EN

PrF:MV728K Pr.klinika uprchl.práva I - Informace o předmětu

MV728K Právní klinika uprchlického práva I

Právnická fakulta
podzim 2009
Rozsah
1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Hana Lupačová (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Lupačová
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 18:15–19:45 302
Předpoklady
! MV728Z Pr.klinika uprchl.práva I && ( MP606Z Správní právo I )
Správní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na azylové a cizinecké právo, přičemž se probírá nejen česká legislativa a judikatura ale (v omezené míře) také evropské azylové acquis a relevantní mezinárodní úmluvy (Úmluva o právním postavení uprchlíků, Úmluva o ochraně lidských práv a svobod). Na teoretickou výuku na seminářích navazují pozdější praktická cvičení, kde mají studenti možnost vyzkoušet si napsat žalobu a jiná právní podání, zkusit si simulovaný soudní proces, apod. se zpětnou vazbou nejen od vyučující, ale též od dalších pozvaných externích vyučujících (zejména Miroslav Jurman z NSS, Pavel Pořízek a Miloš Valášek z KVOP, Lucie Atkins). Dále je výuka doplněna praxí v nevládní organizaci SOZE, která poskytuje bezplatnou právní pomoc žadatelům o azyl a jiným cizincům. Praxe zahrnuje nejen návštěvy nevládní organizace, ale též návštěvu detenčních zařízení Ministerstva vnitra a azylových zařízení, kde studenti vidí právníka nevládní organizace v praxi a později mají též možnost vyzkoušet si právní poradenství. Cílem tedy je, kromě teoretického (nevyčerpávajícího) základu azylového a cizineckého práva, studentům ukázat, jak v praxi vypadá práce právníka v nevládní organizaci, jak lze právem pomoci specifické skupině osob, kteří jsou mnohdy odkázáni pouze na asistenci nevládní organizace. Studentům se nabízí v seminářích možnost vyzkoušet si "nanečisto" to, co později v praxi bude ovlivňovat výsledky soudních sporů.
Osnova
  • 1. Úvodní seminář Azylové právo-úvod a) Právní úprava ochrany uprchlíků (Úmluva z r. 1951, o právním postavení uprchlíků, zákon č. 325/1999 Sb.) b) Základní pojmy c) Jednotlivé formy mezinárodní ochrany 2. Řízení o udělení mezinárodní ochrany – I. Instance a) Průběh řízení o udělení mezinárodní ochrany b) I. instance řízení: subjekty, jejich procesní práva a povinnosti c) Pohovor s žadatelem o udělení mezinárodní ochrany d) Rozhodnutí v I. instanci řízení, jeho obsah a následky 3. Psychologické aspekty řízení o udělení mezinárodní ochrany a) ohrožené skupiny žadatelů: matky s dětmi, samostatné ženy, nezletilí bez doprovodu zákonného zástupce a fyzicky či psychicky handicapovaní jedinci b) vypořádání se žadatelů s prožitým traumatem c) komunikace s klienty z různého socio-kulturního prostředí d) práce s klientem z pohledu pracovníka sociálního oddělení pobytového střediska/integračního azylového střediska 4. Řízení o udělení mezinárodní ochrany – soudní řízení a) žaloby proti rozhodnutí Ministerstva vnitra: procesní práva a povinnosti; speciální úprava některých otázek pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany (cizí jazyk, právní zástupce, tlumočník atd.), následky rozhodnutí b) kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu: procesní práva a povinnosti, přijatelnost kasační stížnosti ve věci mezinárodní ochrany, následky rozhodnutí o kasační stížnosti c) vízum za účelem strpění pobytu d) judikatura NSS 5. EU a ochrana uprchlíků a) ustanovení v SES – 1. pilíř b) Dublinské nařízení c) kvalifikační a procedurální směrnice c) transpozice směrnic do českého práva 6. UNHCR a jeho role při ochraně uprchlíků a) oprávnění UNHCR podle českého zákona o azylu b) role UNHCR v jiných zemích c) přesidlování uprchlíků a role UNHCR 7. Cizinecké právo-úvod a) Právní úprava pobytu cizinců na území ČR (zákon č. 326/1999 Sb.) b) Základní pojmy c) Přehled jednotlivých typů pobytu cizinců d) Práva a povinnosti cizinců 8. Pobyt cizinců v ČR – jednotlivé pobytové statusy: občané tzv. třetích zemí a) víza a) přechodný pobyt – občané třetích zemí b) dlouhodobý pobyt – občané třetích zemí - různé účely pobytu c) trvalý pobyt – občané třetích zemí - mj. i návaznost na azylové řízení 9. Pobyt cizinců v ČR – jednotlivé pobytové statusy: občané EU Práva a povinnosti spjaté s pobytem (práce, zdravotní péče, sociální zabezpečení, vzdělání). a) přechodný pobyt b) trvalý pobyt 10. Integrace cizinců a azylantů (Státní integrační program; Zaměstnávání a podnikání, Zdravotní péče, Bydlení, Vzdělávání) Cizinci: a) koncepce integrace cizinců b) zelené a modré karty c) výuka českého jazyka Azylanti: a) IAS b) integrační byty pro azylanty c) výuka českého jazyka Úloha jednotlivých ministerstev a role nevládních organizací na zajištění integrace cizinců 11. Vyhoštění cizince z území ČR, zajištění cizince a) povinnosti cizinců – důvody vyhoštění, následky vyhoštění b) zajišťovací zařízení cizinců c) vyhoštění a žádost o udělení mezinárodní ochrany 12. Ochrana práv cizinců z pohledu Veřejného ochránce práv a) oprávnění Veřejného ochránce práv, proti komu mohou směrovat podněty, jak si stěžovat, způsob vyřizování podnětu b) preventivní návštěvy azylových středisek a zařízení pro zajištění cizinců c) podněty v oblasti cizinců, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany 13. Státní občanství z pohledu Veřejného ochránce práv a) podmínky pro udělení státního občanství b) řízení o státním občanství c) podněty z oblasti státního občanství d) nový zákon o státním občanství 14. Závěřečný seminář
Literatura
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:doplňková ochrana. první. Brno: Masarykova Univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 320, 2007. 235 s. ISBN 978-80-210-4476. info
  • JÍLEK, Dalibor a Renáta KLEČKOVÁ. Společný evropský azylový systém : procedurální směrnice. / editoři: Dalibor Jílek a Renáta Klečková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 214 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 304. ISBN 80-210-4058-0. info
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
Výukové metody
Semináře - teoretické (první tři z obou semestrů) Semináře - praktická cvičení (další semináře) s pozvanými hosty Praxe v nevládní organizaci a azylových zařízeních Argumentační seminář Možnost účasti na Asylum Moot Court
Metody hodnocení
písemná práce (žaloba) a účast na seminářích a praxi
Informace učitele
S ohledem na práci s migranty se doporučuje před registrací do předmětu zvážit své jazykové znalosti. Výhodou je znalost anglického, francouzského, ruského jazyka, případně arabského nebo španělského.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.