DO4TRPR02 Criminal Procedure IV

Faculty of Law
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Guaranteed by
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Prerequisites
Criminal Procedure III The course is only offered to the students of specialization of Criminal Law.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The Criminal Procedure is aimed to the questions of the science of criminal law and specific requirements of thesis from point of view of the Czech Republic, international organisations and international law (CE, EU, UN, OECD).
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to understand and explain stages of criminal proceedings and their philosophy from the aspect of contemporary tendency within European Union and in relation to international organisations or institutions (Council of Europe, UN, OECD). They also will understand the role of injured party in Czech criminal procedure from the aspect of international documents, concerning the role of victim, within apropriate documents of European Union. the students will be able to work with materials and make deductions based on acquired knowledge of the issues mentioned above.
Syllabus
 • - The conception of stages of the criminal procedure - The preliminary procedure and court-stages - The execution in the criminal cases - The diferentiation of the process-form - The diversion - The procedural aspects of mercy and amnesty - The international cooperation in criminal matters - The process-criminal law in the system of the criminal policy
Literature
 • FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ, Tomáš GŘIVNA, Jan HLAVÁČEK, Světlana KLOUČKOVÁ, Pavel KROULÍK, Václav MANDÁK, František PÚRY and Bohumil REPÍK. Trestní právo procesní (Criminal Procedure). 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2008. 822 pp. učebnice. ISBN 978-80-7357-348-5. info
 • SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ and Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního práva (The system of the Czech criminal law). 1.vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. 942 pp. ISBN 978-80-254-4033-9. info
 • FENYK, Jaroslav and Světlana KLOUČKOVÁ. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2005. 1019 pp. ISBN 8072015273. info
 • STŘÍŽ, Igor, Přemysl POLÁK, Jaroslav FENYK and Roman HÁJEK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád (Criminal Code and Criminal Procedure Code, guidebook through criminal legislation and jurisprudence, 2. volume - Criminal Procedure). 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1185 pp. Edice komentované zákony. ISBN 978-80-7201-803-1. info
 • MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL and Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva : trestní právo procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xlix, 1166. ISBN 9788071795728. info
 • - Císařová, D.: Vybrané teoretické problémy československého socialistického trestního řízení, Praha, Academia 1984
 • - Husár, E.: K otázke diferenciácie trestnej zodpovednosti a jej odrazu v trestnom konaní, in: A. Růžek, T. Řezníčková-Pješčaková (red.): Diferenciace trestní odpovědnosti, Praha, UK 1983
 • - Sotolář, A., Púry, F., Šámal, P.: Alternativní řešení trestních věcí v praxi, Praha, C. H. Beck 2000
 • - Husár, E.: Predbežné prejednanie obžaloby v československom trestnom procese, Bratislava, SAV 1965
 • - Pipek, J.: Principy apelace a kasace a jejich uplatnění v odvolání v československém trestním řízení, Praha, UK 1980
 • - Pipek, J.: Rozsah přezkoumávání rozhodnutí v trestních věcech (revizní princip), Praha, UK 1988
 • FENYK, Jaroslav and Jan PROVAZNÍK. Hlava XVII. Stadia trestního řízení (Chapter XVII. Stages of Criminal Proceedings). In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7th ed. Praha: Wolters Kluwer, 2019. p. 477-479. ISBN 978-80-7598-306-0. info
 • FENYK, Jaroslav and Jan PROVAZNÍK. Hlava XVIII. Přípravné řízení trestní (Chapter XVIII. Preparatory Criminal Proceedings). In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7th ed. Praha: Wolters Kluwer, 2019. p. 480-513. ISBN 978-80-7598-306-0. info
 • FENYK, Jaroslav, Světlana KLOUČKOVÁ and Jan PROVAZNÍK. Hlava XXX. Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení (Chapter XVIII. International Judicial Cooperation in Criminal Proceedings). In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7th ed. Praha: Wolters Kluwer, 2019. p. 852-908. ISBN 978-80-7598-306-0. info
 • KLIMEK, Libor. Základy trestného práva Európskej únie. 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 266 stran. ISBN 9788081686016. info
 • JELÍNEK, Jiří and Tomáš GŘIVNA. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012. 251 s. ISBN 9788087576397. info
 • FENYK, Jaroslav and Ladislav SMEJKAL. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. (Act on Criminal Liability of Legal Persons and Procedure against them. Commentary.). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 169 pp. komentáře. ISBN 978-80-7357-720-9. info
 • FENYK, Jaroslav. Projekt evropského veřejného žalobce (Project of European Public Prosecutor). In Europeizace trestního práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2009. p. 405-428, 23 pp. ISBN 978-80-7201-737-9. info
 • FENYK, Jaroslav and Ján SVÁK. Europeizace trestního práva (Europeisation of Criminal Law). 1. vydání. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 229 pp. ISBN 978-80-88931-88-1. info
 • RŮŽIČKA, Miroslav, František PÚRY and Jana ZEZULOVÁ. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2007. xxix, 730. ISBN 9788071795599. info
 • FENYK, Jaroslav. Projekt modelového trestního práva Corpus Juris a právo na spravedlivý proces. In Ochrana základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva. AUC Iuridica 1/2006. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006. p. 35-43. info
 • FENYK, Jaroslav and Přemysl POLÁK. Etiologie projevů trestního práva v Evropské unii. Acta Universitatis Carolinae : Iuridica. Praha: Universita Karlova, 2005, Roč. 2005, č. 2, p. 7-44. ISSN 0323-0619. info
 • The European Union Charter of Fundamental Rights. Edited by Steve Peers - Angela Ward. Portland, Or.: Hart Pub., 2004. xxvii, 392. ISBN 184113449X. info
 • Konvence OSN a další dokumenty k organizovanému zločinu. Edited by Miroslav Scheinost. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001. 114 s. ISBN 8086008916. info
 • DIBLÍKOVÁ, Simona. Přehled dokumentů Evropské Unie, Rady Evropa a Organizace spojených národů vztahujících se k problematice ekonomické kriminality , trestní právo a ekonomická kriminalita. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001. 137 s. ISBN 8086008894. info
 • ŠÁMAL, Pavel. Opravné prostředky v trestním řízení : stížnost pro porušení zákona, obnova řízení. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1999. xii, 195. ISBN 8071792497. info
 • FENYK, Jaroslav and Radek ONDRUŠ. Právní styk s cizinou v trestním a netrestním řízení a před orgány veřejné správy. Praha: Linde, 1997. 595 s. ISBN 8072010638. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Kategorizace deliktů /trestněprávních a navazujících/. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 158 s. info
Teaching methods
Consultations, lectures or class discussion, reading.
Assessment methods
- credit - the conditions of credit: Written essay from 15 to 25 pages related to thesis and focused on content of this subject.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2022/DO4TRPR02