BVV12Zk Základy obchodního práva

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alena Pokorná (přednášející)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Medková
Rozvrh
Po 11:10–12:40 034
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem v jeho základním rozsahu. Výuka zahrnuje soutěžní právo v dělení na právní ochranu soutěžního prostředí a nekalou soutěž, dále výklad o právní úpravě postavení podnikatelských subjektů (obchodní společnosti a družstvo), výklad o obchodních závazkových vztazích a seznámení se základy práva cenných papírů. Výuka na přednáškách směřuje k nabytí vědomostí tvořících teoretický základ oboru a k dovednosti orientovat se v zákonné úpravě a aplikovat ustanovení zákona. Na konci tohoto kursu budou studenti schopni porozumět v základech právní úpravě obchodních společností, hospodářské soutěže, obchodních závazkových vztahů a cenných papírů, tuto úpravu budou umět vysvětlit a aplikovat ji na konkrétní případy.
Osnova
  • 1.Úvod do obchodního práva, prameny obchodního práva, systematika obchodního zákoníku 2. Subjekty obchodněprávních vztahů - přehled 3. Podnikatel, jednání podnikatele, charakteristika podnikání 4. Obchodní firma, obchodní rejstřík 5. Obecná úprava obchodních společností 6. Osobní obchodní společnosti 7. Kapitálové obchodní společnosti 8. Zásady soukromého práva a jejich uplatnění v obchodním právu, zejména v obchodních závazkových vztazích 9. Vztahy mezi obchodním a občanským zákoníkem v obchodních závazkových vztazích 10. Druhy obchodních závazkových vztahů 11. Charakteristika soutěžního práva a soutěžního chování 12. Nekalá soutěž 13. Vznik obchodních závazků 14. Zajištění obchodních závazků 15. Zánik obchodních závazků 16. Odpovědnostní vztahy 17. Charakteristika smluvních typů, zejména kupní smlouvy a smlouvy o dílo 18. Pojem cenný papír a klasifikace cenných papírů 19. Směnky
Literatura
    povinná literatura
  • Bejček, J.-Hajn, P.-Kotásek, J.-Ondrejová, D.-Pokorná, J.-Šilhán, J.-Večerková, E. Nástin obchodního práva I. Obsahuje CD-ROM. Dotisk 2., upr. vyd. Brno:Masarykova univerzita, Právnická fakulta,2010. 96 s.ISBN 978-80-210-5031-0.
  • Bejček, J.-Marek, K.-Kotásek, J.-Ondrejová, D.-Šilhán, J.. Nástin obchodního práva II. Obsahuje CD-ROM. Dotisk 2., upr. vyd. Brno:Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2010.111 s.ISBN 978-80-210-4978-9.
    doporučená literatura
  • ELIÁŠ, Karel, Jarmila POKORNÁ a Tomáš DVOŘÁK. Kurs obchodního práva : obchodní společnosti a družstva. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xxxv, 503. ISBN 9788074000485. info
  • KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ, Jindřich VÍTEK, Přemysl RABAN a Vlastimil PIHERA. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 5. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 419 s. Beckovy právnické učebnice, sv. 1. ISBN 978-80-7179-454-7. info
  • ELIÁŠ, Karel, Petr HAJN a Josef BEJČEK. Kurs obchodního práva : obecná část : soutěžní právo. / Karel Eliáš ... [et al.]. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. 610 s. (Právnické učebnice). ISBN 978-80-7179-583-4. info
Výukové metody
Výuka je prováděna ve formě přednášek. Přednášky mají účel poznávací; uvádí se právní úprava, judikatura i konkrétní příklady.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Zkušební otázky jsou obsahově pokryty přednáškami a předepsanou literaturou. Písemná zkouška bude hodnocena týž den při ústním zkoušení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.