EN

PrF:MV931K Vodní právo - Informace o předmětu

MV931K Vodní právo

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
Mgr. Anna Chamráthová (pomocník)
Garance
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. každé sudé úterý 16:00–17:40 024
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV931K/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé úterý 18:00–19:40 024, A. Kliková
Předpoklady
MP809Z Správní právo II sem && ( MP701Z Správní právo proces - seminář || MP717Z Správní právo I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu bude znát základní teoretické a praktické poznatky z oblasti veřejného vodního práva, bude schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi vodním právem, správním právem, stavebním právem a právem životního prostředí, bude umět navrhnout řešení jednotlivých konkrétních případových studií a bude schopen zdůvodnit řešení případové studie.
Osnova
 • Pojem vodního práva, jeho předmět, obsah a zaměření.
 • Historické kontexty právní úpravy vodního práva.
 • Stavby vodních děl z pohledu vodního zákona, stavebního zákona a správního řádu.
 • Správa na úseku vodního hospodářství.
 • Vodoprávní řízení a jeho zvláštnosti a odlišnosti od správního řízení.
 • Nakládání s vodami.
 • Ochrana vod z hlediska životního prostředí.
 • Majetkoprávní vazby na pozemky, pronájem, prodej.
Literatura
  povinná literatura
 • KLIKOVÁ, Alena. Vodní právo. 1. vyd. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2013. 9 s. ISBN 978-80-87437-45-2. info
  doporučená literatura
 • PRŮCHOVÁ, Ivana a Jakub HANÁK. Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 238 s. ISBN 978-80-210-7155-1. info
  neurčeno
 • 46) Punčochář, P., Zákon o vodách, Euronovela, 3. vydání se změnami, Sondy s.r.o., Praha 2004
 • Pekárek, M., Průchová, I., Pozemkové právo, MU Brno, 2003
 • Chaloupka, V., Zákon o vodovodech a kanalizacích, Sondy, Praha 2008
 • 25) Kliková, A. a kol. Stavební právo – příručka, Linde, Praha 2007
 • 1) kol. autorů, Voda v české republice, Consult, Praha, 2006
Výukové metody
teoretická příprava, praktické cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
Podmínkou pro kolokvium je vypracování a obhájení seminárního projektu. Jeho rozsah je stanoven na cca 5 normostran. Práce bude spočívat v rozboru judikatury vztahující se ke zvolenému problému. Vybrané téma bude ústně prezentováno v rámci kolokvia. Studenti musí být schopni práci obhájit a reagovat na dotazy k dané problematice.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2018/MV931K