MV728K Právní klinika uprchlického práva I

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/1. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Linda Janků, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Lupačová (cvičící)
Mgr. Anna Makarenko (cvičící)
Mgr. Beáta Szakácsová (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Lupačová
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Sochorová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV728K/01: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý lichý čtvrtek 18:15–19:45 208
Předpoklady
SOUHLAS
Správní právo (alespoň 1. semestr).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na azylové a cizinecké právo a na praktické aspekty této oblasti práva. Teoretická výuka k předmětu je v převážné míře pokryta samostatným předmětem Uprchlické a cizinecké, který studenti kliniky povinně navštěvují. Semináře kliniky na uvedený předmět s teoretickým základem navazují. Na každém semináři je určité praktické cvičení (srov. osnova předmětu). Po prvních třech seminářích (a zároveň několika seminářích v rámci předmětu Uprchlické a cizinecké právo), začínají studenti dále praxi v nevládní organizaci Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE), která poskytuje právní poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a cizincům (srov. www.soze.cz). Praxe zahrnuje nejen návštěvy nevládní organizace, ale též návštěvu detenčních zařízení Ministerstva vnitra a azylových zařízení, kde studenti vidí právníka nevládní organizace v praxi a později mají též možnost vyzkoušet si právní poradenství. Součástí praxe je též praxe v Kanceláři veřejného ochránce práv. Cílem tedy je v předmětu Uprchlické a cizinecké právo poskytnout jistý teoretický základ, v seminářích kliniky prakticky vyzkoušet některé aspekty právního poradenství „nanečisto“ se zpětnou vazbou od právníků z praxe a následně tyto zkušenosti aplikovat v praxi v nevládní organizaci. V průběhu prvního semestru přitom studenti nejednají sami s klienty nevládní organizace – ale podílejí se již na písemných podáních a další právní činnosti, ve druhém semestru pak již pod dohledem právního poradce SOZE od klienta nevládní organizace zjistí základní aspekty jeho případu a mohou připravit podání pro jeho případ – vše pod dohledem právníka a také na odpovědnost právníka SOZE, který všechna podání kontroluje a může využít v zastupování žadatele o mezinárodní ochranu nebo cizince. Kromě uvedeného by měli studenti rovněž zjistit, jak v praxi vypadá práce právníka v nevládní organizaci, jak lze právem pomoci specifické skupině osob, kteří jsou mnohdy odkázáni pouze na asistenci nevládní organizace. Přidanou hodnotou proti obvyklé praxi je speciální čas věnovaný specializované teoretické přípravě a čas věnovaný přípravě k jednání s klienty, provádění pohovorů, atd.
Osnova
  • Právní klinika uprchlického práva (jednou za dva týdny); výuka je propojena s předmětem MVD017K Azylové a migrační právo, kde přednáší odborníci z azylového a uprchlického práva. Sylabus 1. semestru: 1. seminář: Úvod do problematiky. Příklady osob, které lze pokládat za uprchlíky ve smyslu Ženevské úmluvy z roku 1951 2. seminář: Azylové řízení před správním orgánem. V rámci hodiny si studenti vyzkoušejí pohovor v řízení o mezinárodní ochraně (student v roli pohovoristy, vyučující v roli žadatele o mezinárodní ochranu), zpětná vazba a užitečné rady k pohovoru a k tomu, co z pohledu právního poradce sledovat, v případě, že asistuje u pohovoru (seminář vede bývalý pracovník Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky). Domácí úkol pro studenty: napsat správní rozhodnutí o mezinárodní ochraně (využít znalosti z Uprchlického a cizineckého práva) na základě fiktivní žádosti o mezinárodní ochranu a fiktivního pohovoru (lhůta pro odevzdání 2 týdny). 3. seminář: Komunikace s klientem (sociálně slabším; cizincem) – hodina za asistence psychologa. Poté, co jim psycholog řekne, jak reagovat na agresivní, depresivní klienty, jak se chovat ve styku s klienty z různého socio-kulturního prostředí (ženy muslimky...), si 2-3 studenti vyzkoušejí poskytování právního poradenství takovému klientu. Student v roli právníka, psycholog v roli klienta – normálního, ženy muslimky, silně depresivního klienta. 4. seminář: Řízení před soudy (azylové soudní řízení). První část hodiny: zpětná vazba na odevzdaná rozhodnutí o mezinárodní ochraně. Druhá část hodiny: o řízení před soudy: na co si má právní poradce dávat pozor, jaká jsou specifika správního přezkumu rozhodnutí o mezinárodní ochraně (seminář vede asistent soudce NSS). Domácí úkol pro studenty: Napsat žalobu proti rozhodnutí, které napsal jiný student. Lhůta: týden. Další týden mají studenti na domluvu k prezentaci žaloby. 5. seminář: Prezentace žalob: Na seminář je pozvána vyučující právní argumentace. Před ní studenti prezentují: 1) žalobu, 2) stanovisko žalovaného. V prezentaci se prostřídají všichni studenti (každý na 3 min.), následuje zpětná vazba na jejich prezentační schopnosti a tipy, jak lépe ústně prezentovat právní argumenty. 6. seminář: Zpětná vazba na písemná vyhotovení žalob. Reflexe praxe studentů v nevládní organizaci. 7. seminář: Vyhledávání informací o zemích původu v azylovém řízení (tipy, jak nakládat s elektronickými zdroji informací, jak posoudit relevantnost informací pro dokazování, jak posoudit věrohodnost zdrojů informací).
Literatura
    doporučená literatura
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:doplňková ochrana. první. Brno: Masarykova Univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 320, 2007. 235 s. ISBN 978-80-210-4476. info
  • JÍLEK, Dalibor a Renáta KLEČKOVÁ. Společný evropský azylový systém : procedurální směrnice. / editoři: Dalibor Jílek a Renáta Klečková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 214 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 304. ISBN 80-210-4058-0. info
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
Výukové metody
Semináře - praktická cvičení (další semináře) s pozvanými hosty Praxe v nevládní organizaci a azylových zařízeních a v Kanceláři veřejného ochránce práv Argumentační seminář Možnost účasti na Asylum Moot Court
Metody hodnocení
V průběhu předmětu studenti odevzdávají různá právní podání (správní rozhodnutí, 2 x žalobu) a prezentují své práce (pohovor s žadatelem o mezinárodní ochranu ve správním řízení, pohovor s klientem, 2 x prezentace žaloby). V průběhu roku je proto mnoho příležitostí hodnotit snahu studenta zlepšit své dovednosti, vynaložené úsilí, a také zlepšení jeho právní argumentace případně vystupování. Pro kolokvium z uvedeného předmětu je vzhledem k většímu počtu domácích úkolů a nutnosti domácí přípravy nutná zejména účast na seminářích, účast na praxi v nevládní organizaci a odevzdání žalob v přiměřené kvalitě v obou semestrech. V případě nesplnění účasti lze uznat výjimečně náhradní plnění. V případě odevzdání nekvalitní žaloby, je nutno tuto žalobu na základě připomínek dopracovat.
Informace učitele
Studenti budou vybráni do předmětu na základě motivačních dopisů, které by měli zaslat Mgr. Haně Lupačové. S ohledem na práci s migranty se doporučuje před registrací do předmětu zvážit své jazykové znalosti. Výhodou je znalost anglického, francouzského, ruského jazyka, případně jiných cizích jazyků. Kromě toho je nutné si zaregistrovat předmět Azylové a migrační právo, kde se na podzim odehrává teoretická výuka k předmětu; v rámci tohoto předmětu přednášejí také různí odborníci na azylové a cizinecké právo.
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, jaro 2021, jaro 2022.