EN

PrF:MVD003K Soukr. právo v teorii a praxi - Informace o předmětu

MVD003K Soukromé právo v teorii a praxi

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Předpoklady
( MP203Zk Římské právo II || CM203Zk Římské právo II ) && ( MP113Zk Teorie práva || CM113Zk Teorie práva )
(MP203Zk || CM203Zk) && (MP113Zk || CM113Zk)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Výběr případů bude zaměřen na práci s účinnými (recentními) a předchozími právními úpravami, tak aby si studenti osvojili nadstandartní metody interpretace právních ustanoveni a chápali právní instituty v jejich vývoji. Absolventi předmětu získají praktické zkušenosti s nadstandartními metodami interpretace právnch norem ve vztahu k určitému právnímu případu.
Osnova
  • 1. Teoretický úvod do předmětu, argumentace a historicam, prameny práva (interpretace, subsumpce, aplikace, právní zásady a principy, zásady aplikace norem, výkladová pravidla, potřeba znalostí historických právních úprav pro řešení současných právních pří)
  • 2. Věcné právo (vlastnické právo, omezení vlastnického práva, věcná práva k věci cizí, vývoj institutů vlastnického práva vč. Pandektistiky, ABGB a de lege lata úpravy, odpovědnost za vnesené věci (historicko-právní pohled na odpovědnost provozovatelů za vnesené věci. Od římskoprávní úpravy přes ABGB k současné právní úpravě)
  • 3. Obligační právo (vývoj institutů závazkového práva se zaměřením na římskoprávní dědictví, které je v současné i připravované právní úpravě). Typová vázanost, bezejmenné kontrakty (popisovaný výukový blok je nastíněním některých aspektů problematiky obligačního práva v době římské, a současně porovnáním těchto aspektů v kontextu vývoje, zejména se současnou právní úpravou. Současné české obligační právo v mnohém vychází právě z práva římského. Některé aspekty těchto dvou právních systémů ale naopak totožné nejsou. Na vybraných ustanoveních Digest bude tato okolnost nastíněna. Zpracování tématu má přinést zejména srovnání okolností typové vázanosti kontraktů v antickém Římě a naproti tomu možnost vzniku kontraktu innominátního)
  • 4. Dědické právo – dědické právo je jedním z pilířů soukromého práva, aby se mohlo ve společnosti konstituovat toto právní odvětví muselo existovat soukromé vlastnictví a musela být respektována autonomie vůle. (Tento výukový blok podává vývoj jednotlivých právních institutů dědického práva a především právní úpravu testamentů a posuzování testamentu v okamžiku, kdy je účinná jiná právní úprava dědického práva).
Literatura
    doporučená literatura
  • L. Arndste von Arnesberg. Učební kniha Pandekt. Praha 1886.
  • Heyrovský, L. Dějiny a systém římského práva soukromého. Praha 1914
  • RANDA, Antonín. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém ; Právo vlastnické v pořádku systematickém. Edited by Jiří Spáčil. Praha: ASPI, 2008. xxviii, 18. ISBN 9788073573898. info
  • SKŘEJPEK, Michal, David FALADA a Jan KUKLÍK. Exegésis : výklad právních textů. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 85 s. ISBN 9788073800888. info
Výukové metody
Seminář a seminář se zpětnou vazbou Seminář - teoretické nastínění vybraného problému a zadání případu, diskuse k zadanému případu Seminář se zpětnou vazbou – rozbor vypracovaných analýz
Metody hodnocení
Podmínky udělení kolokvia – aktivní účast na seminářích, odevzdání vypracovaných analýz do odevzdávány v ISu
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.