MP805Z Právo životního prostředí I

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Půček (pomocník)
Mgr. Jiří Vodička, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nikola Mrkývková (pomocník)
Garance
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Předpoklady
MP313K Úvod do studia veřejné správy && MP410Zk Občanské právo III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět podstatě a poslání předmětu práva životního prostředí, vysvětlit jeho funkce a vyargumentovat jeho opodstatněnost. Bude schopen pracovat s prameny zvláštní části práva životního prostředí . Bude schopen vysvětlit funkce jednotlivých institutů zvláštní práva životního prostředí. Dovede vytvářet právní stanoviska k modelovým případům, určit orgán příslušný k rozhodování v těchto případech a sepsat potřebné právní podání.
Osnova
  • Právo životního prostředí – obecný úvod, základní pojmy, principy, nástroje právní regulace, prameny. Právní režim ochrany ovzduší. Právní režim ochrany vodních zdrojů. Právní režim ochrany zemědělského půdního fondu Právní režim ochrany lesa. Právní režim ochrany přírody a krajiny. - Ochrana přírody úvod (systém ochrany) - Ochrana přírody plošná (obecná i zvláštní) - Ochrana rostlinstva a živočichů (zvířat) o Ochrana rostlin (obecná a zvláštní) o Ochrana dřevin a památných stromů o Ochrana živočichů a zvířat - ochrana volně žijících živočichů (obecná a zvláštní) - ochrana včel - ochrana zvěře a ryb - ochrana zvířat v chovech - ochrana zvířat proti týrání o Právní regulace obchodu se zvláště chráněnými druhy volně žijících rostlin a živočichů Právní regulace nakládání s odpady. Právní regulace nakládání s chemickými látkami. Právní režim ochrany kulturních památek. Právní režim ochrany nerostného bohatství. Právní režim ochrany před ionizujícím zářením. Volné téma (např. geneticky modifikované organismy).
Literatura
Výukové metody
Přednášky dle uvedené osnovy. Analytický pohled přednášejícího na platnou právní úpravu, související judikaturu, aplikační problémy související s přednášenou látkou. Využití powerpointových prezentací. Interaktivní přístup ke studentům v rámci přednášky. Možnost studentů klást otázky k problematice prezentované na přednášce. Seminář: procvičování základních pojmů a institutů v návaznosti na přednášky, navazující diskuse, řešení praktických modelových situací, práce s judikaturou, právními předpisy a dalšími dokumenty. Studenti budou vedeni k tomu, aby byli schopni základní problémy práva životního prostředí zvládnout bez použití právních předpisů. Podpora formou e-learningu (interaktivní osnovy, testování pomocí odpovědníků).
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínkou zápočtu je aktivní účast na všech seminářích, vypracování zadaných příkladů, eventuálně splnění dalších úkolů, a to podle zadání vyučujícího. V případě nesplnění podmínek pro udělení zápočtu je student povinen splnit náhradní plnění podle zadání vyučujícího.
Informace učitele
Studenti, kteří měli zapsaný předmět před změnou obsahu předmětu Právo životního prostředí I a mají jej zapsaný jako předmět opakovaný, případně studenti s ISP a studenti po přerušení studia, budou studovat předmět Právo životního prostředí I a II v režimu ISP. Students who had enrolled in the course Environmental Law I before changing the course content and who meet the following conditions ; have it registered as repeated course or students with ISPs or students after an interruption of studies ; will study (all of these students) the course Environmental Law I and II under the ISP."
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.