DPL3SVZ12 Aktualne problemy nauki i praktyki w zakresie prawa I

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (cvičící)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (cvičící)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zařazen jako společný základ pro všechny studenty bez ohledu na jejich studijní obor. Účelem předmětu je umožnit studentům orientaci v nejnovějším vývoji jednotlivých oborů a rozvíjet u nich schopnost samostatné úvahy o důvodech konkrétních změn a vést je k hledání souvislostí mezi právními instituty.
Osnova
  • D3SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe I Akademický rok 2015/2016 Semestr Podzim 2015 Témata: 20. 10. 2015 místnost 030 9:35 – 11:10 Tzv. systémová podjatost úředníků (teorie, právní úprava, judikatura) Přednášející: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. 11:10 – 12:40 Nekalé obchodní praktiky v aktuální rozhodovací praxi SD EU a českých soudů Přednášející: JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. 10. 11. 2015 místnost 030 9:35 – 11:10 Zakladatelské právní jednání Přednášející: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. 11:10 – 12:40 Současné teoretické problémy aplikační praxe přednášející: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. 1. 12. 2015 místnost 030 9:35 – 11:05 Informační suverenita a působnost práva na internetu Přednášející: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. 11:10 – 12:40 Azylová politika EU a související problematika Přednášející: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. Podmínky zápočtu: Odborná esej v rozsahu cca 5 stran na téma vztahující se k tématu některé z přednášek. Student e-mailem požádá zvoleného přednášejícího o možnost zpracovat práci k jím přednesenému tématu a po jeho kladném vyjádření práci po případné konzultaci zpracuje a odevzdá mu do 18. 12. 2015. Příslušný pedagog práci posoudí a v případě kladného hodnocení udělí zápočet do IS MU. V Brně dne 30. září 2015 prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení
Literatura
  • Literatura je upřesněna podle tématického zaměření přednášek.
Výukové metody
přednášky s použitím PowerPoint, diskuse řešení problémů
Metody hodnocení
Předmět je ukončován zápočet, k němuž musí student předložit písemnou práci zpracovanou k některému z témat přednesených během daného kursu.
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2019/DPL3SVZ12