EN

PrF:MP911Z Právo cenných papírů - cvičení - Informace o předmětu

MP911Z Právo cenných papírů - cvičení

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Příkazská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Antoš (pomocník)
Mgr. Kateřina Blisová (pomocník)
Mgr. Zuzana Dvořáková (pomocník)
Mgr. Inka Zámečníková (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
NOW ( MP911Zk Právo cenných papírů ) && ( MP405Z Obchodní právo I || CM405Z Obchodní právo I )
Povinná účast na seminářích, závěrečný test
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je osvětlit studentům na příkladech základní principy fungování cenných papírů a investičních nástrojů. Ačkoliv primárně míří na cenné papíry, věnuje se i souvisejícím otázkám výběru vkladů od veřejnosti, převodu cenných papírů a jejich emisí, souvisejících aspektů jejich obchodování na trhu s cennými papíry.
Výstupy z učení
Program kurzu poskytne studetům základ pro analytický, doktrinální a prakticky orientovaný přístup, který jim umožní studovat a řešit komplexní právní otázky v oblasti práva cenných papírů, jakož i profitovat z řešení komplikovaných právních případů v rámci různých oborů (korporátní právo, regulatorní opatření, právo cenných papírů). Studenti si osvojí základní principy práva cenných papírů, včetně procesních pravidel, poznají instituce a procesy, které se týkají vydávání cenných papírů, jejich převodů a následných vztahů mezi investory a emitující korporací, jakož i úpravu kapitálového trhu. Metody použité ve výuce povedou studenty k diskusi o problémech, stručné reflexi případů, odůvodnění svých závěrů i schopnosti řešit prakticky formulovaná zadání. Své výsledky budou studenti prezentovat ústně (přímo v rámci semináře) nebo písemně. Studenti pochopí pravidla, která se aplikují na sporu z cenných papírů na konkrétních případech z praxe.
Osnova
  • 1. Emise cenného papíru - praktické otázky 2. Akcie 3. Směnky, emise směnky, náležitosti 4. Směnky - převod, uplatnění práv ze směnky 5. Ostatní cenné papíry na příkladech, obchod s cennými papíry, smlouvy o cenných papírech 6. Veřejná nabídka cenných papírů
Literatura
  • KOTÁSEK, Josef. Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek: Právo cenných papírů. In Právo cenných papírů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 117-220. ISBN 978-80-7400-515-2. info
Výukové metody
Prakticky zaměřený kurz, výuka předpokládá aktivní účast studenta. Předpokládá se samostatné řešení případů a samostatné studium. Účast je povinná ve všech seminářích, stejně jako důkladná příprava na základě doporučené literatury. Pokud nebudete dobře připraveni, budete vyzváni k odchodu, případně vám nebude započtena účast (případně obojí).
Metody hodnocení
Povinná docházka, aktivní účast, závěrečný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Upřesnění povinnosti absolvovat předmět Právo cenných papírů viz https://is.muni.cz/auth/do/law/stud/mgr/14686452/Pravidla_pro_PCP__6_.pdf.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.