D6OBC02 Občanské právo hmotné VI

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
D5OBC02 Občanské právo hmotné V
Absolvování kurzu D5OBC02
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
OPH VI: Účelem výuky je v návaznosti na předmety Občanské právo I - V prohloubit poznání v oblasti sukcese práv, včetně sukcese právnických osob a dědického práva. Zvláštní důraz je kladen na zvládnutí srovnávací metody, zejména ve vazbě na právo EU.
Výstupy z učení
Student bude způsobilý po absolvování kurzu: - pracovat v teoretickém i praktickém smyslu s instituty dědického práva a dědickým právem jako systémovým celkem;
- popsat teoretický koncept právních řešení, založených na využití institutů dědického práva;
- identifikovat vnitřní strukturu a systémové vazby dědického práva a využít získaných poznatků pro řešení praktických případů v občanském právu;
- identifikovat a pracovat s různými typy projevů poslední vůle.
Osnova
 • 1) Sukcese práv - obecná charakteristika 2) Dědická sukcese 3) Předpoklady dědění 4) Dědění ze zákona 5) Dědění ze závěti 6) Nabytí dědictví státem 7) Správce dědictví
Literatura
  doporučená literatura
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Nové rakouské dědické právo: Proč? Kdy? A jak? 2016. info
 • DOBROVOLNÁ, Eva. Nové rakouské dědické právo "v detailu". In Olomoucké právnické dny. 2016. info
 • SALÁK, Pavel. Letní škola katedry dějin - Dědické právo v proměnách věků. 2015. info
 • SALÁK, Pavel. Principles of inheritance law. In Salák Pavel, Horák Ondřej et al. Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków, 2015. s. 8-12. ISBN 978-83-7490-848-1. info
 • SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, 37. ISBN 9788074002663. info
 • SCHELLE, Karel. ABGB a dědické právo. In Dny práva – 2010 – Days of Law (4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity - The fourth year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law, Sborník příspěvků). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 1642 - 1654, 12 s. ISBN 978-80-210-5305-2. info
 • MIKEŠ, Jiří a Ladislav MUZIKÁŘ. Dědické právo : praktická příručka : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního i procesního. 3. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2007. 351 s. ISBN 9788072016747. info
 • Dědické právo v předpisech let 1925-2001. Edited by Petr Bílek. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2001. xv, 507. ISBN 8071795909. info
 • TILSCH, Emanuel. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. V Praze: Bursík & Kohout, 1905. 157 s. URL info
Výukové metody
Přednášky, semánáře, individuální a skupinová diskuse (konzultace). Domácí příprava. Písemné projekty a ústní prezentace.
Metody hodnocení
Předpokladem získání kreditů je příprava a prezentace písemného individuálního nebo skupinového projektu a kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.