MVV23468K Tvorba zákonů a legislativní proces v teorii a praxi

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV23468K/01: Po 28. 2. až Pá 20. 5. Po 12:00–13:40 148, R. Zbíral
Předpoklady
MP213Z Ústavní právo I
Předpokladem pro přihlášení do předmětu je dobrá znalost ústavního systému ČR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/20, pouze zareg.: 1/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Legislativa a zejména zákony tvoří jádro právního řádu, v posledních dvou dekádách přitom zaznívá od odborné i laické veřejnosti prohlubující se kritika zhoršující se kvality legislativní produkce. Jedním z důvodů tohoto stavu může být i relativně malá pozornost, která se tvorbě zákonů věnuje na právnických fakultách; osoby z legislativních odborů ministerstev si poté logicky stěžují na absolutní nepřipravenost absolventů v této oblasti. Cílem povinně volitelného předmětu je tento deficit zmírnit a poskytnout studentům magisterského studia základní znalosti a dovednosti potřebné pro podílení se na tvorbě návrhů legislativních předpisů a jejich následném projednávání. Kromě teoretického pozadí bude důraz kladen na rozvíjení praktické stránky problematiky, prolínat se bude právní a politologický rozměr, v druhém případě zvláště u průběhu legislativního procesu. Předmět je určen studentům 2.-5. ročníku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat a pochopit strategie prosazování různých zájmů pomocí legislativy - "prohlédnout" proces přípravy zákonů v ČR, včetně nezbytných dat a příkladů z praxe - prakticky ovládat různé legislativní techniky používané k přípravě zákonů - popsat a pochopit faktory ovlivňující podobu legislativy v ČR, včetně dopadů právní aktů EU.
Osnova
 • 1) Formy regulace lidského chování a jejich význam, zákonné a podzákonné normy (systematizace právního řádu) 2) Nástroje tvorby zákonů (Legislativní pravidla vlády, databáze eKlep a VeKlep, věcný záměr, RIA, důvodová zpráva atd.) 3) Metoda a technika tvorby zákonů 4) Projednávání návrhů zákonů na úrovni exekutivy (meziresortní řízení, LRV, vláda) 5) Implementace a transpozice práva EU v ČR 6) Komparativní pohled: příprava zákonů v sousedních státech 7) Projednávání a schvalování návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně a Senátu (včetně příslušných databází) 8) Judikatura Ústavního soudu k tvorbě zákonů a legislativnímu procesu 9) Interpretace zákonů: hlavní druhy výkladu 10) Ex post hodnocení efektivity regulativního zásahu a legislativní inovace (přezkumné a sunset klauzule atd.)
Literatura
  povinná literatura
 • Bohadlo, D. a kol. (eds): Legislativní proces (teorie a praxe). Praha: Ministerstvo vnitra, 2011 (http://www.mvcr.cz/soubor/legislativni-proces-pdf.aspx).
 • Kněžínek, J.; Mlsna, P.; Vedral, J.: Příprava návrhů právních předpisů. Praktická pomůcka pro legislativce. Praha: Úřad vlády ČR, 2010 (https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/dokumenty/Priprava-navrhu-pravnich-predpisu-prakticka-pomucka-pro-legislativce.pd
  doporučená literatura
 • KARPEN, Ulrich a Helen XANTHAKI. Legislation in Europe : a comprehensive guide for scholars and practitioners. Edited by Luzius Mader - W. J. M. Voermans - Ronan Cormacain. First published. Oxford: Hart publishing, 2017. xvii, 302. ISBN 9781509908752. info
 • GERLOCH, Aleš. Teorie a praxe tvorby práva. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. 422 s. ISBN 9788073573621. info
 • FILIP, Jan. Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie. Edited by Aleš Gerloch - Jan Kysela. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007. 387 s. ISBN 9788073572877. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat v každotýdenních seminářích, ty budou kombinovat (menšinovou) přednáškovou formu předávání znalostí s (většinově zastoupenými) seminárně-praktickými částmi. Cílem je získání praktických dovedností, proto se bude v maximální míře pracovat s reálnými příklady a reálné scénáře při tvorbě a schvalování zákonů budou simulovat též zadávané úkoly. Počítáno je s maximálním možným zapojením odborníků z praxe do výuky.
Metody hodnocení
Předpokladem pro absolvování je průběžná příprava a plnění úkolů v průběhu semestru. Počítá se s odevzdáním závěrečného skupinového projektu, sestávajícího z přípravy návrhu zákona dle pokynů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/MVV23468K