MP905Zk Mezinárodní právo veřejné II - Univerzální a partikulární ochrana lidských práv

Právnická fakulta
podzim 2003
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc. (přednášející)
Garance
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Lautrbachová
Rozvrh
Po 18:15–19:45 136
Předpoklady
( NOW ( MP905Z MPV II lidská p. sem ) || MP905Z MPV II lidská p. sem ) && MP803Z MPV I
Znalost obecné části mezinárodního práva veřejného a vnitrostátních odvětví veřejného práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 350 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/350, pouze zareg.: 0/350, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/350
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult !
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Mezinárodní právo se vytrvale vyvíjí ve směru kohezní ochrany lidských práv. Jedinec přestal být objektem mezinárodněprávní úpravy a zaujal právní postavení subjektu mezinárodního práva, třebaže závislé, nejisté a okrajové. Odvětví mezinárodní ochrany lidských práv objevuje pro jednotlivce výhodnou právní pozici, neboť je, abstraktně vyjádřeno, nadán individuálními lidskými právy, kdežto stát je vůči němu zavázán negativními či pozitivními povinnostmi. Dané odvětví mezinárodního řádu neupravuje toliko "mětí" lidských práv, ale taktéž kontrolní či implementační mechanismy neboli procesní normy. Dichotomie regulace lidských práv (hmotně a procesně právní) poskytuje vitální impuls pro jejich dodržování na vnitrostátní úrovni. Mezinárodní ochrana totiž představuje toliko subsidiární záštitu. Mezinárodní smlouvy o lidských právech tvoří základ daného subsystému. Instrumenty toho druhu nevyjadřují mrtvou literu, nýbrž živoucí pravidla chování. Jejich výklad zahrnuje rozličné intelektuální operace, včetně neviditelných instinktivních procesů. Výkladové kánony mají dehierachizované postavení čili nezastávají vzájemně subordinační pozice. K výkladu lidskoprávních pravidel se používají následující metody: jazyková, systematická, logická, účelová, funkční, srovnávací, "margin of appreciation", dynamická, správní uvážení aj. Ovládnutí zmíněných kánonů je naléhavým zadáním výuky lidských práv, což vede k pochopení jejich vzájemné závislosti a interdeterminaci. Přesným smyslem dané disciplíny je pak vyjádření lidského rozměru mezinárodního práva, který vyvěrá ze zřídla antropocentrismu a humanismu.
Osnova
 • TÉMATA ZVLÁŠTNÍ ČÁSTI MPV 1. Právní pojem "terra nullius" v průvanu času a nároky z okulární, symbolické, efektivní okupace, uti possidetis, geografická blízkost apod. Státní území, územní suverenita a výsost v mezinárodní judikatuře 2. Charakteristické znaky moderního mořského práva. Symbióza národních a mezinárodních režimů (pobřežní moře, souostrovní státy, výlučné hospodářské pásmo, pevninská mělčina, volné moře jako res communis omnium a mořské dno jako společné dědictví lidstva) 3. Dvojohniskový pohled na charakter a právní režim Antarktidy 4. Rozmanité formy diplomacie. Základy diplomatického práva: výsady a imunity a jejich osobní, územní, časová a věcná aplikovatelnost 5. Státní občanství a jeho propojení s mezinárodním právem. Lidskoprávní uchopení občanství: právo nabýt, změnit a nebýt zbaven občanství 6. Povlovné i prudší proměny humanitárního práva a jeho dnešní podoba: jeho zásady jako normativní vektory. TÉMATA PVP LIDSKÁ PRÁVA 1. Ideové zdroje ochrany lidských práv. Geneze lidských práv. Univerzální a regionální ochrana lidských práv 2. Česká republika a její mezinárodní závazky v oblasti ochrany lidských práv. Ústavní soud ČR a mezinárodní ochrana lidských práv 3. Univerzální ochrana lidských práv, kontrolní mechanismy ochrany lidských práv podle univerzálních instrumentů 4. Mezinárodní ochrana lidských práv v Evropě: způsoby ústavní recepce, smlouvy o lidských právech Rady Evropy a kontrolní mechanismy podle nich, ochrana lidských práv v EU, návrh Charty základních práv EU 5. Evropská úmluva o lidských právech a její 11. protokol.Evropský soud pro lidská práva: důvody jeho současného zahlcení a možná řešení, Evropský soud pro lidská práva jako případná obecná soudní instance Rady Evropy 6. Americký a africký standard ochrany lidských práv. Ochrana práv dítěte na mezinárodní úrovni 7. Mezinárodní ochrana menšin obecně a romské menšiny zvláště
Literatura
 • SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Translated by Jiří Malenovský. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 364 s. ISBN 8021014857. info
 • MALENOVSKÝ, Jiří. Případ praktické aplikace článků 10 Ústavy České republiky: Rámcová úmluva na ochranu národostních menšin. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1995, roč. 134, č. 9, s. 855-871. ISSN 0324-7007. info
 • MALENOVSKÝ, Jiří. Glosy k výkladu článku 10 české ústavy v praxi ústavních orgánů. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1996, roč. 135, č. 9, s. 797-813. ISSN 0324-7007. info
 • MALENOVSKÝ, Jiří. Článek 10 Ústavy ČR a Úmluvy Rady Evropy o lidských právech. Evropské a mezinárodní právo, Brno: Nadace prof. B.Komárkové, 1996, roč. 5, č. 6, s. 9-11. ISSN 1210-397. info
 • CHUTNÁ, Monika. Úmluva o právech dítěte - obecná ustanovení - články 1 až 5. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 3, s. 364-387. ISSN 1210-9126. info
 • MALENOVSKÝ, Jiří. Ochrana národnostních menšin v Evropě a v České republice. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky, Praha: Ministerstvo vnitra, 1998, roč. 9, č. 39, s. 20-21. ISSN 0027-8009. info
 • CHUTNÁ, Monika. Nový mechanismus kontroly Evropské úmluvy o ochraně lidskýchpráv a základních svobod. In Ročenka evropského práva. Svazek 1., 1995. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 145-153. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 174. ISBN 80-210-1422-9. info
 • MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách ve světle článku 10 Ústavy České republiky. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 31, č. 3, s. 3-7. ISSN 1211-3384. info
 • CHUTNÁ, Monika. Právo na vzdělání v mezinárodních dokumentech a v Evropské úmluvě na ochranu základních práv a svobod. In Ročenka evropského práva. Svazek 2, 1996. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 169-176. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 197. ISBN 80-210-1688-4. info
 • MALENOVSKÝ, Jiří. K ratifikaci Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Českou republikou. Právník, Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 3, s. 169-182. ISSN 0324-7007. info
Metody hodnocení
Semináře se konají 1x za 14 dní. Zkouška je ústní, společná s předmětem Mezinárodní právo veřejné.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.