DO4SZ01 Soudní kontrola veřejné správy

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit se s teoretickými východisky a ústavně-právními základy úpravy správního soudnictví. Předmětem zájmu bude analýza těchto teoretických východisek a ústavně-právních základů. Následovat bude analýza principů a zaměření zákonné úpravy správního soudnictví s přihlédnutím k dostupné judikatuře a zhodnocení současného stavu teoretického poznání a platné právní úpravy, úvahy k možným námětům de lege ferenda.
Výstupy z učení
Student si absolvováním tohoto předmětu prohloubí a rozšíří svoje znalosti stran soudní kontroly veřejné správy, a obohatí se o schopnosti analyzovat danou problematiku a formulovat úvahy a příp. náměty de lege ferenda.
Osnova
  • Teoretická východiska a ústavně-právní základy právní úpravy správního soudnictví. Principy a zaměření zákonné úpravy správního soudnictví. Analýza předmětných východisek a právní úpravy s přihlédnutím k dostupné judikatuře a zhodnocení současného stavu teoretického poznání a platné právní úpravy, úvahy k možným námětům de lege ferenda.
Literatura
    povinná literatura
  • HOETZEL, Jiří. Československé správní právo. Edited by Ondřej Horák. Praha: Wolters Kluwer, 2018. xxxii, 454. ISBN 9788075981684. info
  • POTĚŠIL, Lukáš. Správní soudnictví a správní orgány (aneb vztah moci soudní a moci výkonné na příkladu odůvodňování a odůvodnění rozhodnutí). In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016. s. 395 - 400. ISBN 978-80-7160-414-3. URL info
  • SLÁDEČEK, Vladimír a Veronika TOMOSZKOVÁ. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 257 s. ISBN 9788073575182. info
  • SEDLÁČEK, Stanislav. Prvorepublikové Československo a správní soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2001, Roč. 9, č. 1, s. 70-76. ISSN 1210-9126. info
  • PÍTROVÁ, Lenka a Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998. xv, 343. ISBN 8071791830. info
  • MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996. 451 s. ISBN 8072010212. info
  • MACUR, Josef. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 157 s. ISBN 8021004843. info
Výukové metody
Výběrové přednášky, samostudium, četba, diskuse, konzultace, závěrečný individuální projekt.
Metody hodnocení
Zápočet, zkouška. Student písemně zpracuje a, s cca týdenním předstihem před termínem pro udělení zápočtu (posledních čtrnáct dnů v semestru), odevzdá práci v rozsahu cca 6 - 8 stran strojopisu na dílčí téma v rámci daného předmětu, které si sám vybere. Tuto práci musí být schopen při zápočtovém setkání s vyučujícím obhájit. Po splnění předepsaných podmínek obdrží zápočet a bude připuštěn ke zkoušce dle zkušebních termínů ve zkouškovém období. Zkouška bude ústní a bude se vztahovat k celému průřezu předmětu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.