DOVPV_SKVS Soudní kontrola veřejné správy

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Předpoklady
! DO4SZ01 Soudní kontrola veřejné správy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí získaných v předchozím studiu v oblasti teorie správního práva, či teorie práva životního prostředí, nebo teorie finančního práva či teorie práva sociálního zabezpečení a poskytnout studentovi nezbytné konzultace k tomu, aby byl schopen sepsat část dizertační práce věnující se aspektům jejího zaměření ve vztahu k soudní kontrole veřejné správy. Dále je cílem získat takové znalosti a vědomosti, které umožní doplnit do dizertační práce část věnující se teorii ve studentem zvoleném oboru.
Výstupy z učení
Student bude mít po absolvování předmětu podrobné znalosti materie nezbytné k dalšímu studiu a bádání v oblasti své dizertační práce a bude schopen:
- identifikovat oblasti zaměření dizertační práce, které mají přesah do teorie správního práva, či teorie práva životního prostředí, nebo teorie finančního práva či teorie práva sociálního zabezpečení
- identifikovat oblasti ve své dizertační práci, které se prolínají do teorie správního práva, či teorie práva životního prostředí, nebo teorie finančního práva či teorie práva sociálního zabezpečení
- určit a popsat současné domácí a zahraniční trendy v oblasti zpracovávané dizertační práce;
- zpracovat ucelenou část dizertační práce, kde vyhodnotí roli soudní kontroly veřejné správy ve vztahu k zaměření práce;
- zpracovat ucelenou část dizertační práce, kde dochází k vazbě mezi do teorií správního práva, či teorií práva životního prostředí, nebo teorií finančního práva či teorií práva sociálního zabezpečení a tématem práce.
Osnova
 • Konkrétní zaměření předmětu se může lišit s ohledem na téma dizertační práce. Proto bude konkrétní obsah vždy v rámci ISP upřesněn do dohodě mezi garantem a studentem tak, aby obsahový rámec směřoval k sepsání kvalitní části dizertační práce v částech do teorie správního práva, či teorie práva životního prostředí, nebo teorie finančního práva či teorie práva sociálního zabezpečení
 • Vyhodnocení plnění bude na garantovi, který bude udělovat hodnocení. Je však očekávatelné, že student bude materii konzultovat s dalšími představiteli dotčených oborů a oblastí. Osnova může být tvořena např. těmito okruhy:
 • - vazba mezi tématem dizertační práce a teorií studentem zvoleného oboru;
 • - dopady právní regulace na teorii studentem zvoleného oboru;
 • - principy teorie studentem zvoleného oboru v oblasti zpracovávané dizertační práce;
 • - apod.
Literatura
 • LAVICKÝ, Petr. Správní soudnictví. 2012. info
 • SEDLÁČEK, Stanislav. Soudní kontrola veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 126 s. učebnice č.482. ISBN 978-80-210-5746-3. info
 • SLÁDEČEK, Vladimír a Veronika TOMOSZKOVÁ. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 257 s. ISBN 9788073575182. info
 • PÍTROVÁ, Lenka a Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998. xv, 343. ISBN 8071791830. info
 • MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996. 451 s. ISBN 8072010212. info
 • MACUR, Josef. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 157 s. ISBN 8021004843. info
Výukové metody
Základní výukovou metodou jsou individuální konzultace, a to jednak s garantem, jednak s dalšími pracovníky kateder a experty působícími v oblasti zaměření dizertační práce.
Metody hodnocení
Hodnocení zadává garant na základě splnění předem dohodnutého obsahu stanoveného v ISP. Obvykle se bude jednak o zpracování ucelené části dizertační práce věnující se zkoumané materii z ekonomického hlediska případně též z hlediska správní vědy.
Informace učitele
Po zápisu kurzu student neprodleně kontaktuje garanta a navrhuje obsah ISP ve vazbě na předmět a obsah dizertační práce. Konkretizace příslušných pasáží předepsané studijní literatury bude prováděna v průběhu výuky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/DOVPV_SKVS