LP101ZK Úvod do veřejného práva a práva EU

Právnická fakulta
podzim 2010
Rozsah
20/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Naděžda Špirudová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování modulu by měli účastníci být schopni: a) rozumět a používat právní terminologii, b) vysvětlit fungování státu, jeho orgánů, samosprávných institucí, c) diskutovat o významu ústavních základů moderního státu, d) rozumět metodám a formám veřejnoprávní regulace v praxi e) rozumět systému a fungování veřejné správy s důrazem na principy dobré správy, f) kriticky ohodnotit zásady vývoje a utváření právního řádu Evropské unie, g) vysvětlit vztah mezi právem Evropské unie a právem členského státu, h) aplikovat právní znalosti ve shora uvedených oblastech, i) použít argumenty v debatě a v praxi.
Osnova
  • Úvod do právní terminologie (pro neprávníky) • Stát, společnost a postavení jednotlivce • Ústavní základy státu, především České republiky • Ústavní základy právního systému a veřejnoprávní regulace v moderních státech • Úloha a funkce veřejných orgánů při regulaci společenských vztahů • Metody a formy veřejnoprávní regulace • Specifické rysy institucí působících mezi společností a státem (politické strany, zájmová uskupení). Právo na samosprávu. • Právní řád a veřejná správa. Zásady dobré správy. • Právní záruky ve veřejné správě. Kontrola veřejné správy. Správní a ústavní soudnictví (úloha Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu). • Evropská unie a Evropské společenství – jejich právní povaha (právní subjektivita, mezinárodní a nadnárodní charakter), změny předvídané Smlouvou o Ústavě pro Evropu • Vymezení působnosti Evropské unie ve vztahu k členským státům (zahrnující princip subsidiarity a proporcionality) • Systém práva Evropské unie, vztah k vnitrostátnímu právu členského státu (zásada nadřazenosti a přímého účinku). Prameny práva Evropské unie, specifické rysy práva Evropské unie ve srovnání s prameny vnitrostátního a mezinárodního práva • Institucionální systém Evropské unie • Legislativní proces v Evropské unii • Aktuální vývoj v Evropské unii (Smlouva o Ústavě pro Evropu) • Národní, mezinárodní a evropský systém ochrany lidských práv
Literatura
    doporučená literatura
  • TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 4. dotisk 2. akt. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 99 s. Edice učebnic PrF MU č. 444. ISBN 978-80-210-5163-8. info
  • VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. 5. dotisk 2. nezměn. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 47. ISBN 978-80-210-4683-2. info
  • SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xx, 304. ISBN 9788074003134. info
  • FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium na PrF MU. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 130 s. Edice učebnic číslo 416. ISBN 978-80-210-4731-0. info
  • PRŮCHA, Petr. Průcha, P.: Správní právo, obecná část, (učebnice) 7. doplněné a aktualizované vydání. 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 s. ISBN 978-80-210-427. info
Výukové metody
Přednášky, skupinové diskuse, skupinová/individuální konzultace, řešení případových studií. Samostudium, individuální konzultace, příprava a zpracování písemných prací.
Metody hodnocení
100 % písemná práce Dále se zohledňuje: Aktivní účast ve výuce modulu zahrnující zejména diskusi týkající se konkrétních témat, znalost případových studií. Informace o studijních výsledcích: Účastníci programu budou informování o studijních výsledcích individuálně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015.