EN

PrF:MVD004K Metodologie odůvodňování - Informace o předmětu

MVD004K Metodologie odůvodňování v právnické argumentaci

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Libor Hanuš, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Libor Hanuš, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Sochorová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh
každý lichý pátek 8:00–9:30 316
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVD004K/01: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý sudý pátek 8:00–9:30 316
Předpoklady
( MP113Zk Teorie práva || CM113Zk Teorie práva ) && ( MP214Z Občanské právo I || CM214Z Občanské právo I ) && ( MP311Z Občanské právo II || CM311Z Občanské právo II ) && ( MP410Zk Občanské právo III || CM410Zk Občanské právo III ) && ( MP413Z Občan. p. procesní I || CM413Z Občan. p. procesní I ) && MP510Zk OPP II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/16, pouze zareg.: 0/16
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou zejména tyto: prohloubit znalosti z oborů teorie práva a filozofie práva; ujasnit si vymezení rámce právní argumentace a svévole; teoreticky a na praktických příkladech upřesnit užití vybraných metodologických postupů právní logiky a argumentace; osvojit si metodologii lege artis užitého teleologického výkladu; diskurzivně promyslet racionální odůvodnění morálního úsudku (etická kritéria právní argumentace); přiblížit algoritmus řešení situace kolize účelů práva.
Osnova
 • 1. Pojem svévole a jeho typické projevy v právní praxi (ad illustrandum rozbor vybraných kauz). 2. Argumentace a odůvodnění v rámci realizace důkazního procesu. 3. Specifika metod výkladu a zvláštních argumentů právní logiky. 4. Účely práva a jejich kolize. Teleologický výklad. 5. Odůvodnění rozhodnutí. Soudcovská dotvorba práva a její mantinely. 6. Spravedlnostní hodnocení a etická kritéria argumentace.
Literatura
  povinná literatura
 • HANUŠ, Libor. Právní argumentace nebo svévole. Úvahy o právu, spravedlnosti a etice. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 222 s. Beckova edice Právní instituty. ISBN 978-80-7400-035-5. info
 • HANUŠ, Libor. K dosahu a mezím argumentace a fortiori (pokus o nahlédnutí strukturální). Právník, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 1054-1080. ISSN 0231-6625. info
 • HANUŠ, Libor. K postulátu morální argumentace v právu (základní nástin struktury problému). Časopis pro právní vědu a praxi, 2009, roč. 2009, I., s. 32-47. ISSN 1210-9126. info
 • HANUŠ, Libor. Svévole, moralita a právní argumentace. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C.H.Beck, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 130-134. ISSN 1210-6410. info
 • KNAPP, Viktor a Aleš GERLOCH. Logika v právním myšlení. 3. aktualiz. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. 230 s. ISBN 80-86432-02-5. info
 • RADBRUCH, Gustav. O napětí mezi účely práva. Edited by Pavel Holländer, Translated by Libor Hanuš. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 157 s. ISBN 9788073579197. info
  doporučená literatura
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. ISBN 3-406-40177-5. info
 • HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 303 s. ISBN 8086898962. info
 • HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace :ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha: Linde, 2003. 103 s. ISBN 80-86131-37-8. info
 • QUINTILIANUS, Marcus Fabius. Základy rétoriky. Praha: Odeon, 1985. info
 • KNAPP, Viktor. Vědecká propedeutika pro právníky. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 233 s. ISBN 80-86432-54-8. info
 • Morálka práva. Edited by Lon L. Fuller - Jiří Přibáň. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1998. 229 s. ISBN 80-86005-65-8. info
 • ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Vyd. 2. Praha: Academia, 2001. 292 s. ISBN 8020009175. info
 • KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Translated by Ladislav Menzel. Praha: Svoboda, 1990. ISBN 8020501525. info
 • TUGENDHAT, Ernst. Tři přednášky o problémech etiky. Translated by Marek Nekula. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998. 87 s. ISBN 8020407448. info
 • TUGENDHAT, Ernst. Přednášky o etice. Translated by Josef Moural. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2004. 311 s. ISBN 8072980866. info
 • MACINTYRE, Alasdair C. Ztráta ctnosti : k morální krizi současnosti. Translated by Pavla Sadílková - David Hoffman. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2004. 332 s. ISBN 8072980823. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, prezentace odborníků z dané oblasti, domácí úkoly, četba (povinná literatura).
Metody hodnocení
Kolokvium.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.