DOPVPM10 Analýza judikatury SD EU

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Judikatura SDEU představuje zásadní interpretační pramen mezinárodního práva soukromého ve členských státech Evropské unie. Slouží jednak i unifikaci interpretace unijních aktů mezinárodního práva soukromého, jednak supluje z kvalifikačního hlediska neexistující hmotněprávní unijní úpravu soukromoprávních vztahů, na které by existující legislativa z oblasti mezinárodního práva soukromého jinak logicky navazovala. Cílem předmětu je jak analýza stěžejních judikátů SDEU, které určují základní parametry stěžejních institutů mezinárodního práva soukromého, tak u jednotlivých studentů analýza těch judikátů, které jsou stěžejní pro jejich oblast výzkumu - z tohoto pohledu je práce s každým ze studentů částečně individualizována, neboť každý z nich se zaměřuje na jinou oblast mezinárodního práva soukromého. Analýza vybraných judikátů studentovi umožní lépe porozumět zkoumané oblasti unijního mezinárodního práva soukromého. Zároveň budou analyzovány nové judikáty, neboť vzhledem k rozšiřujícímu se záběru unijního mezinárodnodního práva soukromého je každoročně vydáváno značné množství.
Výstupy z učení
Student bude vnímat judikaturu SDEU ve třech pro něj relevantních rovinách. Jednak v rovině základních, stěžejních, parametry určujících judikátů, jednak v rovině judikátů relevantních pro oblast jejich výzkumu, a v neposlední řadě v rovině nejnovějších judikátů.
Osnova
 • I. typologie rozhodnutí II. uznání III. výkon
Literatura
 • Ulrich Magnus, Peter Mankowski, European Commentaries on Private International Law. ESPIL. Brussels Ibis Regulation - Commentary. Vol. I. (Köln: Verlag Otto Schmidt, 2016)
 • Jiří Heyer, Výkon cizozemských rozsudků, Zprávy advokacie, 112 (1963)
 • Rozehnalová, Naděžda, Drličková, Klára et. al., Czech Private International Law. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, Brno: Masaryk University, 2015
 • Cheshire, North & Fawcett: Private International Law, p. 613 (14th edition, Oxford: Oxford University Press, 2008)
 • Ralf Michaels, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, Max Planck Encyclopaedia of Public International Law, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, p. 2 (Heidelberg: Oxford university Press, 2009)
 • Pauknerová, Monika, Rozehnalová, Naděžda, Zavadilová, Marta et. al., Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář, Praha: Wolters Kluwer, 2013, 928 pp
 • Vilém Steiner, Některé teoretické koncepce řešení otázky uznání a výkonu cizího rozhodnutí, Časopis pro mezinárodní právo, 241 (1970)
 • Milan Černohubý, Uznání a výkon cizích rozhodnutí v ČSSR, Socialistická zákonnost, 141 (1967)
 • VAŠKE, Viktor. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xiv, 477. ISBN 9788071796145. info
Výukové metody
homework, reading, discussion
Metody hodnocení
Diskuze nad tématy zvolenými na začátku semestru realizovaná po nastudování stanovené literatury a judikatury.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DOPVPM10