DOPVPB3 Modul Nekalá soutěž a práva na označení B

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Absolvent modulu Nekalá soutěž a práva na označení A.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen koordinovat poznatky své disertační práce s tematikou obchodní firmy, obchodních označení, nekalých obchodních praktik a práva proti nekalé soutěži. Doktorand bude schopen analytického myšlení a kritického přístupu k nastudované odborné literatuře a judikatuře a své názory prezentovat formou odborného textu (článek, aktivní účast na vědecké konferenci) nebo rozpravy.
Výstupy z učení
Rozprava nad zadanou "čítankou" - kritický postoj k přečteným zdrojům, zhodnocení, doplnění o vlastní názory. Doktorand bude formulovat vlastní odborná analytická řešení předem formulovaných odborných otázek i schopnost jejich prezentace před odborným publikem. Způsob ukončení předmětu bude studentům sdělen nejpozději na začátku semestru a to buď hromadným emailem a/nebo prostřednictvím interaktivní osnovy.
Osnova
  • Vzhledem k dynamičnosti a variabilitě témat vzhledem k aktuální judikatuře a aktuálním odborným otázkám není osnova stanovena staticky, ale bude podléhat konkrétnímu zadání v průběhu semestru. Tomu bude také odpovídat konkrétní výstup.
Literatura
  • Náhradní obsah: Časopisecká a knižní literatura domácí a zahraniční zjištěná doktorandy pomocí automatizvaných informačních systémů
  • ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014. 384 s. Komentář. ISBN 978-80-7400-522-0. info
  • ONDREJOVÁ, Dana. Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž. Praha: C. H. Beck, 2016. 257 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-628-9. info
Výukové metody
Výukové metody modulu jsou variabilní a určuje je především téma. Standardně se předpokládá teoretická příprava (četba zadané literatury) a navazující diskuse s prezentacemi studentů. Úžeji vymezených témat jsou možné variace, které budou studentům dopředu oznámeny (práce na písemném výstupu, např. odborném článku, prezentace na veřejném odborném fóru).
Metody hodnocení
Metody hodnocení závisí na metodách výuky, které jsou variabilní a závisí na popisu v konkrétním časovém období. Obvykle se předpokládá domácí práce (četba). Způsob ukončení předmětu bude studentům sdělen nejpozději na začátku semestru a to buď hromadným emailem a/nebo prostřednictvím interaktivní osnovy.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2023.