MVV25468K Verwaltungsgerichtsbarkeit in Mitteleuropa

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
MP313K Úvod do studia veřejné správy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz studentům primárně zprostředkuje teoretický základ problematiky ochrany veřejných subjektivních práv poskytované adresátům veřejné správy správním soudnictvím v České republice, Rakousku a Německu. Posluchači se komplexně seznámí s právními aspekty ochrany veřejných subjektivních práv ve zmíněných zemích vždy za využití komparace s právní úpravou platnou a účinnou v České republice. Bude zejména kladen důraz na plnění praktických úkolů s cílem prohloubit získané teoretické znalosti za využití příkladů z právní praxe, přičemž dalším cílem je i prohloubení znalostí studentů v oblasti německé právní terminologie. Toho bude docíleno mj. tím, že studenti budou připravovat modelové žaloby a rozsudky vždy podle náležitostí plynoucích z rakouské či německé právní úpravy.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student: -rozumí principům a systému ochrany veřejných subjektivních práv poskytovaných správním soudnictvím v České republice, Rakousku a Německu-orientuje se v právní úpravě správního soudnictví v České republice, Rakousku a Německu -umí aplikovat získané poznatky na konkrétní případy a samostatně využít vhodný nástroj ochrany veřejných subjektivních práv (připravit žalobní body) pro případ, že by došlo k vydání nezákonného rozhodnutí veřejnou správou
Osnova
  • 1. seminář Správní soudnictví a význam soudní ochrany v systému ochrany veřejných subjektivních práv. Systém správního soudnictví v České republice. 2. seminář Správní soudnictví v Německu. Organizace. Řízení o žalobě. Správní soudnictví v Německu. Opravné prostředky rozbor zpracovaných žalob. 3. seminář Rozbor zpracovaných rozsudků podle německého práva. Správní soudnictví v Rakousku. Organizace. Řízení o žalobě 4. seminář Správní soudnictví v Rakousku. Organizace. Rozbor zpracovaných žalob podle rakouského práva. 5. seminář Správní soudnictví v Rakousku. Opravné prostředky. 6. seminář Rozbor zpracovaných rozsudků podle rakouského práva. Krátký test. Kolokvium.
Literatura
    povinná literatura
  • GRABENWARTER, Christoph a Mathis FISTER. Verwaltungsverfahrensrecht und Verwaltungsgerichtsbarkeit : Lehrbuch. 4. Aufl. Wien: Verlag Österreich, 2014. xxv, 349. ISBN 9783704665355. info
  • ERBGUTH, Wilfried. Allgemeines Verwaltungsrecht : mit Verwaltungsprozess- und Staatshaftungsrecht. 5. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 2013. 523 s. ISBN 9783832977894. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse ve skupinkách, využití praktických příkladů s poskytnutím zpětné vazby, využití samostudia pro získání základní orientace v příslušných právních informačních systémech (beck-online.de, www.ris.bka.gv.at)
Metody hodnocení
plnění praktických úkolů (příprava žaloby podle rakouského a německého práva, příprava rozsudku podle rakouského práva), rozbor a analýza těchto podání a jejich vyhodnocení včetně poskytnutí příslušné zpětné vazby k nim
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Upřesnění rozsahu povinné literatury GRABENWARTER, Christoph a Mathis FISTER. Verwaltungsverfahrensrecht und Verwaltungsgerichtsbarkeit : Lehrbuch. 4. Aufl. Wien: Verlag Österreich, 2014. xxv, ISBN 9783704665355, s. 195 - 310. ERBGUTH, Wilfried. Allgemeines Verwaltungsrecht : mit Verwaltungsprozess- und Staatshaftungsrecht. 5. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 2013. s. 307 - 453.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.