DO6DEPR01 Historickoprávní seminář V.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (přednášející)
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu bude prezentovat zadanou problematiku na pravidelném, na konci semestru konaném setkání doktorandů příslušné specializace se školiteli či dalšími pozvanými odborníky. Bude se jednat buď o prezentaci výsledků vlastní vědecké práce doktoranda (zejména diskuzi k tématu jeho disertační práce a postupu prací), nebo o prezentaci konkrétní právněhistorické problematiky a poté o diskuzi nad ní.
Výstupy z učení
- S využitím vědeckých metod vyhledávat a zkoumat aktuální právněhistorická témata;
- se znalostí vývoje právních institutů fundovaně hodnotit pozdější právní úpravy včetně platného práva;
- utřídit a sepsat získané údaje, interpretovat dosažené výsledky, prezentovat své poznatky a obhájit je na příslušném fóru;
- soustavně prohlubovat své znalosti oboru.
Osnova
  • Diskuze nad disertační prací doktoranda;
  • diskuze nad konkrétním tématem z právní historie či římského práva.
Literatura
  • K diskuzi nad konkrétním tématem bude na začátku semestru sdělena doporučená literatura k nastudování.
Výukové metody
K učebním metodám patří samostatné studium zadané odborné literatury a případně individuální odborné konzultace s vyučujícími.
Metody hodnocení
Kolokvium bude uděleno za přednesení zadaného příspěvku a aktivní účasti na diskuzi.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.