MP905Zk Mezinárodní právo veřejné II

Právnická fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc. (přednášející)
Mgr. Vakhtang Darchiashvili (přednášející)
JUDr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Rozvrh
Po 22. 9. až Pá 19. 12. Po 8:00–9:30 030, Po 8:00–9:30 136, Po 9:35–11:05 030, Po 9:35–11:05 136, Po 18:15–19:45 030, Po 18:15–19:45 136
Předpoklady
( NOW ( MP905Z MPV II sem ) || MP905Z MPV II sem ) && MP803Z MPV I
Znalost obecné části mezinárodního práva veřejného a vnitrostátních odvětví veřejného práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult !
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v jednotlivých oblastech upravených mezinárodním právem tak, aby pochopili nejen obsah, ale i podstatu této úpravy, včetně její návaznosti na právo vnitrostátní. Zvláštní důraz je kladen na mezinárodní ochranu lidských práv, kde by studenti měli pochopit nejen obsah chráněných práv, ale i fungování mezinárodních ochranných mechanismů. Celkově by studenti měli pochopit, že mezinárodní právo je součástí práva platného pro Českou republiku.
Osnova
  • TÉMATA ZVLÁŠTNÍ ČÁSTI MPV 1. Právní pojem "terra nullius" v průvanu času a nároky z okulární, symbolické, efektivní okupace, uti possidetis, geografická blízkost apod. Státní území, územní suverenita a výsost v mezinárodní judikatuře 2. Charakteristické znaky moderního mořského práva. Symbióza národních a mezinárodních režimů (pobřežní moře, souostrovní státy, výlučné hospodářské pásmo, pevninská mělčina, volné moře jako terra communis omnium a mořské dno jako společné dědictví lidstva 3.Dvojohniskový pohled na charakter a právní režim Antarktidy v rozpravě dvou znalců 4. Rozmanité formy diplomacie. Základy diplomatického práva: výsady a imunity a jejich osobní, územní, časová a věcná aplikovatelnost 5. Státní občanství a jeho propojení s mezinárodním právem. Lidsko-právní uchopení občanství: právo nabýt, změnit a nebýt zbaven občanství 6.Povlovné i prudší proměny humanitárního práva a jeho dnešní podoba: jeho zásady jako normativní vektory TÉMATA PVP LIDSKÁ PRÁVA 1.Ideové zdroje ochrany lidských práv.Geneze lidských práv.Univerzální a regionální ochrana lidských práv 2.Česká republika a její mezinárodní závazky v oblasti ochrany lidských práv.Ústavní soud ČR a mezinárodní ochrana lidských práv 3.Univerzální ochrana lidských práv, kontrolní mechanismy ochrany lidských práv podle univerzálních instrumentů 4.Mezinárodní ochrana lidských práv v Evropě: způsoby ústavní recepce, smlouvy o lidských právech Rady Evropy a kontrolní mechanismy podle nich, ochrana lidských práv v EU, Charta základních práv EU 5.Evropská úmluva o lidských právech a její 11. protokol.Evropský soud pro lidská práva: důvody jeho současného zahlcení a možná řešení, Evropský soud pro lidská práva jako případná obecná soudní instance Rady Evropy 6.Americký a africký standard ochrany lidských práv. Ochrana práv dítěte na mezinárodní úrovni 7.Mezinárodní ochrana menšin obecně a romské menšiny zvláště
Literatura
  • POTOČNÝ, Miroslav a Jan ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné : zvláštní část. 5., dopl. a rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. xxii, 511. ISBN 8071795364. info
  • ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xli, 840. ISBN 9788071797289. info
  • ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 2., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. ix, 150. ISBN 8071793981. info
  • BERGER, Vincent. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Translated by Bruno Jungwiert. 7. franc. vyd. (2000), 1. č. Praha: IFEC, 2003. xx, 769 s. ISBN 80-86412-23-7. info
  • REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Vyd. 1. Praha: Orac, 2002. 263 s. ISBN 80-86199-57-6. info
  • SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Translated by Jiří Malenovský. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 364 s. ISBN 8021014857. info
  • HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika : judikatura a řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Linde, 2003. 743 s. ISBN 807201417X. info
Metody hodnocení
Semináře jsou povinné a jsou zaměřeny na judikaturu mezinárodních soudů. Zkouška je písemná (obligatorně) s fakultativní ústní částí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.