DIPUB Odborná publikace A,B,C

Právnická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/0/0. (max 20 kred). Počet kreditů se odvíjí podle kategorie publikace: A=15, B=10, C=5. Kategorie vymezí oborová rada a zveřejní minimálně dva příklady publikace z každé kategorie. Student musí minimálně jednou za studium získat kredity za kategorii A nebo B. Ukončení: z.
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Vyhodnocení provádí školitel. Pro přidělení kreditů za publikaci kategorie A se vyžaduje souhlas oborové rady.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem předmětu je vést studenta k samostatné tvůrčí práci na úrovni nejméně standardu v daném oboru a schopnosti dosažené výsledky publikovat v odpovídajícím formátu. Cílem je zejm. rozvinout schopnost výběru vhodného tématu ke zpracování (pro danou formu publikace), schopnost zpracovat toto téma na odborné úrovni ve vhodné struktuře, jasně stanovit předmět a cíl textu, formulovat závěry, zvládnout publikační proces, včetně recenzního řízení.
Výstupy z učení
Student získá zkušenost s přípravou odborné publikace a rozvine dovednosti, které jsou k tomu nezbytné, zejm. schopnost výběru vhodného tématu, schopnost zpracovat toto téma na odborné úrovni ve vhodné struktuře, jasně stanovit předmět a cíl textu, formulovat závěry, zvládnout publikační proces, včetně recenzního řízení. Zároveň je výstupem samotný jeho posun v dané oblasti, kterou v publikaci student řeší, tzn. zpracování části tématu disertace.
Osnova
  • Osnova bude zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci individuálního studijního plánu.
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Předpokladem ukončení předmětu je vytvoření takového odborného textu, který splňuje podmínky pro jednotlivé kategorie publikací: Kategorii A odpovídá 15 kreditů, kategorii B odpovídá 10 kreditů, kategorii C odpovídá 5 kreditů. Student je povinen v průběhu studia vytvořit alespoň jednu publikaci kategorie A nebo B. K ukončení předmětu musí být text publikován, nebo alespoň prokazatelně přijat k publikaci. O ukončení předmětu v kategorii C rozhoduje školitel. Ukončení v kategorii B vyžaduje souhlas předsedy oborové rady, tj. garanta daného studijního programu. Ukončení předmětu v kategorii A vyžaduje rozhodnutí oborové rady na návrh školitele. Bližší informace k jednotlivým kategoriím a jejich hodnocení jsou uvedeny zde, včetně pravidel pro spoluautorská díla: https://is.muni.cz/auth/el/law/podzim2020/DIPUB/index.qwarp Hodnocení předmětu do IS zadává oddělení pro doktorské studium na základě žádosti založené studentem v úřadovně v IS, po vyjádření odpovědných osob (školitel, příp. garant programu). I samotná registrace předmětu je provedena oddělením, po podání této žádosti; student si nemusí předmět registrovat sám.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/law/podzim2020/DIPUB/index.qwarp
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024.