠAVELKA a Iveta SVIRÁKOVÁ. Veřejné licence v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 189 s. 2.0. ISBN 978-80-210-7193-3. URL info
 • Internet privacy rights :rights to protect autonomy. Edited by Paul Bernal. 1 online r. ISBN 9781139863179. info
  doporučená literatura
 • MYŠKA, Matěj. Veřejné licence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 252 s. ISBN 978-80-210-7538-2. info
 • POLČÁK, Radim. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 150 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1777-4. info
 • SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. 134 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-037-9. kniha info
 • JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 414 s. ISBN 9788025142011. info
Výukové metody
přednášky, semináře, e-learningová aplikace, workshopy s odborníky z praxe
Metody hodnocení
Ústní rozprava nad tématem vylosovaného semináře.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.