DO4SZB1 Právo životního prostředí IV. - Vlastnictví, podnikání a ochrana ŽP, ekonomické nástroje

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Garance
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je analyzovat jednak vliv právní úpravy ochrany životního prostředí na výkon vlastnického práva k jednotlivým složkám životního prostředí a provozování podnikatelské činnosti, jednak možnost využít vlastnické právo k ochraně životního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována uplatnění ekonomických nástrojů jako formy tzv. nepřímých nástrojů právní regulace.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen identifikovat vlastníky jednotlivých složek životního prostředí; najít a analyzovat relevantní judikaturu; popsat důvody omezení vlastnického práva k ochraně životního prostředí; vysvětlit faktory ovlivňující rozsah náhrady za omezení vlastnického práva; navrhnout vhodné využití vlastnického práva k ochraně životního prostředí; aplikovat principy ekonomických nástrojů v právu životního prostředí.
Osnova
  • 1. Ústavní zakotvení vlastnického práva se zřetelem na ochranu životního prostředí. 2. Vlastnictví složek životního prostředí. 3. Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí 4. Kompenzace za omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí. 5. Vlastnické právo jako nástroj ochrany životního prostředí. 6. Omezení podnikání z důvodu ochrany životního prostředí. 7. Systém a funkce ekonomických nástrojů při ochraně životního prostředí.
Literatura
    doporučená literatura
  • Damohorský, Milan. Soukromoprávní prvky v právu životního prostředí. Acta Universitatis Carolinae. 2017, č. 3, s. 9-14.ISSN 0323-0619.
  • COUFALÍK, Petr. Omezení vlastnického práva ochrannými pásmy a územními plány v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2016, roč. 23, 13-14, s. 474-480. ISSN 1210-6410. info
  • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK a Ivana PRŮCHOVÁ. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. Sciencia č.519. Brno, 2015. 400 s. ISBN 978-80-210-7951-9. info
  • HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z environmentálních důvodů. Současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 246 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 536 (Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8064-5. info
  • VÍCHA, Ondřej. Princip "znečišťovatel platí" z právního pohledu. Praha: Linde, 2014. 234 s. ISBN 9788072019472. info
  • PRUCHOVÁ, Ivana a Jaroslav CHYBA. Omezení vlastnického práva k pozemku z důvodu obecného zájmu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 185 s. Acta Universitatis Brunesis Iuridi ; No 217. ISBN 80-210-1959-X. info
Výukové metody
Samostudium doporučené literatury a judikatury a na něj navazující konzultace.
Metody hodnocení
Prezentace závěrečné individuální písemné práce, jejíž zaměření bude určeno na začátku semestru. Práce může mít jednu z následujících forem: analýza aktuálního problému, recenze aktuální odborné práce či analýza judikatury ve vybrané oblasti.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.