BM605Zk Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Michal Šašek (pomocník)
Mgr. Jan Šlesinger (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní teoretické a praktické znalosti o správním právu a veřejné správě.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu: - má základní teoretické a praktické poznatky o správním právu a veřejné správě - dovede vhodně aplikovat právní předpisy na různé příklady z praxe - je schopen zdůvodnit vybrané řešení případové studie.
Osnova
 • Otázky interpretace norem správního práva, normotvorná pravomoc veřejné správy, teoretické a praktické aspekty státní správy, teoretické a praktické aspekty územní samosprávy, veřejný majetek, právo na informace a ochrana osobních údajů ve veřejné správě, právní záruky ve veřejné správě, soudní kontrola veřejné správy, veřejný ochránce práv, odpovědnost za škodu a za nemateriální újmu způsobenou při výkonu veřejné správy, státní služba a postavení úředníků územních samosprávných celků, základní otázky evropského správního práva.
Literatura
  doporučená literatura
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 242 s. ISBN 9788074785610. info
 • HAVLAN, Petr. Veřejný majetek. 3.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 164 s. učebnice č.530. ISBN 978-80-210-8333-2. info
 • SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení : základní charakteristika a souvislosti pojmu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 241 s. ISBN 8021032375. info
 • KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 s. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4. info
 • SEDLÁČEK, Stanislav. Soudní kontrola veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 126 s. učebnice č.482. ISBN 978-80-210-5746-3. info
 • KORBEL, František. Právo na informace :zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí : komentář. 2. aktualiz. a dopl. vyd. po. Praha: Linde, 2005. 410 s. ISBN 807201532X. info
 • Zákon o Veřejném ochránci práv : komentář. Edited by Vladimír Sládeček. 2., podstatně přeprac. a r. Praha: C.H. Beck, 2011. xviii, 193. ISBN 9788074001581. info
 • Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci : komentář. Edited by Petr Vojtek - Vít Bičák. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xv, 423. ISBN 9788074006708. info
 • Zákon o státní službě : komentář. Edited by Jan Pichrt. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xlv, 933. ISBN 9788074788437. info
Výukové metody
Přednášky. Podpora formou e-learningu (interaktivní osnova, testování pomocí odpovědníků, ...).
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Při ní si student losuje 2 otázky s tím, že když jedna je hodnocena neuspěl, neuspěl v rámci celé zkoušky. Pokud si vyžádá epidemická situace: písemná distanční zkouška, která bude sestávat z jedné otevřené („odpovídací“) otázky a pěti otázek testových s volbou jednoho ze čtyř řešení. Podrobnosti ke zkoušce (vyplňování, hodnocení) budou uvedeny v interaktivní osnově v ISu.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.