EN

PrF:MVD026K Vymáhání obchodního práva - Informace o předmětu

MVD026K Praktické otázky vymáhání obchodního práva

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Vít Horáček, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Vítek (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
MP604Zk Obchodní právo III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Absolvent předmětu bude schopen vypracovat na konkrétní obchodněprávní případ procesní podání, typicky žalobu, vyjádření k již podané žalobě, na základě znalostí nabytých v tomto i souvisejících předmětech (občanské právo procesní, obchodní právo, občanské právo apod.)vytvořit argumentačně vytříbené rozhodnutí (soudu či jiného orgánu), proti takovému rozhodnutí podat dostatečně odůvodněné odvolání, případně jiný opravný prostředek. Student, který absolvuje tento předmět bude plně využitelný v praxi bez nutnosti "zaškolování" a seznamování se s advokátním či soudním spisem.
Osnova
  • 1. Úvodem k praktickým otázkám vymáhání obchodního práva. Žaloba, návrh na vydání platebního rozkazu, vyjádření protistrany, rozsudek, platební rozkaz, odvolání, odpor. Náklady řízení a jejich vyčíslení (soudní poplatek, osvobození od soudního poplatku, náklady právního zastoupení). 2. Závazkové právo I. Vymáhání závazků ze smlouvy o dílo. 3. Závazkové právo II. Vymáhání závazků v důsledku odstoupení od kupní smlouvy. 4. Závazkové právo III. Vymáhání náhrady škody/bezdůvodného obohacení. 5. Závazkové právo IV. 6. Rozhodčí řízení I. 7. Závazkové právo V. Kupní smlouva uzavřená prostředky komunikace na dálku. 8. Aktuální případ. 9. Rozhodčí řízení II. 9. Nekalá soutěž (pohřebnictví, zaměnitelnost ochranných známek). 10. Závěrečné shrnutí, udělování kolokvií.
Literatura
  • WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. 621 stran. ISBN 9788075020765. info
  • BEJČEK, Josef, Josef ŠILHÁN a KOLEKTIV. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2015. 539 s. ISBN 978-80-7400-574-9. info
  • ONDREJOVÁ, Dana. Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2015. 437 s. Právo prakticky. ISBN 978-80-7478-962-5. info
  • LAVICKÝ, Petr. Komentář k občanskému zákoníku: Předmět úpravy a její základní zásady (§ 1 až § 14). In Lavický, Petr. Občanský zákoník I. Obecná část. (§ 1 až § 654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 1-128, 128 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. info
  • ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014. 384 s. Komentář. ISBN 978-80-7400-522-0. info
  • ŠILHÁN, Josef. Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace. 2. doplněné a přepracované vydání. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 160 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-393-6. URL info
  • ONDREJOVÁ, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2010. 328 s. Právní monografie 791. ISBN 978-80-7357-505-2. info
Výukové metody
Praktická příprava studentů na seminář, vypracování procesních podání, diskuse nad problémovými otázkami a nácvik jednání studentů u soudu v roli advokáta i soudce.
Metody hodnocení
Zpracování případových studií, individuální i týmová práce, analýzy, žaloby, rozhodnutí soudů, vyjádření atd.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.