MVD016K Právní argumentace a její uplatnění v rámci zpracování případu

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M. (přednášející)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Fafílková
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD016K/01: Čt 2. 10. 15:05–16:35 258, 16:40–18:10 258, Čt 16. 10. 15:05–16:35 258, 16:40–18:10 258, Čt 30. 10. 15:05–16:35 258, 16:40–18:10 258, Čt 13. 11. 15:05–16:35 258, 16:40–18:10 258, Čt 27. 11. 15:05–16:35 258, 16:40–18:10 258, Čt 11. 12. 15:05–16:35 258, 16:40–18:10 258, L. Atkinsová
Předpoklady
MP410Zk Občanské právo III || CM410Zk Občanské právo III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřený na tvorbu a podporu dovedností studentů souvisejících s uchopením a zpracováním případu v té situaci, kdy se setkávají s případem v jeho hrubé, neopracované podobě. Předmět vede studenty k rozpoznaní kroků a postupů jak případ nejen právně analyzovat, ale také jak zjistit zájmy různých stran a jak odhadnout vliv těchto zájmů na celkovou strategii případu. V neposlední řadě, jsou studenti vyzvání k navržení řešení respektive k vytvoření doporučení a vysvětlení tohoto doporučení jimi zastupované straně. Cílem předmětu je, aby si studenti vyzkoušeli a alespoň částečně prakticky osvojili tyto dovednosti: Vyhledat a seznámit se s větším množstvím materiálů a vybrat z nich právně relevantní informace; zhodnotit věrohodnost důkazů předkládaných zastupovanou stranou, vyrovnat se s rozpory popř. vybrat taktiku k odstranění těchto rozporů; rozlišovat mezi skutkovými tvrzeními a hodnotovými úsudky či postoji stran; vzít v úvahu zájmy jednotlivých stran a rozpoznat odraz těchto zájmů v jejich úsudku či postoji; rozbor strategických možnosti a výběr resp. vypracování doporučení postupu včetně poučení strany o existenci různých možností postupu (a jejich výhod a nevýhod); prezentace doporučeného postupu za účelem získání feedbacku od profesních kolegů.
Osnova
 • V centru samotného případu stojí případová studie. Přestože hlavním cílem je zpracování případu, budou se v předmětu vyskytovat také obecnější níže uvedená témata. Ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o předmět dovednostni nikoliv znalostní, nebudou tato témata se studenty probírána v jejich široké rovině teoretické, ale jen v daleko užší rovině aplikační, t.j. do té míry, do jaké je pochopení těchto témat stěžejní pro uchopení případu.
 • (1) Základní terminologie právní argumentace (pojem subsumpce, neurčité právní pojmy, právní principy); přehled nejpouživanějších metod výkladu; význam právní argumentace (diskuse o možných pojetích práva od pozitivistického pojetí k přirozenoprávnímu pojetí).
 • (2) Specifika práce s případy zasahujícími do ústavní a lidskoprávní roviny; úvod do práce se základními právy a svobodami a s právními principy.
 • (3) Základní zásady vybraného odvětví soukromého práva a jejich odraz v textech právních předpisů vztahujících se na případovou studií.
 • (4) Role procesních stran (popř. advokáta) a soudu při zjišťování a objasňování skutkového stavu a při stanovení právního hodnocení; důraz na posun těchto rolí s ohledem na historický vývoj, resp. vstup do EU, oddělení správního soudnictví, soudcovské dotváření práva.
 • (5) Vztah jednotlivce a státu resp. společnosti (důraz na pojem veřejný zájem); vymezení prostoru pro diskréční rozhodování správních orgánů a omezení svévole na jejich straně. Problém svévole v soudcovském rozhodování.
 • (6) Úloha advokáta v rámci nastavení cílů a návrhů řešení z hlediska uplatnění volby klienta a zohlednění této volby (tzv. client-centered representation).
Literatura
  doporučená literatura
 • MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva : úvod do právní argumentace. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010. xviii, 276. ISBN 9788074001499. info
 • SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 330 s. ISBN 9788073801342. info
 • HANUŠ, Libor. Právní argumentace nebo svévole. Úvahy o právu, spravedlnosti a etice. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 222 s. Beckova edice Právní instituty. ISBN 978-80-7400-035-5. info
 • Judikatura a právní argumentace : teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. Edited by Zdeněk Kühn - Michal Bobek - Radim Polčák. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2006. xxii, 234. ISBN 8090378609. info
 • KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva ve složitých případech : k úloze právních principů v judikatuře. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002. 419 s. ISBN 8024604833. info
Výukové metody
Prolínání obecných témat předmětu s prací na případové studii je zajištěno jednak zadáními seminářů směřujícími do obou částí a rozvíjeno v diskusi na seminářích, kdy se neustále přechází z obecné roviny do roviny konkrétního případu.
K uchopení případu a ke zpracování případu jsou studenti postupně vyzváni ke splnění těchto úkolů:
(1) individuální prostudování případové studie a příprava na semináře dle zadání seminařů;
(2) práce v malé skupině (ideálně 3 studenti, ne však více než 5 studentů) formou přípravy určité části případu dle zadání pro tuto skupinu;
(3) příprava a vypracování v malé skupině závěrečné práce spočívající v doporučení řešení případu zastupované straně.
Metody hodnocení
50% závěrečná písemná práce obsahující doporučené řešení případu vypracovaná v malých skupinách
25% prezentace zpracování určité části případu připravená každou z malých skupin na jeden ze seminářů dle instrukcí vyučujícího (termín prezentací bude dohodnut s malými skupinami po rozdělení studentů do malých skupin v závislosti na počtu malých skupin)
25% individuální aktivní participace na seminářích
Informace učitele
Forma blokové výuky a zvolená metodika výuky kladou vysoké nároky na domácí přípravu, jakož i na maximální zapojení studentů do výuky v seminářích. Studentům jsou před KAŽDÝM seminářem zaslána zadání směřující do obecné roviny témat, jakož i promítnutí těchto témat do konkrétní roviny případové studie. Tato zadání musí být zpravidla zpracována v malých skupinách.
V samotných seminářích se prosazuje vysoce interaktivní forma výuky vzhledem k tomu, že jsou studenti často postavení do určitě role (např. právních zástupců jedné ye stran) nebo je jim (indiviádulně nebo malým skupinám) svěřena příprava určitě otázky, jejíž odpověď pak v rámci semináře prezentují ostatním studentům. I z tohoto důvodu je osobní účast na semináři povinná a nelze ji s výjimkou zdravotních důvodů (potvrzených) omluvit. Semináře nelze nahradit jiným plněním.
V neposlední řadě jsou v závěrečném semináři, kterému většinou předchází setkání mezi vyučujícím a malými skupinami, prezentována navrhovaná řešení případu jednotlivými malými skupinami. Ještě v rámci téhož semináře se pak malým skupinám dostane feedbacku od jejich spolužáků, resp. profesních kolegů. Vyučující má navíc možnost poukázat na různorodost navrhovaných řešení případu a motivovat studenty k zamyšlení se nad kritérii, které zvolili při volbě postupu, jakož i nad postoji stran, které zohlednili, potlačili či opomenuli.
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2018 07:55, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému