MVV794K Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Petra Novotná, Ph.D., LL.M. (pomocník)
Garance
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Fafílková
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV794K/01: Út 30. 9. 16:40–18:10 129, 18:15–19:45 129, Út 14. 10. 16:40–18:10 129, 18:15–19:45 129, Út 28. 10. 16:40–18:10 129, 18:15–19:45 129, Út 11. 11. 16:40–18:10 129, 18:15–19:45 129, Út 25. 11. 16:40–18:10 129, 18:15–19:45 129, Út 9. 12. 16:40–18:10 129, 18:15–19:45 129, Z. Kapitán
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí z kursů MP504K Mezinárodní právo soukromé I a MP601Zk Mezinárodní právo soukromé II. Předmět má následující cíle:
konfrontovat teoretické poznatky s požadavky praxe;
umět definovat negativní obchodnickou praxi;
zlepšit dovednost formulovat vybraná smluvní ujednání (například formulace záruky, smluvní pokuty, volby práva);
zlepšit argumentační dovednosti pro případ vedení sporu před soudem či rozhodčím soudem;
umět analyzovat vybraná smluvní ujednání (v oblasti hmotného, procesního i kolizního práva);
Osnova
 • Problematické okolnosti vztahu metody přímé a kolizní; rozsah aplikační přednosti mezinárodních smluv.
 • Praktické hranice možností rozhodování v rozhodčím řízení.
 • Analýza režimových ustanovení I.
 • Analýza režimových ustanovení I.
 • Odpovědnost v závazkovém právu.
 • Platební styk, ošetření kursových, měnových a cenových rizik.
 • Zjišťování cizího práva a zacházení s ním.
 • Rozbor praxe vybraných institutů - platnost právních úkonů, smluvní pokuta.
 • Moot court I.
 • Moot court II.
 • Moot court III.
Literatura
 • valdhans
 • KAPITÁN, Zdeněk. Má vždy metoda přímá přednost před metodou kolizní? Vztah kolizního práva a Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Praha: Univerzita Karlova, 2008. s. 61 - 67, 7 s. ISSN 0323-0619. info
 • VALDHANS, Jiří. Náhrada škody v režimu Vídeňské úmluvy. Právní fórum, Praha: ASPI, 2008, roč. 2008, č. 8, s. 342-350. ISSN 1214-7966. info
 • KAPITÁN, Zdeněk. Podmínky aplikovatelnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 2008, V, č. 7, s. 275 - 289. ISSN 1214-7966. info
 • KAPITÁN, Zdeněk. Praxe použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 2008, V, č. 7, s. 273 - 274. ISSN 1214-7966. info
 • KAPITÁN, Zdeněk. Reklamace a následky porušení smlouvy podle Vídeňské úmluvy. Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 2008, V, č. 8, s. 321 - 329. ISSN 1214-7966. info
 • VALDHANS, Jiří. "Tort" jako příčina vzniku mimosmluvní odpovědnosti. In Sborník příspěvků IX. ročníku mezinárodní konference EKF VŠB - TU Ostrava 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 978-80-248-1324-0. info
 • KAPITÁN, Zdeněk. Volba sudiště v mezinárodním obchodě - ekonomické kritérium vstupu do závazkového vztahu. In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2006. s. 50-56, 7 s. ISBN 80-248-1243-6. info
 • KAPITÁN, Zdeněk. Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část XI. Zajištění důkazů ve věcech civilních v rámci Evropské unie. Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 2005, Roč. 2., č. 12, s. 449-456. ISSN 1214-7966. info
 • KAPITÁN, Zdeněk. Volba sudiště v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2004, Roč. 12, č. 1, s. 18-26. ISSN 1210-9126. info
 • VALDHANS, Jiří. Prodlení s plněním peněžitých závazků a dlouhé platební lhůty EU. Obchodní právo, Praha: Prospektrum, 2003, Roč. 12, č. 9, s. 15-20. ISSN 1211-8278. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Lex mercatoria a jeho užití v řízení před mezinárodními rozhodci. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR, Praha: Bonus, 1999, roč. 8, č. 11, s. 29-37. ISSN 1210-4043. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Principy evropského smluvního práva. In Ročenka evropského práva. Svazek 3, 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 65-92. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 216. ISBN 80-210-1960-3. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Několik poznámek k aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, s. 70-82. ISSN 1210-9126. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Standardizované formy uzavírání smluv v mezinárodním obchodním styku. prvé. Brno: MU Brno, 1991. 118 s. ISBN 55-956-91. info
Výukové metody
teoretická příprava formou přednášek a na ní navazující praktická příprava formou cvičení (s využitím interaktivních pomůcek), domácí příprava (řešení příkladů, kontraktace a příprava na moot court), moot court v závěru semestru
Metody hodnocení
Požadavky na získání kolokvia budou sestávat z průběžného hodnocení plnění úkolů zadávaných již při výuce v semestru (formulace smluvního ustanovení podle zadání, rozbor smluvních ustanovení).
Studenti dále budou rozdělení do pracovních skupin, ve kterých budou realizovat moot court na zadaná témata.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2018 08:01, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému