DO2SZA1 Diskreční pravomoc veřejné správy

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout poznatky o významném institutu správního práva z oblasti výkonu pravomoci správních orgánů a vztahu k subjektivním právům dotčených osob, kde se střetává tzv. volnost a (právní) vázanost rozhodování. Diskreční pravomoc je poznávána z pohledu historického, teoreticko-právního, legislativního, aplikačně-právního, včetně soudního přezkoumání. Zdůrazněny jsou ústavní základy a mezinárodní a evropský kontext problematiky, a specifika diskreční pravomoci jako specifické oblasti výkonu pravomoci, včetně správního trestání. Jde rovněž o důkladné pochopení limitů pro rozhodování správních orgánů, a dále úlohy a působení požadavků, principů a zásad právním rámcem založených pro rozhodování se správním uvážením, významně ovlivňovaných judikaturou. Pochopení limitů, požadavků a také perspektiv diskreční pravomoci.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu - disponuje důkladným teoretickým základem pro rozpoznání projevů a určení povahy a rozsahu tzv. volnosti v rozhodovací činnosti veřejné správy, a jevů odlišných od diskreční pravomoci (analogie, neurčité pojmy, volné hodnocení důkazů), přičemž dokáže uplatnit adekvátní interpretační metody, včetně metody systematické a teleologické, a také argumentaci, opřenou mj. o principy a hodnotově orientovanou, - orientuje se v potřebném rozsahu teoretických zdrojů tuzemských i zahraničních, a to nejen z oblasti práva správního, ale také ústavního a evropského, a to s pochopením vývojové povahy zkoumané problematiky, ovlivňované významně judikaturou; rovněž dokáže využít relevantní judikaturu, včetně Ústavního soudu a soudů evropských, - je poté schopen správně identifikovat a objasnit povahu rozmanitých vnějších forem činnosti veřejné správy z hlediska jejich právní závaznosti, jakož i základ nastavení pravomoci správního orgánu vůči dotčeným osobám (adresátům působení) či jiným subjektům, za současné potřebné reflexe příslušných veřejných zájmů, - spolehlivě se orientuje ve specifických projevech diskreční pravomoci ve vybraných oblastech správního práva, včetně správního trestání, či rozhodování o věcech nenárokové povahy, a to jak v rovině práva hmotného, tak procesního, - je schopen samostatné vysoce odborné teoretické i analytické práce ve vztahu ke zkoumání konkrétních případů či projevů diskreční pravomoci ve správním rozhodování a v judikatuře, a také v rovině zobecňující, včetně tvorby odborných textů, a event. přípravy konceptů programové i legislativní povahy, a to v prostředí národním i evropském. - získané poznatky a dovednosti dokáže předávat v rámci vlastního pedagogického působení.
Osnova
  • Teoretické základy a ústavně-právní východiska diskreční pravomoci veřejné správy. Vztah vázanosti a volnosti v rozhodování veřejné správy, vývoj obsahu a působení legality při výkonu veřejné správy. Správní uvážení v souvislostech legislativních a právně-aplikačních. Problém identifikace správního uvážení. Působení limitů správního uvážení. Obsahová stránka správního uvážení - souvislost s účelem zákona, pravomoci. Hlediska ovládající správní uvážení (principy, zásady). Působení evropských principů správního práva. Kritéria legality, správnosti, spravedlnosti v rozhodování správních orgánů. Nároky na odůvodnění rozhodnutí se správním uvážením. Přezkoumání rozhodnutí vydaných na základě správního uvážení. Soudní přezkum správního uvážení. Úloha judikatury v oblasti diskreční pravomoci. Aktuální souvislosti, problémy a perspektivy diskreční pravomoci.
Literatura
  • MATES, Pavel. Správní uvážení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 120 s. ISBN 9788073804244. info
  • GALLIGAN, D. J. Law in modern society. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2007. xi, 380. ISBN 0199269785. info
  • SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení : základní charakteristika a souvislosti pojmu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 241 s. ISBN 8021032375. info
  • Administrative law in Central and Eastern Europe, 1996- 1998. Edited by D. J. Galligan - Daniel M. Smilov. Budapest: Central European University Press, 1999. xix, 427. ISBN 9639116394. info
Výukové metody
Čtení, diskuzní semináře k četbě, diskuze nad seminárními eseji. Předmět disponuje e-learningovou podporou (interaktivní osnova, doplňkové informace a materiály).
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného zvládnutí předmětu je aktivní účast na diskuzních seminářích a zpracování a obhájení seminární práce (rozsah 10-15 stran). Zápočet.
Informace učitele
Konkrétní literatura je doporučena na základě konzultace se studentem a ve vztahu k odsouhlasenému tématu seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/DO2SZA1